Styreevaluering

Vi hjelper styret å fasilitere den årlige
egenevalueringen

Et strategisk og velfungerende styre er nøkkelen til god eierstyring og selskapsledelse. Som et virkemiddel for kontinuerlig forbedring av styrearbeidet, anbefales det at styret årlig evaluerer eget arbeid og kompetanse opp mot god
praksis og de mål styret har satt seg.

God praksis er å gjennomføre styreevaluering årlig. Formålet er å vurdere om styret jobber effektivt, fungerer i tråd med anerkjente prinsipper*, evaluere etablerte styringsstrukturer og identifisere områder med forbedringspotensial.

Vi har bred erfaring i å bistå selskaper, både i privat og offentlig sektor, med å evaluere styresett og gjennomføre styrets egenevalueringer. Vi har et stort internasjonalt nettverk og vet hva som er oppdatert, god praksis både nasjonalt og internasjonalt.

Prosessen tar utgangspunkt i hva som er norm for godt styrearbeid, og tilpasses til det enkelte foretak. Arbeidet oppsummeres i en rapport med fokus på styrker og forbedringsområder, som vil være til hjelp i videreutviklingen av
styrearbeidet. Diskusjon i styret og valgkomitéen kan fasiliteres.

Prosessen

Planlegging og scoping

Datainnsamling

Spørreundersøkelser og intervju

Evaluering og analyse

Rapportering og refleksjon

Eksempler på temaer

 • Styrets sammensetning og samlede
  kompetanse
 • Håndtering av styrets oppgaver
 • Styremedlemmenes rolle og bidrag
 • Ledelse av styrearbeidet
 • Forberedelser og saksdokumenter
 • Gjennomføring av styremøter
 • Styrets etterarbeid og møteprotokoll
 • Styrets underutvalg
 • Relasjon med administrerende
  direktør, ledelsen, administrasjonen
  og andre interessenter

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

952 60 113

Kontakt meg

Tanja Sæland

Partner | Governance, Risk & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 630

Kontakt meg