Styreevaluering

Vi hjelper styret å fasilitere den årlige egenevalueringen.

Styrets egenevaluering

Et strategisk og velfungerende styre er ikke bare kritisk for å sikre god virksomhetsstyring, men det representerer også en betydelig ressurs for eierne av ethvert selskap eller forvaltningsbedrift.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og internasjonale retningslinjer og prinsipper anbefaler at styrer utfører en årlig evaluering. Formålet med en slik styreevaluering er å vurdere om styret fungerer effektivt og godt, i henhold til god praksis og anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring og for å identifisere områder med rom for forbedringer. Det er ansett som god praksis at dette utføres av eksterne med jevne mellomrom.

Vi har bred erfaring med å bistå selskaper av ulik størrelse innenfor både privat og offentlig sektor i å evaluere sitt arbeid. I tillegg har vi et sterkt globalt nettverk og er oppdatert på hva som er beste praksis både nasjonalt og internasjonalt. Vi fasiliterer en prosess der vi tar utgangspunkt i hva som er norm for godt styrearbeid, og skreddersyr det til det enkelte foretak.

illustrasjon av samarbeid

Tema og gjennomføring

Vi har en metodikk som effektivt kan tilpasses det enkelte styres definerte rolle og årsplan. Arbeidet oppsummeres i en verdiskapende analyse.

Eksempler på temaer vi går gjennom er:

  • Forståelse av eiers forventninger
  • Styrets sammensetning og samlede kompetanse
  • Logistikk og gjennomføring av styrearbeidet
  • Kommunikasjon innad i styret
  • Ledelse av styrearbeidet
  • Hvordan godt arbeid med risikostyring og internkontroll overvåkes
  • Om styremedlemmene opplever at de får utnyttet sitt potensiale

Styreevalueringen kan gjennomføres i en periode på 6-8 uker.

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

952 60 113

Kontakt meg

Gøril Hyni

Partner | Governance, Risk & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 629

Kontakt meg