Hva er ESG?

Hva betyr ESG og hvordan påvirker det styrets og ledelsens agenda?

Hva er ESG?

ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold.

ESG-kriterier utgjør et tredelt fokus på ikke-finansielle hensyn, som investorer og andre interessenter bruker for å vurdere og rangere selskapets evne til å ivareta klima/miljø, sosiale forhold og rettigheter, og ansvarlig og etisk forretningsstyring. 

ESG-kriteriene kan benyttes som en del av en finansielle risikovurdering, der en god ESG-score forventes å gi en mer langsiktig avkastning. Ikke-finansielle faktorer er ofte mindre målbare, men blir av stadig flere ansett som minst like viktige. Ifølge PwCs ESG investorundersøkelse mener åtte av ti globale investorer at en vurdering av ESG-risiko er kritisk for å ta gode investeringsbeslutninger. 

Nyttige lenker


Et tredelt fokus på klima og miljø, sosiale forhold og ansvarlig og etisk forretningsstyring 

Klima og miljø

 • Klimaendringer og -risiko

 • Klimagassutslipp

 • Elektrifisering

 • Energieffektivisering

 • Ressursutarming

 • Avfall og forurensing

 • Biologisk mangfold og tap av natur

 • Sirkulær økonomi

Sosiale forhold

 • Lokalsamfunn
 • Rettferdig omstilling
 • HMS
 • Mangfold, inkludering og likestilling
 • Arbeidsmiljø og ansattforhold
 • Opplæring og utdanning

Ansvarlig og etisk forretningsstyring

 • Korrupsjon

 • Anti-hvitvasking

 • Skatt

 • Personvern

 • Innkjøp og leverandører

Drivere for økende fokus på ESG

Verden står overfor store samfunnsutfordringer. Menneskeskapte klimaendringer er en av de aller største. Listen over viktige problemer, med enorme konsekvenser, er lang. 8 millioner tonn plast tilføres verdens hav hver eneste dag. Kan det bety mer plast enn fisk i havet innen 2050? Globalt dør 7500 mennesker hver dag grunnet utrygge og usunne arbeidsforhold, og den økonomiske ulikheten i OECD-landenes befolkning er nå på sitt høyeste nivå det siste halve århundret. 

Nye klimamålinger har slått fast at verden har det travelt. Skal vi nå målet om 1,5 grader, må vi kutte utslipp av klimagasser på nivå med en pandemi hvert eneste år. Det øker forventningen til at næringslivet skal være en del av løsningen. Fra alle kanter møtes virksomheter av formelle krav fra myndigheter, og uformelle forventninger fra ansatte, forbrukere, investorer og befolkningen generelt: 

 • Strengere reguleringer må til om vi skal nå ambisiøse forpliktelser, og de siste årene har det blitt iverksatt en rekke globale tiltak og rammebetingelser. EUs bærekraftsdirektivtaksonomienÅpenhetsloven, og en forsterket likestillingslov er noen eksempler starten. Og det vi ser i dag, er bare starten. Målet på sikt er at bærekraftsinformasjonen skal ha samme kvalitet som den finansielle rapporteringen, og at rapporteringen skal attesteres av revisor, med betryggende sikkerhet.
 • Kunder stiller økte klima- og miljøkrav i innkjøp og ved offentlige anskaffelser.
 • Miljøbevisste forbrukere velger bærekraftige produkter og materialer. 
 • Stadig flere styrer knytter ESG til selskapets forretningsstrategi. PwCs globale Corporate Directors Survey 2021 (åpnes i nytt vindu) viser et reelt skifte i hvordan styrene tenker på og adresserer ESG. 
 • Aldri før har investorer vært mer opptatt av ESG, der flertallet etterspør mer utfyllende og dekkende ESG-informasjon

Økende bevissthet om miljø, sosial rettferdighet og ansvarlig og etisk forretningsstyring, tvinger frem en tydeligere prioritering av bærekraft i norske virksomheter. 

Finansielle oppsider og muligheter knyttet til ESG

Bedrifter som bidrar til en bærekraftig utvikling og som integrerer ESG som en viktig del av forretningsstrategien og virksomhetsstyringen, vil oppleve økt konkurransekraft på flere områder:

 • For det første vil godt bærekraftsarbeid gi større mulighetsrom for gode samarbeidsavtaler. Flere kunder vil eksempelvis velge vekk leverandører som ikke kan dokumentere sine klimautslipp, og mange bransjenettverk stiller tydeligere krav til samfunns- og miljøansvar. 
 • For det andre vil virksomhetens klimaarbeid kunne påvirke selskapets finansieringsbetingelser. Ny EU-regulering har gitt en ny standard som bedriftene må forholde seg til. Bedriftens klimasone vil påvirke om du får finansiering, og hvilke betingelser du vil få. Dette er et stort fokus hos banker og finansieringsselskaper i dag. 
 • Bedriftens ESG-profil vil også påvirke rekrutteringen av de flinkeste folkene fremover. Våre globale undersøkelser viser at det store flertallet ønsker å jobbe for en organisasjon som bidrar positivt til samfunnet. 
 • Forbrukere stiller økende krav til miljø og bærekraft, og selskaper som bidrar positivt, opplever økt preferanse og bedre omdømme. 
 • Fokus på ESG kan også gi nye forretningsmuligheter. En bærekraftig forretningsstrategi er også innovasjonsfremmende siden det beror på kontinuerlig forbedring og tilpasningsevne. Fokus på for eksempel klimaavtrykk og bærekraftig forbruk kan effektivisere interne prosesser og bidra til økt lønnsomhet ettersom det ofte fører til redusert material- og energiforbruk. 
 • Bærekraftige virksomheter kan ha større tilgang på kapital, ettersom eiere og investorer i større grad belønner bærekraft. Det kan igjen øke selskapsverdien.
 • I tillegg vil selskaper som ligger i forkant av nye ESG-krav, sikre at virksomheten overholder og imøtekommer lovendringer og rapporteringsplikter. 

Bærekraft i virksomhetsstrategien

Årets CEO-undersøkelse viser at 84 prosent av norske bedrifter har implementert initiativ for å redusere utslipp og at nesten åtte av ti norske ledere vil prioritere å utvikle nye, klimavennlige produkter og prosesser. Dette i tillegg til å utvikle datadrevet strategi for å redusere utslipp og klimarisiko.

Samtidig viser Klimaindeksen for 2022 at bare ti av Norges 100 største bedrifter kutter i tråd med målene i Parisavtalen. Vi ser likevel en stor forbedring i andelen selskaper med en tydelig strategi for reduserte klimagassutslipp. I 2022 har 58 av de 100 største selskapene i Norge kommunisert en tydelig strategi for hvordan de skal redusere sine klimagassutslipp, opp fra 41 selskaper i 2021. 

En god bærekraftsstrategi er knyttet opp mot selskapets overordnede mål, og er en integrert del av selskapsstrategien. Det handler om mye mer enn gode intensjoner. Ledere må ha en håndgripelig, praktisk plan som er gjennomførbar og som skaper reelle resultater. ESG må integreres og bygges inn i alle deler av virksomheten, på tvers av forretningsområder – fra hvordan selskapet investerer til hvordan selskapet jobber med innovasjon. Når det gjelder god klimastrategi, er kjennetegnet blant annet et robust klimaregnskap som inkluderer alle vesentlige utslipp, tallfestede mål for utslippsreduksjon, samt en tydelig handlingsplan for reduksjon av utslipp. 

Suksessfaktorer for å lykkes med å integrere bærekraft i virksomhetsstrategien

 • Kartlegg nåsituasjon. Hvor står selskapet i dag?
 • Definer hva bærekraft betyr for selskapet - både med hensyn til positiv innvirkning og negativt fotavtrykk. Hvilken posisjon skal tas i fremtiden?
 • Prioriter strategiske fokusområder og bærekraftsteam. 
 • Integrer bærekraft i forretningsstrategien og i alle sentrale beslutningsprosesser.
 • Planlegg for og sikre nødvendig kompetanseløft.
 • Iverksett effektive beslutningsstrukturer, policies og prosesser.
 • Definer konkrete mål og tilhørende tiltak for virksomheten. Integrer disse i selskapets handlingsplaner.
 • Rapporter fremdrift på mål og relevante, kvantifiserbare KPIer. Kommuniser resultater internt og eksternt.
 • Integrer bærekraft i styring og rapportering og definer tydelige ansvarsområder internt.

En solid tone fra toppen er avgjørende

 • Ledelsen må ta tydelig eierskap til bærekraftsagendaen. Sett dere godt inn i viktigste drivere, muligheter og risikoer, og hvordan bærekraft påvirker fremtidig markeds- og økonomisk utvikling for selskapet.
 • Vis tydelig engasjement gjennom kommunikasjon, prioriteringer, ressursbruk og handling. Kommuniser eksternt og vær synlig i relevante kanaler og arenaer.
 • Bruk tid på å involvere ansatte og kommunisere internt: Hvorfor er bærekraft viktig for selskapet? Kommuniser tydelig visjon, prioriteringer, mål og tiltak. 
 • Walk the talk. Ta modige veivalg. Håndter motstand.
 • Feire suksesser: Anerkjenne, feire og belønne at felles mål nåes. 

Integrer ESG i selskapets insentivordninger

Syv av ti investorer i PwCs globale ESG-investorundersøkelse mener ESG bør være et eget ytelsesmål i lederlønnsordninger, som en motivasjonsfaktor for å få til reell endring. 

Nye regler fra 2022 krever at alle børsnoterte foretak publiserer detaljert informasjon knyttet til lederes avlønning. Med dette vil vi få en helt annen transparens når det gjelder intergrering av ESG-mål i lederes faste og variable godtgjørelse og måloppnåelse. 

ESG i styrerommet

I tiden fremover vil bærekraftsarbeid kreve særskilt oppmerksomhet fra styret. Bærekraft handler om langsiktig verdiskaping, og styret må holde seg oppdatert på hvordan selskapet skal levere produkter og tjenester på en bærekraftig måte - det skaper muligheter. Foretak som arbeider godt med, og rapporterer åpent om bærekraftsrelatert risiko og negativ påvirkning på samfunn og miljø, bygger tillit i markedet og har større markedsmuligheter og bedre forutsetninger. Hovedfokuset til flere interessentgrupper er økt transparens rundt ikke-finansielle forhold, og i sær klima - både hvordan foretaket påvirker klima og hvordan klima påvirker foretakets finansielle posisjon.

EU har vedtatt en ambisiøs miljøstrategi. Dette påvirker norske foretak på en rekke områder, blant annet gjennom rapporteringskrav og et nytt klassifiseringssystem for grønne aktiviteter. Nye regler vil være krevende så her gjelder det å følge utviklingen og tilpasse seg løpende, slik at man er klar når reglene trer i kraft. 

Etter dagens lovgivning skal store foretak hvert år avgi en redegjørelse om samfunnsansvar. EU øker nå kravene til bærekraftsrapportering. Taksonomien gjelder fra og med 2023, og EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vil bli implementert og antakeligvis tre i kraft fra og med 2024-rapporten. CSRD innebærer en rekke nye og konkrete krav, og antallet foretak som omfattes vil være langt flere enn de foretak som i dag er definert som store (ref. regnskapslovens definisjon). Fokus på styrets og revisjonsutvalgets involvering og ansvar øker, og rapporteringen skal attesteres av revisor. 

Hvordan kan styret arbeide målrettet med ESG?

Selskapene som er best på bærekraft arbeider strukturert med å integrere relevante bærekraftstemaer i både risikostyring og virksomhetsstrategien. For å komme i gang kan styret fokusere på fire steg: 

 1. Identifisere de viktigste bærekraftstemaene for virksomheten både med hensyn til positiv innvirkning og negativt fotavtrykk.
 2. Sette tydelige mål for hvordan virksomheten skal redusere sin negative påvirkning på samfunn og miljø, eller prioritere produkter og tjenester som har en positiv innvirkning på samfunn eller miljø.
 3. Følge opp implementering av tiltak i lys av målene ved å utfordre ledelsen og kreve jevnlig rapportering og oppfølging av resultater innen bærekraft. 
 4. Sikre god ekstern rapportering på de viktigste bærekraftstemaene for å bygge tillit i markedet.

I den 15. utgaven av Styreboken gir vi deg den viktigste innsikten og veiledningen du trenger for å drive godt styrearbeid. Vi omtaler temaer som styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering, hvor vi blant annet ser nærmere på hvordan styret bør planlegge og forberede ledelsen på nye krav til bærekraftsrapportering.


For å hjelpe våre kunder å ligge i forkant av kommende krav, har vi laget en nettportal for bærekraftsrapportering, som gir oppdatert informasjon på sentrale områder som taksonomien, klimarisiko, klimarapportering og mye mer. 

Lær mer om ESG

Kontakt oss

Liv Annike Kverneland

Liv Annike Kverneland

Partner, PwC Norway

Tlf: 911 51 110

Hanne Sælemyr Johansen

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 225

John Wikström

John Wikström

Partner, PwC Norway

Tlf: 947 81 047

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113