Hva er ESG?

Hva betyr ESG og hvordan påvirker det styrets og ledelsens agenda?

Hva er ESG?

ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold.

ESG-kriterier utgjør et tredelt fokus på ikke-finansielle hensyn, som investorer og andre interessenter bruker for å vurdere og rangere selskapets evne til å ivareta klima/miljø, sosiale forhold og rettigheter, og ansvarlig og etisk forretningsstyring. 

Et tredelt fokus på klima og miljø, sosiale forhold, og ansvarlig og etisk forretningsstyring 

Klima og miljø

 • Klimaendringer og -risiko

 • Klimagassutslipp

 • Elektrifisering

 • Energieffektivisering

 • Ressursutarming

 • Avfall og forurensing

 • Biologisk mangfold og tap av natur

 • Sirkulær økonomi

Sosiale forhold

 • Lokalsamfunn
 • Rettferdig omstilling
 • HMS
 • Mangfold, inkludering og likestilling
 • Arbeidsmiljø og ansattforhold
 • Opplæring og utdanning

Ansvarlig og etisk forretningsstyring

 • Korrupsjon

 • Anti-hvitvasking

 • Skatt

 • Personvern

 • Innkjøp og leverandører


Drivere for økende fokus på ESG

Næringslivet står overfor et omfattende arbeid som skal bidra til å kutte utslipp i tråd med målene i Parisavtalen, redusere forurensning og tap av natur, og ikke minst bekjempe korrupsjon og sosial ulikhet. I omstillingen må virksomhetene også forholde seg til ny lovgivning og en rekke rapporteringskrav gjennom EUs grønne giv.

EUs klimalokomotiv

EUs grønne giv er verdens mest ambisiøse og omfattende plan for grønn omstilling. Hovedmålet er å gjøre EU klimanøytralt innen 2050, og samtidig sikre økt vekst og konkurransedyktighet.

Et av de mange tiltakene i EUs grønne giv er handlingsplanen for bærekraftig finans, som skal bidra til å finansiere den grønne omstillingen. Handlingsplanen har som formål å kanalisere privat kapital til bærekraftige investeringer, samtidig som man skal forhindre grønnvasking, altså at noe fremstilles som bærekraftig uten at det beviselig er bærekraftig.

Rammeverket for bærekraftig finans har tre hovedelementer:

 • Taksonomien er et klassifiseringssystem for å definere om investeringer er bærekraftige og klimavennlige. Systemet kommer med detaljerte kriterier for hver bransje, slik at vi får en felles forståelse av hvilke aktiviteter som anses som "grønne" i Europa. Klassifiseringssystemet trådte i kraft for virksomheter i EU fra januar 2022, og er dedikert til seks miljømessige mål. I tillegg er det nå foreslått en sosial taksonomi med tre hovedobjektiver som tar hensyn til hver sin interessentgruppe: arbeidere, konsumenter, og lokalsamfunn.
 • Regler for offentliggjøring, der bedrifter skal gi investorer nok informasjon til å kunne drive kapital i en grønnere retning. Eksempler er: offentliggjøringsforordningen (SFRD) og EUs bærekraftsdirektiv (CSRD). 
 • Og verktøy i form av bl.a. standarder.

Norske virksomheter møter også økte krav til ansvarlig styring og drift gjennom særnorsk lovgivning, som åpenhetsloven, og en forsterket likestillingslov

Formelle krav fra myndigheter, og uformelle forventninger fra ansatte, forbrukere, investorer og befolkningen generelt, tvinger frem en tydeligere prioritering av bærekraft i norske virksomheter og styrer. 

Finansielle oppsider og muligheter knyttet til ESG

Bedrifter som bidrar til en bærekraftig utvikling og som integrerer ESG i forretningsstrategien og virksomhetsstyringen, vil oppleve økt konkurransekraft på flere områder:

 • Godt bærekraftsarbeid gir større mulighetsrom for gode samarbeidsavtaler. Stadig flere kunder velger vekk leverandører som ikke kan dokumentere sine klimautslipp, og mange bransjenettverk stiller tydeligere krav til samfunns- og miljøansvar. 
 • Virksomhetens bærekraftsarbeid påvirker selskapets lånemuligheter og finansieringsbetingelser. Stadig flere banker, forsikringsselskaper, eiere og investorer belønner bærekraft. 
 • Bærekraft er en viktig driver i rekrutteringsmarkedet. Våre globale undersøkelser viser at flertallet ønsker å jobbe for selskaper som bidrar positivt til samfunnet. 
 • Forbrukere stiller høyere krav til selskapets ESG-profil, og selskaper som bidrar positivt, opplever økt preferanse og bedre omdømme. 
 • En bærekraftig forretningsstrategi bygger tillit i markedet og sikrer varige verdier, og er som oftest innovasjonsfremmende fordi det krever kontinuerlig forbedring og tilpasningsevne. 
 • En mer helhetlig tilnærming til å måle og rapportere verdiskapning, kan bidra til bedre beslutninger og økonomiske resultater.
 • Selskaper som ligger i forkant av nye ESG-krav, vil sikre at virksomheten overholder og imøtekommer lovendringer og rapporteringsplikter. 

Bærekraft i virksomhetsstrategien

En god bærekraftsstrategi er knyttet opp mot selskapets overordnede mål, og er en integrert del av selskapsstrategien. Det handler om mye mer enn gode intensjoner. Ledere må ha en håndgripelig, praktisk plan som er gjennomførbar og som skaper reelle resultater. ESG må integreres og bygges inn i alle deler av virksomheten, på tvers av forretningsområder – fra hvordan selskapet investerer til hvordan selskapet jobber med innovasjon. Et ansvarlig og bærekraftig næringsliv innlemmer bærekraft i strategi, operative planer og prosedyrer, risikoanalyser til rapportering.

Suksessfaktorer for å lykkes med å integrere bærekraft i virksomhetsstrategien

 • Kartlegg nåsituasjon. Hvor står selskapet i dag?
 • Definer hva bærekraft betyr for selskapet - både med hensyn til positiv innvirkning og negativt fotavtrykk. Hvilken posisjon skal tas i fremtiden?
 • Prioriter strategiske fokusområder og bærekraftsteam. 
 • Integrer bærekraft i forretningsstrategien og i alle sentrale beslutningsprosesser.
 • Planlegg for og sikre nødvendig kompetanseløft.
 • Iverksett effektive beslutningsstrukturer, policies og prosesser.
 • Definer konkrete mål og tilhørende tiltak for virksomheten. Integrer disse i selskapets handlingsplaner.
 • Rapporter fremdrift på mål og relevante, kvantifiserbare KPIer. Kommuniser resultater internt og eksternt.
 • Integrer bærekraft i styring og rapportering og definer tydelige ansvarsområder internt.

En solid tone fra toppen er avgjørende

 • Ledelsen må ta tydelig eierskap til bærekraftsagendaen. Sett dere godt inn i viktige drivere, muligheter og risikoer, og hvordan bærekraft påvirker fremtidig utvikling av selskapet.
 • Vis tydelig engasjement gjennom kommunikasjon, prioriteringer, ressursbruk og handling.
 • Bruk tid på å involvere ansatte og kommunisere internt: Hvorfor er bærekraft viktig for selskapet? Kommuniser tydelig visjon, prioriteringer, mål og tiltak. 
 • Walk the talk. Ta modige veivalg. Håndter motstand.
 • Ta dere tid til å feire suksesser: Anerkjenne, feire og belønne at dere når felles mål. 

ESG i styrerommet

EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) trer i kraft fra og med 2024-rapporten. CSRD innebærer en rekke nye og konkrete krav, og antallet foretak som omfattes vil være langt flere enn de foretak som i dag er definert som store (ref. regnskapslovens definisjon). Fokus på styrets og revisjonsutvalgets involvering og ansvar øker, og rapporteringen skal attesteres av revisor. 

I den 16. utgaven av Styreboken gir vi deg den viktigste innsikten og veiledningen du trenger for å drive godt styrearbeid. Vi omtaler temaer som styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering, hvor vi blant annet ser nærmere på hvordan styret bør planlegge og forberede ledelsen på nye krav til bærekraftsrapportering.

 


Klimaindeksen 2023

Klimaendringer og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål er noen av de viktigste utfordringene verden står overfor. I dette arbeidet spiller næringslivet en kritisk rolle. Klimaindeksen tar tempen på klimaarbeidet i Norges 100 største selskaper.

 

Få oversikt og innsikt i nye rapporteringskrav

For å hjelpe våre kunder å ligge i forkant av ny regulering på bærekraftsområdet, har vi lansert en ny nettportal som gir oppdatert informasjon på sentrale områder som EUs bærekraftsdirektiv, taksonomien, natur- og klimarisiko, klimarapportering og mye mer!

Bærekraftsrapportering – hold deg oppdatert!

Lær mer om ESG

Er din bedrift rigget for CSRD?

Vi hjelper deg å legge en plan, navigere i kravene og se etter nye forretningsmuligheter.

Våre bærekraft- og klimatjenester

Vi hjelper deg å redusere risiko og gripe mulighetene i det grønne skiftet.

Kontakt oss gjerne for en prat!

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, Oslo, PwC Norway

967 00 000

Kontakt meg