Usikre rammebetingelser for havvindaktører

vindmøller i hav
  • 15/05/23

Satsingen på utbygging av havvindprosjekter på norsk sokkel skal sørge for økt innovasjon og industriutvikling i årene fremover, og vil ha store ringvirkninger for norske og utenlandske underleverandører. De skatte- og avgiftsmessige rammebetingelsene for aktørene, er imidlertid usikre.

Havvind er en viktig del av løsningen på det økende behovet for å produsere grønn energi både nasjonalt og internasjonalt.

– Satsingen på havvind er i sterk vekst globalt, og særlig i EU, USA og i Asia. For å unngå fallgruver er det derfor viktig å være kjent med de internasjonale reglene før man inngår samarbeid på prosjekter i utlandet, sier Lars Walby. Han er partner og advokat i PwC og jobber med skattespørsmål og problemstillinger om havvind.

Utbyggingen av havvind er imidlertid i en oppstartsfase både i Norge og i andre land. Det samme er skattereglene for denne typen nye aktiviteter utenfor territorialgrensen.

Stor usikkerhet om betingelsene

Forslag til grunnrenteskatt på landbasert vindkraft ble sendt på høring 16. desember 2022, med svarfrist 15. mars 2023. I høringsnotatet ble det i utgangspunktet lagt opp til at grunnrenteskatten skulle få virkning fra 2023, men det ble også uttalt at virkningstidspunktet ville vurderes nærmere. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i midten av mai, valgte regjeringen å utsette grunnrenteskatt på vindkraft.

– Regelverket for aktører innenfor havvindsindustrien har så langt vært lite belyst og det regelverket som er i dag, skaper få incentiver for investering. Derfor vil kunnskap om rammebetingelsene være en suksessfaktor når aktørene skal gå inn for å investere i nye prosjekter. Vi håper norske og utenlandske myndigheter vil legge til rette for at aktørene vil investere i havvindsvirksomhet, sier Walby.

For å sikre investeringene i havvindsnæringen, er det viktig at aktørene har mulighet til å strukturere og organisere virksomheten på en hensiktsmessig måte. I oppstartsfasen av prosjektene er det i tillegg helt avgjørende å unngå kostnader og likviditetstap. 

– Dersom man ikke er kjent med handlingsrommet i regelverket kan skatt og merverdiavgift kan fort ende opp som både en kostnad og ikke minst en likviditetsbindende faktor, påpeker sier partner og advokat i PwC, Espen Qvist.

Hold deg faglig oppdattert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kontakt en skatteekspert

Se hvordan vi kan hjelpe deg med skatte- og avgiftsrådgivning.

PwC har sett på flere problemstillinger som foreløpig ikke er vurdert eller avklart av myndighetene:

  • Vil det innføres tilsvarende fritak som finnes for petroleumsvirksomheten for havvindsprosjekter?
  • Vil man utvide den geografiske rekkevidden til merverdiavgiftsloven til utover territorialgrensen for å omfatte aktivitet ute på sokkelen?
  • Vil aktørene oppnå fradragsrett for inngående MVA og unngå likviditetsulemper på større investeringer i oppstarts- og utbyggingsfasen?
  • Hvordan utviklerne av havvindsprosjekter organisere virksomheten for å unngå skatte- og avgiftstap?
  • Risikerer næringen at det innføres rentebegrensningsregler? Evt. grunnrentebeskatning.

Bistår nasjonale og internasjonale havvindsprosjekter

PwC har som et ledende globalt kompetansehus en målsetting om å være en samarbeidspartner for aktørene i fornybarnæringen, og en aktiv bidragsyter til at aktørene i næringen lykkes med å nå sine mål.

– Vi har et eget dedikert team som har spesialisert seg og kan bistå med utfordringene og problemstillinger knyttet til nasjonale og internasjonale havvindsprosjekter. Vi kan hjelpe både norske og internasjonale operatører og leverandører i havvindsbransjen med håndteringen av spørsmål og skatt og merverdiavgift, sier Qvist.

Se hvordan vi kan hjelpe deg med skatte- og avgiftsrådgivning

Kontakt oss

Espen Qvist

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 407

Kontakt meg

Lars Hallvard Walby

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

481 61 795

Kontakt meg

Hold deg faglig oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få nyheter om skatt og avgift rett i din mailboks.

Våre eksperter bistår deg

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester både innen forretningsjus og skatte- og avgiftsrådgiving.