Lønnsomhet og effektive verdikjeder

Forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig virksomhet er en velfungerende og effektiv verdikjede, drevet av god informasjonsflyt og faktabaserte beslutninger.

Sammen med våre kunder jobber vi analytisk og strukturert for å oppnå varige forbedringer, økt kapasitet og bedret lønnsomhet. Vi har bred erfaring fra både private og offentlige virksomheter, og mener de beste resultatene oppnås ved å jobbe skulder ved skulder med kunden for å sikre eierskap og kompetansebygging.

Vi bistår med å realisere potensialet i din virksomhet.

Kontakt oss for en prat

Prosjekter

Hvordan sikre konkurransekraft, markedstilgang og lønnsomhet når markedssituasjonen er i endring?

Dette er ett av flere viktige spørsmål vi bistår kunden med å finne svar på. 

Dagligvarebransjen er i stadig endring og påvirker markedssituasjonen til både dagligvareaktørene og leverandørene. Dette fører til at flere av våre kunder opplever å stå overfor utfordringer knyttet til hvordan å opprettholde eller styrke  sin konkurransekraft, inntjening og lønnsomhet. 

Dette var også bakgrunnen for et av våre pågående prosjekter. Gjennom vår dype bransjeinnsikt samarbeider vi tett med kunden for å gjennomføre relevante analyser og definere kommersielle målsetninger. Videre utforskere vi det kommersielle landskapet og mulighetsrommet. Basert på ulike scenarioer  og funn identifiserer vi hvilke strategiske og taktiske tiltak som må iverksettes for å realisere kundens målsetninger.

Fra strategi til handling: vekst i klients viktigste kategori

Klienten hadde over lang tid en for lav markedsandel i sin viktigste og mest komplekse kategori. Dette var en strategisk utfordring fordi det påvirket kundetilfredsheten og salget negativt totalt sett for konsernet. Gapet i markedsandel mot målet var på 5 prosentpoeng, og utgjorde flere hundre millioner kroner i tapt salg.

Vi bisto klient fra analyse og utarbeidelse av helhetlige strategiske planer, til operasjonell realisering av tiltak og gevinster. Prosjektet etablerte et tydelig målbilde, ambisjon, initiativ og tiltak for selskapet, som strekte seg over hele verdikjeden - fra produsenter til sluttkunde. Arbeidet omhandlet bl.a. strategi, endringsledelse, intern kommunikasjon, organisasjonsmodell, kategoriutvikling, prognoser, planlegging, innkjøp, og vareforsyning.

Videre bisto vi i ledelse av programmet og delprosjektene, forankring blant alle interessenter (styret, konsernledelse, kjeder etc.), gjennomføring av tiltak samt med gevinstrealisering hele veien ut til kassene i butikk.

Målet om å øke markedsandelen med 5 prosentpoeng skulle nås over en periode på 7 år. Allerede to år inn i programmet hadde klienten økt sin markedsandel med 1,3 prosentpoeng, og var vekstvinner i markedet hele programperioden. Videre økte kundetilfredsheten med 4-5 prosentpoeng, man oppnådde en «haloeffekt» med økt salg totalt sett og en styrking av selskapets brand.

Programmet pågikk i 3 år fra start til slutt, hvor PwC bistod gjennom hele perioden med et solid og tverrfaglig prosjektteam.

Implementering av Lean for å øke punktlighet for de reisende

Vi bistod flyselskaper, flyplasseier og handlingselskaper med implementering av Lean for å forbedre turnaround-prosessen, som er prosessen fra fly ankommer gate, handles og dyttes tilbake for avgang.

Gjennom involvering av alle parter i prosessen ble det satt fokus på hvordan hver rolle kunne redusere sløsende aktiviteter. En rekke tiltak ble identifisert for å standardisere aktiviteter på beste praksis, skape flyt i delprosessene og å øke kvaliteten på styringsinformasjon for beslutningstakere.

Med lavere variasjon i utførelse oppnådde alle parter mer forutsigbare leveranser, som igjen resulterte i færre forsinkelser for passasjerene. Prosjektet ble et viktig steg mot å ha kontinuerlig forbedring på flyplassen.

Effektivisering og optimalisering av vedlikehold for stort norsk nettselskap

Sammen med kunden utarbeidet vi et målbilde for fremtidens vedlikeholdsfunksjon. Målbildet tok for seg dagens prosesser, systemstøtte, vedlikeholdsstandard og metodikk for styring av vedlikeholdsrutiner. Målet var å peke på tiltak som på kort og mellomlang sikt kunne bidra til effektivisering av dagens prosesser, og legge grunnlag for et datadrevet og tilstandsbasert vedlikeholdsregime. Umiddelbare effektiviseringsgevinster ble realisert i løpet av målbildearbeidet, og grunnlaget ble lagt for et program som skulle ta tak i mer langsiktige tiltak.

Sammen med kunden jobber vi videre med å avdekke og gjennomføre tiltak for å nå mål om effektivisering, digitalisering, bærekraft og HMS i fire arbeidsstrømmer: Datafangst og -visualisering, bruk av ny teknologi (droner, sensorikk etc.), nytt metodeverk (Reliability Centered Maintenance), samt videreutvikling og vurdering av systemstøtte for anleggsforvaltning og vedlikehold. Prosjektet piloterer også ny teknologi for effektivisering av vedlikeholdsfunksjonen, som temperatursensor på kraftkabel og feildeteksjon gjennom automatisk bildegjenkjenning fra droner.

Lønnsomhetsforbedring hos offentlig aktør

Vi bistod kunden i en vanskelig situasjon der høye driftskostnader og uhensiktsmessig organisering var en betydelig utfordring. 

Vi gjennomførte en omfattende kartlegging og analyse for å beregne potensialet for kostnadsreduksjon og inntektsøkning. Deretter gjennomførte vi store endringer sammen med ledelsen og ansatte for å snu situasjonen. Over tid ble en rekke større og mindre endringer implementert, og ved avsluttet engasjement hadde driftskostnadene blitt redusert med 10 prosent, og ytterligere besparelser var på vei. 

I prosjektet leverte vi bl.a. tjenester som prosessanalyse og -design, utvikling av business case og gevinstplaner, organisasjonsdesign og gjennomføringsstøtte. I tillegg ble det utviklet målbilder på sentrale områder som IT, økonomi og driftsforvaltning.

Vi er en unik kombinasjon av  teknologer, ingeniører og økonomer som jobber analytisk og erfaringsbasert for å forstå alle aspekter av din virksomhets utfordringer. Vi tror på de rådene vi gir, og foretrekker å være med på gjennomføringen av disse, for på den måten å gi mest mulig verdi for kunden.

Cato Kaasa
partner i PwC

Vi hjelper deg med forbedringer innen følgende områder

Inntekts- og kategoristyring: Vi hjelper virksomheter med å styrke lønnsomhet gjennom strukturert arbeid med vekstplaner, kampanje- og kategoristrategi med fokus på pris, pakning og aktiviteter.

Transformasjon av driften: Om virksomheten din står overfor en betydelig snuoperasjon som påvirker driften i stort, hjelper vi med å planlegge og gjennomføre en helhetlig, pragmatisk og verdidrevet endringsreise hvor vi sammen sikrer realisering av strategi, mål og gevinster.

Innkjøps- og leverandørstrategi:  Vi bistår med innkjøpsstrategi, kategoristyring, driftsmodell, og leverandørstyring m.m. for å sikre at innkjøpsfunksjonen støtter virksomhetens mål, og bruker markedet på best mulig måte for å levere riktig kvalitet på innkjøpene, til riktig tid, og med lavest kostnad.

Kontinuerlige driftsforbedringer og automatisering: Basert på mange års erfaring med effektivisering og optimalisering benytter vi blant annet Lean-prinsipper for å forbedre eksisterende og utvikle nye prosesser, samtidig som vi utvikler kompetanse i organisasjonen din. Optimering kan også i mange situasjoner bety automatisering av prosesser og vareflyt.

Optimalisering av verdikjeden: Skap et konkurransefortrinn gjennom nettverksplanlegging, helhetlige forsyningsprosesser uten barrierer og siloer, og faktabaserte beslutninger som driver for en optimal verdikjede. Vi bistår med alt fra strategi for verdikjeden til ruteoptimering og effektivisering i lagerdrift.

Kontakt oss

Audun Finnestad

Partner | Leder Consulting Agder, PwC Norway

952 61 047

Kontakt meg

Tore Karlsen

Partner | Consulting, Vestfold og Telemark, PwC Norway

952 60 618

Kontakt meg

Kathrine Bråthen

Direktør, Bergen, PwC Norway

980 07 955

Kontakt meg

Cato Kaasa

Partner - Leder for Retail & Consumer, Oslo, PwC Norway

952 60 626

Kontakt meg

Rasmus Petersen

Direktør | Consulting, Stavanger, PwC Norway

952 61 056

Kontakt meg