Rådgivning overfor offentlig sektor

Policy and Economics

Våre rådgivere

PwC har et dedikert fagmiljø (Policy & Economics) som jobber med rådgivning overfor offentlig sektor. Vi mener at kompetanse og særskilt fokus på offentlig virksomhet er viktig, ikke minst for å forstå kultur og organisasjon.

Inngående kunnskap om rammebetingelser for utøvelse av virksomheten er også en viktig forutsetning for å levere tjenester med høy kvalitet. Fagmiljøet består av medarbeidere med bred erfaring, som arbeider med en rekke virksomheter innen offentlig forvaltning.

Gjennom vårt arbeid har vi opparbeidet oss god kjennskap til de ulike deler av statsforvaltningen og kommunal sektor, og er godt kjent med de særskilte problemstillinger og strategiske utfordringer som kjennetegner de forskjellige fagsektorene.

 

 

PwC rådgivere for offentlig sektor

Fra venstre: Fredrik Dingsør-Dehlin, Roger Mortensen, Konstantinos Tsilkos

God styring og kontroll

Investeringsprosjekter blir stadig større og mer komplekse, med tilhørende krevende risikobilde. God styring og kontroll gjennom hele utrednings-, planleggings- og prosjektfasen er derfor en forutsetning for å kunne velge riktige prosjekter som legger grunnlag for gevinstrealisering.

Vi hjelper deg med:

  • planlegging og kvalitetssikring av komplekse prosjekter og programmer
  • utarbeidelse av nytte-/kostnadsanalyser
  • evalueringer og gjennomganger av strategier 
  • gjennomføring av programmer og prosjekter

Faglig kompetanse og erfaring

Våre leveranser er metodedrevet, erfaringsbasert og forankret i god praksis. Dette er viktig for å sikre kvalitet i de utredninger og evalueringer PwC gjennomfører.

Vi kombinerer tung faglig kompetanse innenfor økonomi og samfunnsvitenskap med omfattende erfaring fra analyse og rådgivningsvirksomhet, næringsliv, forskning, offentlig forvaltning og internasjonale institusjoner.

Organisasjonsutvikling

Krav til forbedring medfører at virksomheter må snu seg raskt – dette krever blant annet god ledelse og styring i virksomheten.

Styring handler ofte om å etablere eller forbedre strukturer, roller og ansvar i en virksomhet for å sikre ledelsen korrekt styringsinformasjon.  

PwC har omfattende erfaring fra organisasjonsutvikling og bistand i grenseflaten mellom styringsmessige, organisatoriske, økonomiske og rettslige virkemidler.

Og vi mener det er en viktig suksessfaktor at disse er godt integrert.   

  

Kontakt oss

Roger Mortensen

Roger Mortensen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 699