Vendor Due Diligence

 

For å sikre en effektiv salgsprosess bør selger presentere finansiell informasjon til potensielle kjøpere på en så tydelig og presis måte som mulig. En uavhengig vurdering gir potensielle kjøpere trygghet og innsikt i virksomheten, og den underliggende lønnsomheten.

 

En Vendor Due Diligence (VDD) er en finansiell gjennomgang av et salgsobjekt på vegne av selger som belyser spørsmål og forhold som er relevante for potensielle kjøpere av virksomheten.

Analyser og funn relatert til finansielle og skattemessige forhold presenteres til selger og sammenfattes i rapportform som senere deles med potensielle kjøpere. Dette gir kjøpere hurtig og god innsikt i virksomhetens finansielle situasjon og utvikling.

 

Fokusområder i en typisk VDD er:

 • Markedstørrelse, vekst og drivere
 • Konkurranseforhold
 • Utvikling i omsetning og marginer
 • Vurdering av underliggende lønnsomhet
 • Netto gjeld og arbeidskapital
 • Kontantstrøm og investeringsbehov
 • Budsjett og budsjettforutsetninger
 • Regnskapsprinsipper og kvalitet på finansiell informasjon

 


PwC tilbyr også Vendor Assistance som en relatert tjeneste til VDD. Typisk vil dette omfatte bistand i forbindelse med strukturering av finansiell informasjon og annen spesialtilpasset bistand til selger gjennom transaksjonsprosessen.

PwC Deals spesialister arbeider sammen med selskapets ledelse og deres finansielle rådgivere for å sikre at relevante muligheter og utfordringer er identifisert, og at riktige grep tas for å adressere disse.

 


Fordeler for selger

 • Gir økt kontroll over prosess og informasjon samt bedre komfort i forhold til kvalitet i tallgrunnlag
 • Finansielle, kommersielle og operasjonelle risikoomåder og muligheter identifiseres
 • Skaper riktige forventninger
 • Gir selger mulighet til å håndtere identifiserte forhold som kan påvirke verdsettelsen i forkant

Se mer

Fordeler for kjøper

 • Kjøper blir presentert med finansiell informasjon og analyser på en balansert og objektiv måte
 • Gir bredere beslutningsgrunnlag og kan benyttes som støtte i forhold til finansiering av oppkjøpet
 • Gjør prosessen mer effektiv og reduserer behovet for egne ressurser og rådgivere i forbindelse med transaksjonen

Se mer

Fordeler for virksomheten

 • Reduserer arbeidsbelastningen for virksomhetens ledelse og andre involverte medarbeidere.
 • Tilpasser prosessen til ledelsens øvrige forpliktelser
 • Muliggjør at ledelsen på et tidlig tidspunkt kan adressere forhold som forventes reist fra kjøper
 • Bidrar til å øke ledelsens eierskap og forståelse for salgsprosessen

Se mer

Kontakt oss

Følg oss