Antikorrupsjon

Vi bistår med å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset antikorrupsjonsprogram.

Internasjonalt er det en klar trend at myndighetene i økende grad følger opp kampen mot korrupsjon ved å kreve at virksomhetene har implementert robuste forebyggende tiltak. Norske virksomheter med internasjonal aktivitet bør være oppmerksomme på at både amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og britiske Bribery Act har et bredt nedslagsfelt og under gitte omstendigheter kan få anvendelse på norske virksomheter. I tillegg kan også norske korrupsjonsregler under gitte forutsetninger få anvendelse på handlinger begått i utlandet.

Hvordan PwC kan bistå

PwC bistår offentlige og private virksomheter med å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset antikorrupsjonsprogram for å forebygge og avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Vi kan bistå med:

 • Avviksanalyse for å avdekke eventuelle avvik mellom virksomhetens rutiner/retningslinjer/praksis og regulatoriske krav/beste praksis
 • Risikoanalyse; identifikasjon og vurdering av korrupsjonsrisiko på grunnlag av bransje, land/marked, produkt- og tjenestespekter, bruk av mellommenn osv.
 • Bistand ved utvikling av etisk regelverk tilpasset virksomheten og tilhørende opplæringsprogram
 • Utarbeide og implementere prinsipper, retningslinjer og egnede kontrolltiltak
 • Integritetsundersøkelser (Integrity Due Diligence) av samarbeidspartnere, agenter og ved fusjoner og oppkjøp
 • Utvikling av systemer og rutiner for å overvåke virksomhetens internkontroll for å redusere risikoen for korrupsjon
 • Diskusjonspartner og løpende rådgivning ved problemstillinger relatert til korrupsjon
 • Bistand ved mistanke om forhold som rammes av norsk eller utenlandsk antikorrupsjonslovgivning (herunder FCPA og UK Bribery Act)
 • Implementering av relevante tiltak dersom virksomheten ilegges sanksjoner fra utenlandske myndigheter, Verdensbanken eller andre
 • Varslingsmottak og undersøkelse av uønskede hendelser

Den norske straffeloven

Norge har en streng korrupsjonsdefinisjon; korrupsjon er å gi, tilby, kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. Grensene for hva som anses som utilbørlig vil være i endring, og interne retningslinjer og rutiner må ta hensyn til det. Ved avgjørelse av om straff skal ilegges en virksomhet og ved utmåling av foretaksstraffen skal det blant annet tas hensyn til om virksomheten ved forebyggende tiltak kunne ha forebygget overtredelsen.

Se mer

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

FCPA setter forbud mot bestikkelse av utenlandsk offentlig tjenestemann. I tillegg til å gjelde for amerikanske personer og selskaper, kan loven ramme for eksempel ikke-amerikanske selskaper og personer, dersom de, eller noen som arbeider for dem, bidrar til at det blir foretatt en korrupt handling på USAs territorium. Nærmest enhver aktivitet som kan knyttes til den korrupte handlingen, kan være tilstrekkelig, for eksempel reiser til/fra USA, fax eller e-post til/fra USA, bruk av bank i USA eller gjennomføring av betaling i US dollar som må klareres i USA. Ved utmåling av foretaksstraff vil det være formildende om virksomheten har implementert et effektivt antikorrupsjonsprogram.

Se mer

UK Bribery Act

UK Bribery Act rekker på flere områder lengre enn FCPA. Den omfatter både aktiv og passiv korrupsjon i både offentlig og privat sektor. Loven er en nyvinning i strafferettslig sammenheng ved at den indirekte stiller krav til at virksomhetene skal ha solide forebyggende tiltak mot korrupsjon. Bedrifter som ikke har dette på plass, vil kunne bli strafferettslig ansvarlig for korrupsjon begått på vegne av selskapet av ansatte, agenter, datterselskaper og andre.

Lovens definisjon av korrupsjon dekker blant annet enhver fordel tilbudt noen for å få vedkommende til å handle utilbørlig, eller aksept av/anmodning om slik fordel i den hensikt å få utført en utilbørlig handling. I tillegg til å gjelde for britiske personer og selskaper, kan loven få anvendelse på ikke-britiske selskaper som ”carry on a business or part of a business” i UK. Avhengig av de konkrete omstendigheter kan loven komme til anvendelse på norske foretak med for eksempel datterselskap, filial eller en viss aktivitet i UK. Gjerningspersonen trenger ikke å ha noen tilknytning til UK, og det er irrelevant hvor i verden den korrupte handlingen utføres.

Se mer

Antikorrupsjonsprogram - hvor mye kreves?

Innholdet i et antikorrupsjonsprogram må tilpasses den enkelte virksomhet, og den største innsatsen bør kanaliseres til områder hvor risikoen er størst. Britiske myndigheter har utgitt en veiledning til hvilke tiltak virksomhetene bør ha på plass for å forebygge at personer som handler på dens vegne, begår korrupsjon i strid med UK Bribery Act. I veiledningen trekker myndighetene frem seks grunnelementer i et effektivt antikorrupsjonsprogram. Disse elementene er ikke særegne, men samsvarer i stor grad med det som vektlegges av blant annet OECD og Transparency International. De kan med andre ord være et godt utgangspunkt for alle virksomheter, uavhengig av om en er underlagt UK Bribery Act:

    1. Proportionate procedures

 • Antikorrupsjonstiltakene bør stå i forhold til korrupsjonsrisikoen
 • Policyer og prosedyrer bør være klare, praktiske og effektivt implementert

    2. Top Level Commitment

 • Styret og ledelsen må etablere en kultur med nulltoleranse for korrupsjon
 • Toppledelsen må fronte antikorrupsjonsarbeidet

    3. Risk Assessment

 • Periodiske risikoanalyser
 • Både den interne og den eksterne risikoen må identifiseres og håndteres

    4. Due Diligence

 • Integrity due diligence(bakgrunnsjekk) før mellommenn engasjeres da disse er en mye brukt kanal for bestikkelser, og før fusjon/oppkjøp ettersom virksomheten risikerer å overta straffeansvaret for tidligere korrupsjonshandlinger

    5. Communication

 • Antikorrupsjonstiltakene må meddeles til og forstås av alle ansatte og andre som opptrer på vegne av virksomheten
 • Opplæring og dilemmatrening tilpasset risiko og spesifikke behov

    6. Monitoring and Review

 • Evaluere effekten av antikorrupsjonsprogrammet
 • Forbedre kontrollene og revidere policyer og prosedyrer ved behov

Se mer

Kontakt oss

Pål Kulø Lønseth

Advokat | Partner | Nasjonal Leder

Tlf: 965 01 616

Gunnar Holm Ringen

Partner | Ansvarlig advokat

Tlf: 952 60 175