Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Avdekkende tjenester

Vi gir dere et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag og garanterer en effektiv håndtering av situasjonen.

Vi tilbyr profesjonell bistand til faktaundersøkelser av alle typer hendelser og situasjoner hvor det er behov for å fremskaffe kunnskap om hva som har skjedd. Det kan være både bekreftede forhold og varsler. 

Vi har omfattende erfaring med å bistå selskaper i håndteringen av uønskede hendelser på en måte som sikrer at oppdragsgiver får en uavhengig og objektiv fremstilling av faktum. 

Hvordan kan vi hjelpe deg ?

Vår metodikk

Grunnkravene i alt vårt granskingsarbeid er at prosessen skal være rettferdig, åpen og objektiv. Prinsippene bidrar til at granskingens primære formål oppnås; å finne det objektive faktum. Uten et objektivt faktum kan gode beslutninger for korrekt oppfølging ikke treffes.

En granskingsprosess vil ofte berøre flere personer, direkte og indirekte, og rapporten kan ofte oppfattes som en endelig avgjørelse. I noen tilfeller kan rapporten gi grunnlag for iverksettelse av tiltak eller reaksjoner, eller den kan gi grunnlag for videre prosesser (domstolsbehandling). Ved gjennomføring av gransking er det helt sentralt for tilliten til og kvaliteten av arbeidet at grunnleggende prosessuelle prinsipper følges.

For PwC er det av stor betydning at prosessen både under gjennomføringen og i etterkant oppfattes og fremstår som rettferdig og objektiv. Vår fremgangsmåte må ivareta de aktører som er berørt av granskingsoppdraget. I PwC innretter vi derfor granskinger på en slik måte at personvernhensyn ivaretas med sikte på å forhindre integritetskrenkelse eller annen krenkelse av privatlivet.

PwC legger stor vekt på åpenhet, og prinsipper om notoritet og kontradiksjon (innsyn) har stor plass i vår metodikk. Kontradiksjon bidrar til å sikre at rapportens faktum er korrekt og den ivaretar de berørtes interesse i å bli hørt. Det er av sentral betydning å forhindre at personer blir utsatt for en prosess de ikke opplever å være en del av eller å ha blitt tilstrekkelig hørt i.

Granskingsprinsippene er grunnleggende for vår virksomhet idet privat gransking som institutt ikke er myndighetsutøvelse og – så langt – ikke er underlagt lovregulering. Det er av den grunn viktig for PwC at en setter gode og strenge krav til egne ”kjøreregler” og gjennomføringen av disse.

Vår arbeidsmetodikk inkluderer en metodisk og forsvarlig håndtering av blant annet:  

 • Intervjuer
 • Dokumenthåndtering
 • Bakgrunnsundersøkelser
 • Sikring og analyse av elektronisk lagret informasjon
 • Gjennomgang og analyse av regnskap
 • Analyser og visualisering av faktum
 • Rapportering
 • Avhengig av saken og oppdragsgivers behov og ønske bistår vi også med:
  • Vurdering av internkontroll
  • Juridiske vurderinger
  • Bistand ved arbeidsrettslig/strafferettslig oppfølging

Se mer

Sikring og analyse av data og elektroniske spor

I de senere årene har dokumenter, transaksjoner og kommunikasjon i stor grad blitt digitalisert. Ved mistanke om ulovlig eller uautorisert aktivitet stiller dette særlige krav til hvordan slik digitalt lagret informasjon innhentes, gjennomgås og analyseres.

Særlig hvis undersøkelsen skulle vise seg å bli del av grunnlaget for en rettslig prosess, er det avgjørende for sakens utfall at bevisene er samlet inn i samsvar med gjeldende krav til bevissikring og personvern.

Hvordan kan vi bistå

Våre FTS spesialister identifiserer, sikrer, gjenoppretter og analyserer elektronisk informasjon. PwC har utviklet prosedyrer og metodikk slik at den elektroniske informasjonen kan benyttes som bevis i en eventuell rettssak, og har erfaring med analyse av elektroniske spor i granskinger som sikrer at søk og analyser blir gjennomført riktig i forhold til mandat og annet som fremkommer i granskingen.

Internasjonalt har vi dataetterforskningslaboratorier strategisk plassert i over 30 land som gir effektiv og rask respons på rettstvister og andre kriser. Våre forensic technology spesialister i laboratorier benytter de mest avanserte verktøy i bransjen for å håndtere bevis og utføre komplekse data mining og datavarehus aktiviteter knyttet til et bredt spekter av temaer, inkludert statlige og interne etterforskninger, bedrageriavsløringer, nettverksbrudd, og e-funn/e-avsløring.

Dersom behovet for sikkerhet og analyse av bevis er vanskelig å vurdere; ta kontakt med oss for å utføre en bevissikring som kan lagres for senere analyse. Bevissikring av data er en begrenset investering og eliminerer risikoen for at data blir overskrevet eller mister sin bevismessige verdi.

Se mer

Våre tjenester inkluderer

 • Identifisering, sikring og analyse av data, såkalt E discovery
 • Gjennomføre etterforskningstekniske speilinger av harddisker fra datamaskiner og sikre elektronisk lagret data, som for eksempel e-post eller data fra mobiltelefoner
 • Gjenopprette slettet informasjon
 • Geospatiale analyser - Analyse av posisjonsdata
 • Gransking av elektronisk lagret informasjon, E–review
 • Analyse av data/mining fra store mengder data for å identifisere avvikende eller unormale mønstre eller utføre aggregerte sammenstillinger, såkalt suspicious transaction monitoring.

Se mer

Prosedyre for innsamling og analyse av digitale bevis

 • Identifisering av involverte personer, systemer etc.
 • Bevissikring av relevante IT-systemer, fra mobiltelefoner til servere
 • Innledende analyser av de sikrede systemene hvor det overordnet undersøkes om det finnes direkte bevis som bekrefter mistanken
 • Dyptgående analyser hvor datamedier undersøkes grundig med ulike analyseverktøy for å identifisere bevis
 • Rapportering av identifiserte bevis og fremstilling av data for gjennomgang (e-Discovery)
 • Eventuelt møte som sakkyndig vitne i retten

Arbeidsfasene kan utføres enkeltvis eller samlet. Fasene blir utført i avtalte stadier for å sikre at arbeidet innstilles hvis de antatte bevisene ikke kan identifiseres.

Se mer

Kontakt oss

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg