Bistand i tvistesaker

 

Vårt tverrfaglige team bistår virksomheter og advokatfirmaer med kvalifiserte tekniske og finansielle undersøkelser, samt spesialisert juridisk kompetanse i forbindelse med tvister nasjonalt og internasjonalt. Vi har bred erfaring med å bistå i tvister fra starten av prosessen når det gjelder å rekonstruere faktum ut fra et økonomisk ståsted, beregne økonomiske konsekvenser og tap, samt bistå som sakkyndig ved rettslige prosesser. Vi arbeider tverrfaglig og teamet settes sammen etter behovet i hver sak.

 

Typiske situasjoner hvor PwC bistår er:

 • Rådgivning og undersøkelser i forbindelse med kartlegging av faktum og innhenting av bevismateriale
 • Vurdering av økonomiske konsekvenser og tap, eksempel ved avtalebrudd, forsikringstilfeller mv. og tilhørende erstatningsberegninger
 • Verdivurderingsbistand ved ekspropriasjon, skifte, tvangsinnløsning etter aksjeloven, konflikt om vedtekter og private søksmål
 • Sikring og analyse av elektronisk lagret informasjon, e-post og lignende
 • Etablering av elektronisk arkiv for alle dokumenter i en sak, for å kunne gjøre relevante søk og for å visualisere saken i tidslinjer, relasjonsdiagrammer mv.
 • Sakkyndige redegjørelser og presentasjon i retten som en uavhengig part som skaper tillit
Bistand i tvistesaker

 

Foruten å bistå med kartlegging av faktum, kan PwC gjennom sitt advokatfirma bistå med juridiske vurderinger

Vi har spesialisert juridisk kompetanse som bistår med å vurdere avdekket faktum opp mot:

 • Strafferetten, eks. korrupsjon, underslag, bedrageri, økonomisk utroskap eller brudd på regnskapsreglene
 • Hvitvaskingsreglene
 • Verdipapirhandelloven, og – forskrift, løpende forpliktelser mv
 • Selskapsrettslige regler og prinsipper
 • Skatte- og avgiftslovgivningen
 • Konkurransereglene
 • Menneskerettighetene
 • Reglene om offentlige anskaffelser
 • Forvaltningsrettslige regler og prinsipper
 • Offentlighetsloven
 • Interne retningslinjer, herunder etiske regler

 


Kontakt oss

Pål Kulø Lønseth

Advokat | Partner | Nasjonal Leder

Tlf: 965 01 616

Gunnar Holm Ringen

Partner | Ansvarlig advokat

Tlf: 952 60 175