Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Forebyggende tjenester

Vi kan bidra til å forebygge misligheter slik at din organisasjon unngår omdømmemessig og økonomisk tap samt bistå med å sikre at lover og regler etterleves.

Vi har spesialistkompetanse innen fagområdene antikorrupsjon, antihvitvask og bakgrunnsundersøkelser. Vi har også spisskompetanse innen utforming, implementering og testing av internkontroll.

Kontakt oss

 

Hvordan kan vi hjelpe deg? 

Internasjonalt er det en klar trend at myndighetene i økende grad følger opp kampen mot korrupsjon ved å kreve at virksomhetene har implementert robuste forebyggende tiltak. Norske virksomheter med internasjonal aktivitet bør være oppmerksomme på at både amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og britiske Bribery Act har et bredt nedslagsfelt og under gitte omstendigheter kan få anvendelse på norske virksomheter. I tillegg kan også norske korrupsjonsregler under gitte forutsetninger få anvendelse på handlinger begått i utlandet. Vi utvikler og implementerer et spesialtilpasset antikorrupsjonsprogram for å forebygge og avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.

Les mer

PwC tilbyr flere tjenester innen anti-hvitvasking. Vi hjelper deg å forstå hvilke konkrete tiltak din virksomhet må gjennomføre for å etterleve lover og regler på feltet. Videre bidrar vi med å analysere nåsituasjonen og assistere med design og implementering av tiltak.

Les mer

Etterlevelse av konkurranselovgivning blir stadig viktigere. Ethvert foretak plikter å påse at det ikke overtrer forbudene om ulovlig samarbeid eller misbruk av markedsmakt. På disse områdene må norske foretak i stor grad forholde seg til en rettstilstand som følger utviklingen innen EU/EØS.

Les mer

Vi har strukturelt valgt å dele aktivitetene inn i fem hovedkategorier:

  • Gjennomgang av kontrollmiljøet mot misligheter
  • Mislighetsrevisjon
  • Risiko-/mislighetsanalyser (mislighetsprofil)
  • Avviksanalyse (GAP-analyse)
  • Varslingskanal

PwC tilbyr en strukturert og risikobasert tilnærming som gir trygghet til at dine forretningsforbindelser har en transparent struktur, etisk forretningsatferd og at de ikke forbindes med ulovlige eller uetiske handlinger.

Vi har et dedikert nasjonalt og globalt team innen tjenesteområdet Corporate Intelligence, som er spesialister på gjennomføring av Integrity Due Diligence undersøkelser. Vi hjelper deg med å verifisere den informasjonen du besitter og å finne den informasjon du ikke har.

Vi har tilgang til en rekke on-line selskaps- og compliance databaser og et omfattende internasjonalt nettverk for lokale og stedlige undersøkelser.

Konsekvensene av misligheter for virksomhetene øker 

Norske og internasjonale myndigheter innfører strengere regulering gjennom blant annet Straffeloven, Regnskapsloven, Konkurranseloven, FCPA, UK Bribery Act og FATCA. Det innebærer at utover direkte negative økonomiske konsekvenser og omdømmetap, kan misligheter i virksomheten medføre tap av kunder/leverandører, lengre rettsprosesser, foretaksstraff, personlig straffeansvar og utestengelse fra offentlige anskaffelser.

Vi skreddersyr rammeverk tilpasset din virksomhet

Vi har lang erfaring i å definere, skalere og implementere helhetlige rammeverk for håndtering av misligheter. Rammeverket skreddersys til din virksomhets bransje og størrelse. På denne måten bidrar vi til å sikre at din virksomhet reduserer risikoen for økonomiske og omdømmemessige tap, samt etterlever lover og regler.

Kontakt oss

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg