Corporate Governance


Corporate governance, eller eierstyring og selskapsledelse, dreier seg om å etablere fornuftige retningslinjer som skal hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte og utvikle selskapets ressurser på best mulig måte. Corporate governance står høyt på mange styrers agenda, og det er et syn blant mange interessenter at selskaper som kan synliggjøre god styring og kontroll oppnår høyere lønnsomhet over tid.

"Corporate Governance is the system by which companies are directed and controlled, in the interest of shareholders and other stakeholders, to sustain and enhance value."

Cadbury Commissions, 1992

En sentral del av corporate governance omhandler ansvars- og rollefordeling mellom selskapets eiere, styre, ledelse og øvrige interessenter (eierstyring). I Norge er det overordnede ansvaret for selskapets virksomhet og utvikling plassert hos styret. Styrets rolle, og ikke minst styrets samspill med eierne på den ene siden og ledelsen på den andre, er avgjørende for at selskapet skal fremstå på en tillitsvekkende måte overfor selskapets ulike interessenter.

Corporate governance handler videre om hvordan selskapets ledelse gjennom tydelige rammer og retningslinjer styrer adferd og beslutninger i virksomheten (selskapsledelse).

Rammene og retningslinjene beskriver blant annet verdier, etiske retningslinjer, prinsipper og styringsmodell som gjelder for virksomheten. Omfanget og kompleksiteten i en slik struktur vil variere avhengig av virksomhetens størrelse og aktiviteter.

Vi har gjennom en årrekke jobbet med corporate governance både i Norge og internasjonalt. Våre eksperter på området kan bistå uavhengig av bransje, størrelse og kompleksitet i virksomheten.

Kontakt oss

Lars G. Røe
Direktør
Tlf: 952 60 731
Kontakt meg

Jonas Gaudernack
Partner
Tlf: 952 60 769
Kontakt meg

Følg oss