Eierstyring og selskapsledelse

Corporate governance

Corporate governance dreier seg om å etablere fornuftige retningslinjer som skal hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte og utvikle selskapets ressurser på best mulig måte. Corporate governance står høyt på mange styrers agenda da selskaper som kan synliggjøre god styring og kontroll oppnår høyere lønnsomhet over tid.

Styrets rolle

En sentral del av corporate governance omhandler ansvars- og rollefordeling mellom selskapets eiere, styre, ledelse og øvrige interessenter (eierstyring). I Norge er det overordnede ansvaret for selskapets virksomhet og utvikling plassert hos styret.

Styrets rolle, og ikke minst styrets samspill med eierne på den ene siden og ledelsen på den andre, er avgjørende for at selskapet skal fremstå på en tillitsvekkende måte overfor selskapets ulike interessenter.

Ønsker du bistand med styreevaluering, revisjonsutvalg eller profesjonalisering av styrearbeid?

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi har gjennom en årrekke jobbet med corporate governance både i Norge og internasjonalt. Våre eksperter på området kan bistå uavhengig av bransje, størrelse og kompleksitet i virksomheten.

Eli Moe-Helgesen Partner | Leder for Revisjon

 

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Revisjonsutvalg

Vi har omfattende erfaring i å bistå revisjonsutvalg i en rekke ulike bransjer med varierende størrelse. Vi kan regelverket, kjenner de typiske fallgruvene og kan gi deg skreddersydde råd om hvordan beste praksis bør anvendes i hvert selskap.

 

Vi kan hjelpe deg med:

 • Utvalgets mandat, rolle og årsplan.
 • Omfang og innhold i ledelsens rapportering til utvalget.
 • Kompetanseheving angående regnskapsrapportering og regler.
 • Kompetanseheving knyttet til risikostyring og kontroll

Profesjonalisere styrets arbeid

Vi kan hjelpe deg med følgende:

 • Utarbeidelse av instruks for styre, revisjons- og kompensasjonsutvalg.
 • Utarbeide instruks for daglig leder.
 • Opplæring/seminar for styremedlemmer, revisjons- og kompensasjonsutvalg.
 • Evaluering av styrets arbeid, så vel som arbeidet til revisjons- eller kompensasjonsutvalg.
 • Bistand med å sammenlikne eksisterende styrende dokumenter og prosesser for styrets arbeid mot god praksis, for å identifisere ytterligere forbedringsområder.
 • Være en diskusjonspartner for styret i deres arbeid.

Etablering, benchmarking og vedlikehold av styringsstruktur

Vårt team kan hjelpe deg med:

Utvikling av nødvendig styringsstruktur for å styrke virksomheten i sammenheng med ulike situasjoner:

 • Behov for å styrke styringsstruktur knyttet til utvalgte risiko-områder.
 • Sterk vekst eller økt kompleksitet i prosesser gir økt behov for standardisering av adferd.
 • Virksomheten ser gevinster i å harmonisere adferd og beslutninger på tvers av enheter eller selskaper i en gruppe.
 • Behov for å styrke den formelle styringsstrukturen i forkant av børsnotering eller innhenting av kapital.

Styreevaluering

Vi har bred erfaring med å bistå selskaper av ulik størrelse innenfor både privat og offentlig sektor i å evaluere sitt arbeid. Vi fasiliterer en prosess der vi tar utgangspunkt i hva som er norm for godt styrearbeid, og skreddersyr det til det enkelte foretak. 

Vi oppsummerer vårt arbeid i en verdiskapende analyse som omhandler temaer som forståelse av eiers forventninger, styrets sammensetning og samlede kompetanse, logistikk og gjennomføring av styrearbeidet, kommunikasjon innad i styret, ledelse av styrearbeidet, hvordan godt arbeidet med risikostyring og internkontroll overvåkes og om hver enkelt opplever at de får utnyttet sitt potensiale. Vi har en metodikk som effektivt kan tilpasses det enkeltes styres definerte rolle og årsplan.

Les mer styreevaluering

Signe Moen i PwC presenterer Styreportalen.

Signe Moen, partner i PwC

Styreportalen 

Ønsker du å lære mer om styrearbeid og styrets oppgaver? Utforsk vår Styreportal hvor du finner årets utgaver av "Styreboken" og "PwC-Guiden. Til hjelp for styrer og ledere i små og mellomstore bedrifter".  

 Les mer i Styreportalen

 

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113