Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse dreier seg om å etablere fornuftige retningslinjer som skal hjelpe eiere, styret og ledelsen med å forvalte og utvikle selskapets ressurser på best mulig måte.Samspill mellom eiere, styret, ledelsen og øvrige interessenter bidrar til at beslutningsprosesser styrkes, at de beslutningene som tas blir riktigere og at risikovurderinger blir mer målrettet. Dette styrker tilliten til virksomheten og sikrer best mulig verdiskaping over tid, til beste for aksjeeiere, ansatte og andre interessenter.

Styrets rolle

I Norge er det overordnede ansvaret for selskapets virksomhet og utvikling plassert hos styret. Styret skal påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse. 

Styret skal sette mål, legge strategi, organisere, sikre planer og budsjetter, sette tidsfrister, følge opp og kontrollere. Selskapets rapportering hører også under styret, og får en stadig viktigere rolle i å sikre åpenhet om virksomheten. Når verden og rammebetingelser er i endring får styret en særlig viktig rolle. Styret må følge opp at ledelsen forstår og reagerer på endringer, risiko og muligheter, og må påse at det både tas tak i nye forretningsmuligheter og at det implementeres tilstrekkelige risikoreduserende tiltak. 

Ønsker du bistand med styreevaluering, utvikling av styringsstruktur eller profesjonalisering av styrets arbeid?

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi har gjennom en årrekke jobbet med eierstyring og selskapsledelse både i Norge og internasjonalt. Våre eksperter på området kan bistå uavhengig av bransje, størrelse og kompleksitet i virksomheten.

Eli Moe-HelgesenPartner | Leder for Revisjon

 

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Profesjonalisere styrets arbeid

Styrets ansvar har økt og det stiller krav til profesjonalisering av styret, sammensetningen av styret og den kompetansen som styret samlet besitter. 

Vi har omfattende erfaring i å bistå styrer i ulike selskaper og bransjer. Vi kjenner regelverket og rammeverkene som danner grunnlaget for styrets plikter og ansvarsområder og hva som er god praksis for profesjonalisering av styrets arbeid.

Etablering, benchmarking og vedlikehold av styringsstruktur

Vi har omfattende erfaring med å etablere retningslinjer som skal hjelpe eiere, styret og ledelsen med å forvalte og utvikle selskapet på best mulig måte. Dette er et tema som står høyt på styrets agenda og vi kan bidra med å gi økt innsikt i hva andre styrer og selskaper gjør, og diskutere hva som er god praksis for å etablere, vedlikeholde og forbedre selskapets styringsstruktur.

Vi kan hjelpe deg med å utvikle nødvendig styringsstruktur for å styrke virksomheten i sammenheng med ulike situasjoner:

 • Behov for å styrke styringsstruktur knyttet til utvalgte risikoområder

 • Sterk vekst eller økt kompleksitet i prosesser gir økt behov for standardisering av adferd

 • Virksomheten ser gevinster i å harmonisere atferd og beslutninger på tvers av enheter eller selskaper i en gruppe

 • Behov for å styrke den formelle styringsstrukturen i forkant av børsnotering eller innhenting av kapital

Styreevaluering

Formålet med en styreevaluering er å vurdere om styret fungerer effektivt og godt, i henhold til god praksis og anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring og for å identifisere områder med rom for forbedringer. Det er ansett som god praksis at dette utføres av eksterne med jevne mellomrom.

Vi har bred erfaring med å bistå styret i å evaluere sitt arbeid. Vi fasiliterer en prosess hvor vi tar utgangspunkt i hva som er norm for godt styrearbeid, og skreddersyr prosessen til det enkelte foretak. Vi har en metodikk som effektivt kan tilpasses det enkelte styres definerte rolle og årsplan. 

Eksempel på temaer vi kan gå gjennom er:

 • forståelse av eiers forventninger, 

 • styrets sammensetning og samlede kompetanse, 

 • logistikk og gjennomføring av styrearbeidet, 

 • kommunikasjon innad i styret, 

 • ledelse av styrearbeidet, 

 • hvordan arbeidet med risikostyring og internkontroll overvåkes,

 • om hver enkelt opplever at de får utnyttet sitt potensial 

Styreevalueringen kan gjennomføres i en periode på 6-8 uker.

Les mer styreevaluering

Underutvalg og komiteer

Generalforsamlingen og styret kan organisere sitt arbeid i forskjellige underutvalg og komiteer. Styreutvalg bidrar til å sikre tilstrekkelig behandling av utvalgte saker og kan redusere arbeidsbelastningen for det samlede styret. Styret kan delegere oppgaver til styreutvalg, men ikke styrets ansvar. Noen slike utvalg er lovpålagt (eksempelvis revisjonsutvalg), mens andre utvalg og komitéer er anbefalt (eksempelvis kompensasjonsutvalg og valgkomité). Det gjelder særskilte regler for finansforetak. Vi anbefaler virksomhetene å vurdere om eventuelle underutvalg og komiteer kan være nyttige også der disse ikke er lovpålagt. 

Vi kan blant annet hjelpe deg med følgende:

 • Bistå virksomheten med å vurdere behov for underutvalg og komiteer.

 • Utarbeidelse av instruks for styre, underutvalg og komiteer

 • Utarbeide instruks for daglig leder

 • Opplæring/seminar for styremedlemmer og medlemmer av underutvalg og komiteer 

 • Evaluering av styrets, underutvalgs og komiteers arbeid og rolle

 • Bistand med å sammenligne eksisterende styrende dokumenter og prosesser for styrets arbeid mot god praksis, for å identifisere ytterligere forbedringsområder

 • Være en diskusjonspartner for styret, underutvalg og komiteer i deres arbeid

Signe Moen i PwC presenterer Styreportalen.

Signe Moen, leder for fagavdelingen i PwC

Styreportalen 

Ønsker du å lære mer om styrearbeid og styrets oppgaver? Utforsk vår Styreportal hvor du finner årets utgaver av "Styreboken" og "PwC-Guiden. Til hjelp for styrer og ledere i små og mellomstore bedrifter".  

 Les mer i Styreportalen

 

Gøril Hyni

Partner | Governance, Risk & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 629

Kontakt meg

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

952 60 113

Kontakt meg