Risikostyring

Effektiv risikostyring

Du må ta risiko for å nå dine mål. Men virksomheter som er bevisste på hvilke risikoer de vil ta og hvilke de vil unngå har et konkurransefortrinn. 

Vi bistår selskaper med å etablere effektive prosesser og systemer for risikostyring. Det handler om å fastsette virksomhetens risikoappetitt/-toleranse og etablere fornuftige risikostyringsprosesser tilpasset selskapets størrelse og kompleksitet.

Effektiv risikostyring er et kraftfullt verktøy for å optimalisere verdiskapningen innenfor den risikoappetitt eierne har fastsatt. Risikostyring hjelper virksomheten med å identifisere de viktigste truslene for driften, prioritere risikoreduserende tiltak, og følge opp resultater fra tiltakene.

Vi hjelper med å etablere rammeverk for helhetlig risikostyring, og bistår blant annet med kartlegging, vurdering, overvåking og håndtering av de risikoer virksomheten står overfor. 

Aktuelle utfordringer virksomheter nå opplever:

  • Styret har bedt om en plan som viser hvordan administrasjonen skal implementere hensiktsmessig risikostyring.
  • Styret har bedt om å få en oversikt over selskapets største risikoer og hvordan dere håndterer disse.
  • Kunder ber om bekreftelse på at dere har god risikostyring i forbindelse med anbud.
  • Dere ønsker å forbedre selskapsstyringen og forvaltningen av selskapets verdier ved å etablere hensiktsmessig risikostyring, hvor det er en klar sammenheng mellom forretningsmessige mål, risikoer for at målene ikke nås og tilhørende risikoreduserende tiltak.
  • Dere ønsker å sikre virksomhetens omdømme og har behov for et system som sikrer at risikoer for brudd på lover og regler samt forventninger fra omverdenen blir redusert til ønsket nivå.
  • Dere har vokst betydelig, både geografisk og i tjenesteomfang, og ønsker å implementere hensiktsmessig risikostyring som sørger for kontinuerlig identifisering og oppdatering av risikoer og tilhørende tiltak.
  • Det er komplekse lovkrav knyttet til bransjen, og dere har behov for en helhetlig tilnærming til å håndtere risikoer og sikre etterlevelse (eksempelvis innenfor HMS, HR, tekniske krav, osv.)

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Etablere eller utvikle prosesser og verktøy som sikrer hensiktsmessig risikostyring

Vår metodikk for å implementere hensiktsmessig risikostyring inkluderer følgende faser: definere roller, identifisere risikotoleranse, kartlegge risiko, gjennomføre risikoanalyse, etablere tiltak og oppfølging. Metodikken kan anvendes på implementering av risikostyring for hele virksomheten eller kun for utvalgte nøkkelprosesser (f.eks. Supply Chain Risk Management. Vi kan bidra i alle faser av det å etablere eller utvikle hensiktsmessig risikostyring, og bistår ledelsen med et helhetlig syn på risikostyring, og har erfaring og gjennomføringsevne som sikrer en vellykket implementering

Designe og implementere risikostyringsverktøy

Vi hjelper deg i arbeidet med å utvikle og implementere risikostyringsverktøy/-system som er spesialtilpasset virksomheten. Risikostyringsverktøyet gir selskapet en enkel og relevant oversikt over risikoer, mulige utfall samt konsekvenser for selskapet. Vi fokuserer på praktisk gjennomførbare løsninger som effektivt fører til de ønskede resultatene.

Evaluering av selskapets risikofunksjon opp mot god praksis

Dere har etablert hensiktsmessig risikostyring og ønsker å sammenligne denne med god praksis for å identifisere ytterligere forbedringsområder for å sikre en så effektiv prosess som mulig.

Vi har god innsikt i hva som er utviklingstrekk i rammebetingelser og markedstrender, både internasjonalt og nasjonalt, innenfor risikostyring og kan utføre sammenligning av etablert risikofunksjon mot konkurrenter og anerkjent praksis.

Utvikling av modeller og verktøy for sensitivitetsanalyser og risikosimulering

Dere gjennomfører store investeringsbeslutninger eller leverer store prosjektanbud og ønsker bistand til å utvikle modeller for simulering av risiko som input til lønnsomhetsanalyser eller nåverdiberegninger.

Dere opplever at fremtidsutsiktene for selskapet er usikre og ønsker å utvikle sensitivitetsanalyser for ulike scenarioer for omsetning og ulike kostnader samt simulering av nødvendige tiltak for å opprettholde ønsket lønnsomhet.

Vi kan bistå i arbeidet med å utvikle og implementere modeller og verktøy for sensitivitetsanalyser og risikosimulering.

Implementering av risikoreduserende tiltak i form av internkontroll

Et av de sterkeste og mest effektive verktøy for å redusere risikoen for uønskede hendelser er god internkontroll. Vi kan bistå med å etablere god internkontroll gjennom identifisering og implementering av nøkkelkontroller som reduserer risikoen for feil, og vi kan utvikle prosesser og verktøy for å sikre etterlevelse.

Les mer om internkontroll

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113