Shipping, offshore og oljeservice

Vi har et av landets ledende rådgivningsmiljøer innenfor shipping, offshore og oljeservice

Vårt norske team har bygget opp dedikert kompetanse etter å ha bistått både norske og internasjonalt store og mellomstore selskaper i en årrekke med ulike problemstillinger innenfor skatt, avgift, selskapsrett og andre forretningsjuridiske områder både i Norge og ikke minst utlandet.

Våre konsulenter kan rådgi innenfor alle deler av verdikjeden - fra leverandørindustri til rederier, oljeserviceselskaper, selskaper innenfor havvind og andre typer aquabaserte operatører. Se eksempler nedenfor på problemstillinger og områder hvor vi kan bistå.


Hvordan kan vi bistå deg?

 • Strukturering av etableringer i Norge og utlandet, herunder optimalisering av legal struktur og kontraktsstruktur basert på internrettslige og skatteavtalemessige løsninger. 

 • Skattemessig rådgivning knyttet til rederiskatteordningen, herunder reglene om beskatning ved inntreden, løpende beskatning under ordningen, restruktureringer, flaggkrav og uttreden mv.

 • Skattemessig rådgivning knyttet til utenlandske rederiskatteordninger (tonnage tax regimes) 

 • Internprisingsspørsmål, herunder bistand ved fastsettelse av interne leiebetalinger for rigger, skip og andre offshore eiendeler mv. 

 • Vurdering og utforming av skatte- og avgiftsklausuler i offshore kontrakter 

 • Skattemodellering

 • Rapportering i Norge og utlandet

 • Endring av ligning, tvisteløsning, Mutual Agreement Procedure (MAP)

 • Kontakt med skatte- og avgiftsmyndighetene

 • Eventuell registreringsplikt for merverdiavgift eller tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet

 • Merverdiavgift og indirekte skattevirkninger ved ulike typer innkjøps- og salgsmodeller, herunder ved produksjon og leveranser over landegrensene i Norge og utlandet

 • Avgiftsmessig rådgivning og strukturering knyttet til kontrakter som benyttes i forbindelse med vare- og tjenesteleveranser i Norge og utlandet. 

 • Mulige fritaksordninger for merverdiavgift og toll i Norge og utlandet

 • Fast driftssted for skatt og merverdiavgift i utlandet

 • Eventuelle toll- og særavgiftsforpliktelser for skip eller innretninger som føres inn på mer varig basis utlandet  


Kontakt oss

Hilde Thorstad

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 548

Kontakt meg

Pål Tangen Heggernes

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 455

Kontakt meg

Espen Qvist

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 407

Kontakt meg