Endringer i regelverk

Endringer i regelverk

Overholdelse av lover og regler fordrer oversikt og innsikt i krav som gjelder eget selskap. Stadig økning i omfang og kompleksitet i reguleringen gjør det til en utfordrende øvelse å få med seg endringer, og i innledningen til kapitlet finner du en enkel oversikt over kjente endringer for de nærmeste årene. I tiden fremover vil blant annet endringer i rapporteringskrav knyttet til ikke-finansiell informasjon kreve særskilt oppmerksomhet. Kapitlet gir en overordnet oversikt over endringer i sentralt regelverk for en rekke selskaper. Ønsker du mer informasjon, vil du på enkelte av områdene finne lenker til utdypende tekst på våre blogger. 

Bærekraft

EU har vedtatt en ambisiøs miljøstrategi. Dette påvirker norske foretak på en rekke områder, blant annet gjennom rapporteringskrav og et nytt klassifiseringssystem for grønne aktiviteter. Nye regler vil være krevende så her gjelder det å følge utviklingen og tilpasse seg løpende, slik at man er klar når reglene trer i kraft. 

Etter dagens lovgivning skal store foretak hvert år avgi en redegjørelse om samfunnsansvar. EU øker nå kravene til bærekraftsrapportering. Taksonomien gjelder fra og med 2023, og EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vil bli implementert og antakeligvis tre i kraft fra og med 2024-rapporten. CSRD innebærer en rekke nye og konkrete krav, og antallet foretak som omfattes vil være langt flere enn de foretak som i dag er definert som store (ref. regnskapslovens definisjon). Fokus på styrets og revisjonsutvalgets involvering og ansvar øker, og rapporteringen skal attesteres av revisor. 

EU har etablert et regelverk, den såkalte taksonomien, som klassifiserer økonomiske aktiviteter som enten bærekraftige eller ikke-bærekraftige. Dette trer i kraft for norske foretak i 2023. Regelverket tar utgangspunkt i seks konkrete miljømål og lovfester definisjoner for hva som kan kalles bærekraftig i næringslivet, det pålegger store foretak nye rapporteringskrav og regelverket vil bli styrende for tilgangen til grønn finansiering.

Skatt og avgift

Den nåværende samfunnssituasjonen både lokalt og nasjonalt, herunder ønske om økt omfordeling, økte midler til statskassen og en inflasjonspreget økonomi, har imidlertid dannet bakgrunnen for et statsbudsjett for 2023 som innebærer innskjerpelser på en rekke områder.

Vi får blant annet en økning i formuesskatt, arbeidsgiveravgiften og skattesatsen på utbytte og aksjegevinster.

Fra et skatte- og avgiftsperspektiv, ble ikke statsbudsjettet for 2023 så omfangsrikt som mange hadde forventet. I stedet valgte nok politiske myndigheter å vente på Torvik-utvalgets utredning som danner grunnlaget for fremtidens norske skattesystem, og utredningen som kom på tampen av året, er viet et eget kapittel i Styreboken.

Finansiell rapportering

Endringene i IFRS er få for andre enn forsikringsforetak. For regnskapsåret 2023 gjelder nye regler for hvilke regnskapsprinsipper foretakene er pålagt å opplyse om i sine noter. Endringen i ordlyd i selve kravet kan virke triviell, men det bakenforliggende målet med endringen samt tilhørende veiledning bør føre til at omfanget av prinsippnoter bør reduseres betydelig for de fleste foretak. IFRS 17 Forsikringskontrakter trer i kraft fra 1. januar 2023 og innebærer store endringer, primært for forsikringsforetak.

De fleste av endringene i regnskapsloven som kom i 2021 gjelder for regnskapsår påbegynt 01.07.2021 eller senere. For foretak med regnskapsår som følger kalenderåret, betyr dette at endringene gjelder først for 2022-regnskapet.

Bestemmelsene om årsberetningen, redegjørelsen om foretaksstyring og redegjørelsen om samfunnsansvar inneholder alle sammen nye krav.

For foretak notert på Euronext Growth er det verdt å merke seg at vi har fått en regnskapsstandard for delårsrapportering under god regnskapsskikk. Denne trådte i kraft for 2022. 

Fra og med årsregnskapet 2021 kreves elektronisk merking av konsernregnskapet for alle foretak med aksjer eller obligasjoner notert på et regulert marked i EU, det såkalte ESEF (European Single Electronic Format) – som gjør årsrapporten maskinlesbar.

Om Styreboken

Styreboken gir deg kunnskapen du trenger for å gjøre en god jobb som styremedlem.

I Styreboken gir vi deg perspektiver på styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering. Vi gir også en overordnet oppdatering på endringer sentrale i lover og regler som for mange foretak innebærer nye og omfattende punkter på styrets agenda. Rapporteringskravene er stadig økende og mer komplekse, og strekker seg utover nye områder - dette gjelder i sær på bærekraftsområdet.

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062