Styrets oppgaver

Styrets oppgaver

En uttømmende liste over styrets oppgaver er ikke mulig å lage, men i dette kapitlet har vi samlet og strukturert de mest sentrale oppgavene. Styring og kontroll er viktig, men også organiseringsoppgavene, forvaltningsansvaret og ikke minst strategiarbeidet for å bidra til selskapets utvikling. Vi fremhever også noen forhold i tiden som krever særskilt oppmerksomhet fra styret, herunder bærekraft, cybersikkerhet og nye rapporteringskrav. I valget av temaer har vi lagt vekt på nye krav fra det siste året. Andre artikler er knyttet opp til risikoområder hvor vi erfarer at mange selskaper opplever det krevende å håndtere, blant annet personvern og internkontroll. Vi behandler også andre forhold knyttet til internkontroll og risikostyring som er tilbakevendende områder med stadig behov for læring og utvikling.

Arbeidet med bærekraft 

I tiden fremover vil bærekraftsarbeid kreve særskilt oppmerksomhet fra styret. Bærekraft handler om langsiktig verdiskaping, og styret må ha et aktivt forhold til hvordan selskapet skal levere produkter og tjenester på en bærekraftig måte. Nye rapporteringskrav er utfordrende, men nye forventninger fra samfunnet innebærer også muligheter. Foretak som arbeider godt med, og rapporterer åpent om bærekraftsrelatert risiko og negativ påvirkning på samfunn og miljø, bygger tillit i markedet og har større markedsmuligheter og bedre forutsetninger. Hovedfokuset til flere interessentgrupper er økt  transparens rundt ikke-finansielle forhold, og i sær klima - både hvordan foretaket påvirker klima og hvordan klima påvirker foretakets finansielle posisjon.

Rapportering

Som styremedlem er det viktig å ta eierskap til den finansielle rapporteringen. Særlig viktige områder for 2022-rapporten vil for mange være makroøkonomiske og geoplitiske endringer samt klimarisiko. Også konsistent og transparent bruk av alternative resultatmål (APM), forberedelser til taksonomirapportering fra 2023 og ytterligere utvidelser i bærekraftsrapportering som antakeligvis treffer en rekke foretak fra og med 2024 vil være viktige områder å diskutere i styrerommet. Det er også verdt å merke seg at Finanstilsynet retter oppmerksomheten mot blant annet rapportering av klimarisiko og revisjonsutvalgenes og revisors bruk av vesentlighet. 

Tilsynsansvar 

Styrets oppgave er blant annet å påse at selskapet har et godt system for risikostyring og intern kontroll. Med økt digitalisering er eksempelvis det å kontrollere cyberrisiko høyt oppe på agendaen for en rekke virksomheter, og velfungerende internkontroll, reduserer risikoen for økonomisk tap og tap av omdømme, noe som kan være en konsekvens av et cyberangrep. 

EUs personvernforordning – GDPR er også et område som krever styrets oppmerksomhet. Behandling av sensitive personopplysninger om egne ansatte og kunder, rutiner som sikrer at kravene etterleves. Som en del av den helhetlige risikostyringen bør styret diskutere risiko relatert til informasjonssikkerhet. 

Om Styreboken

Styreboken gir deg kunnskapen du trenger for å gjøre en god jobb som styremedlem.

I Styreboken gir vi deg perspektiver på styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering. Vi gir også en overordnet oppdatering på endringer sentrale i lover og regler som for mange foretak innebærer nye og omfattende punkter på styrets agenda. Rapporteringskravene er stadig økende og mer komplekse, og strekker seg utover nye områder - dette gjelder i sær på bærekraftsområdet.

 

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062