Topplederne er litt mer optimistiske enn i fjor:

CEO Survey 2024

Tre personer sitter rundt et bord og diskuterer
  • Rapport
  • 28/01/24

Årets CEO Survey viser at mye rører seg i det globale næringslivet. Flere har kommet langt på vei med klimatiltak og bruk av ny teknologi. Samtidig tror flertallet (55 %) av de norske topplederne at verdensøkonomien forverrer seg i 2024.

Tre av ti norske toppledere tror på bedring i norsk økonomi

4 702 toppledere i 61 land har svart på årets undersøkelse. 79 av dem er norske. Optimismen er større enn i fjor, men fortsatt tror rekordmange toppledere at verdensøkonomien vil synke neste år.

45%

av verdens toppledere tror at verdensøkonomien vil forverres neste år.

PwC's CEO Survey 2024
Leif Arne Jensen

– Det er flere enn i fjor som tror på bedring. Fortsatt tror over halvparten av norske toppledere at verdensøkonomien vil forverre seg neste år, sier administrerende direktør i PwC, Leif Arne Jensen.

48 %

av de norske topplederne tror den økonomiske veksten (BNP) i Norge vil avta de neste tolv månedene.

70 %

av de norske lederne tror egne driftsinntekter vil øke de neste 12 månedene.

35 %

av norske toppledere frykter makroøkonomisk usikkerhet mest av alt.

84 %

av de norske topplederne mener KI gir økt risiko for sikkerhetsbrudd.

ESG Ni av ti norske toppledere er i gang med å gjøre virksomheten mer energieffektiv

To tredjedeler av verdens toppledere er i gang med å forbedre energieffektiviteten til virksomheten (dekarbonisering). Halvparten har pågående innovasjonsprosesser for å utvikle klimavennlige produkter og tjenester.

Sammenlignet med globale selskaper, rapporterer norske toppledere om større fremgang i sine klimatiltak. Samtidig er det kun en liten andel som rapporterer at de er i mål med tiltakene. 

 – Klimaarbeidet må jobbes med kontinuerlig, og for mange er det muligheter for mer utslippskutt og effektivisering. Klimaindeksen viser at klimaomstillingen i norsk næringsliv går for sakte, og at bare ni av Norges 100 største selskaper kutter i tråd med Parisavtalen, sier Hanne Løvstad, partner og leder for klima- og bærekraftstjenester i PwC. 

Hvor langt på vei har norske toppledere kommet med sine klimatiltak? (Viser kun «i prosess» og «i mål»)


Forbedring av energieffektiviteten
%
Selge produkter, tjenester eller teknologier som fokuserer på klimaresistens
%
Utvikling av nye, klimavennlige produkter, tjenester eller teknologier
%
Implementere initiativer for kompetansebygging hos ansatte
%
Integrere klimarisiko i selskapets finansielle planlegging
%
Implementere initiativer for å beskytte våre fysiske eiendeler/arbeidsstyrke mot klimarisiko
%
Investere i naturbaserte klimaløsninger
%

Kilde: PwC's CEO Survey 2024

Regulatorisk kompleksitet er den største barrieren i klimaarbeidet 

Blant de norske topplederne opplever over halvparten at regulatorisk kompleksitet og manglende etterspørsel hos interessenter er barrierer i arbeidet med dekarbonisering. 

 – Med innføringen av EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) vil selskaper på tvers av Europa få et felles rammeverk og rapporteringsregler å forholde seg til. Det vil forhåpentligvis gi en tydeligere struktur for bærekraftsarbeidet, og klarere rammer for hvordan rapporteringen skal gjøres. På sikt håper EU at direktivet vil øke tempoet i omstillingen og motivasjonen for selskapene. Bærekraft får nå en reell verdi, forklarer Hanne. 

Hanne håper også at vi vil se mer handling fra norske myndigheter de neste årene, og at anbefalingene i Klimautvalgets siste rapport (PDF, 10.6 MB) vil tas på alvor. 

Hanne Løvstad, bærekraftspartner i PwC, smiler i et møterom

– Næringslivet er en sentral bidragsyter i klimaomstillingen, men de politiske virkemidlene er helt avgjørende. Klimapolitikken må forsterkes, og et viktig grep er at det må koste mer å forurense, sier Hanne Løvstad, partner og leder for klima- og bærekraftstjenester i PwC Norge.

Litt under halvparten er villig til å akseptere lavere avkastning på klimavennlige investeringer 

Hanne tror EUs bærekraftsdirektiv vil ha en positiv innvirkning på valgene og investeringene fremover. 

 – Nå får investorer over hele Europa et felles sett med standarder fra EU (ESRS) som gjør det enklere å sammenligne og rangere selskaper opp mot hverandre. Det kan bli et viktig insentiv for selskapene til å sikre pålitelig rapportering, men også gode bærekraftstall. I PwCs globale ESG Investor Survey svarer 70 % av investorene at ESG hører hjemme i forretningsstrategien, og 75 % mener selskapenes håndtering av bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter er en viktig faktor i investeringsbeslutningene, avslutter Hanne. 

46 % av de norske topplederne svarer i CEO Survey at de aksepterer lavere avkastning på klimavennlige investeringer.

– Bærekraft handler ikke om kortsiktig lønnsomhet, det handler om et ansvarlig næringsliv og langsiktig konkurransekraft. Norske ledere må ta på lengre briller.

Hanne Løvstad,bærekraftspartner i PwC Norge

CEO Survey 2024

Få hele innsikten - les hele rapporten

Last ned (PDF of 3.16mb)

Teknologi Halvparten av norske toppledere sier de har tatt i bruk kunstig intelligens (KI)

50 % av de norske topplederne svarer at de har tatt i bruk KI. 32 % av de globale topplederne sier det samme. De spurte mener spesielt at KI gir muligheter for effektivisering av egen og medarbeidernes arbeidstid. Fire av ti toppledere i Norge tror KI vil gjøre dem 5 % mer lønnsomme. Og seks av ti norske toppledere forventer at de ansatte blir mer enn 5 % mer effektive.

– Du må forstå hvordan den digitale revolusjonen påvirker din bedrift. Hva slags kompetanse er kritisk for å lykkes fremover i din bedrift? Og hvilke tjenester vil du levere i fremtiden?

Lars Erik Fjørtoft,leder for Risk i PwC Norge

84 % av de norske topplederne mener KI medfører cyberrisko det kommende året, og de er mer bekymret enn verdens toppledere for de kortsiktige konsekvensene av KI. Cyberrisiko kan være: 

  • Data på avveie og brudd på GDPR
  • Massedistribusjon av angrepskode/ransomware
  • Skreddersøm av phishing-mailer som er mye mer effektivt med generativ AI

Topplederne ble spurt: I hvilken grad vil kunstig intelligens påvirke antall ansatte det neste året? 

  • 25 % forventer å redusere antall ansatte med 5 % eller mer

39 % av topplederne forventer å øke antall ansatte med 5 % eller mer.  Så summa summarum så forventer topplederne å ansette flere enn de vil kvitte seg med det neste året.

Lars Erik Fjørtoft

– Norge ligger langt fremme digitalt, men vi har bare sett begynnelsen på det som er en digital revolusjon. Jeg tror norske toppledere må bruke tid på å forstå dette giga-skiftet i teknologi, sier Lars Erik Fjørtoft som er leder for Risk i PwC Norge.

Norske toppledere mener dette vil endre måten bedriften skaper verdi de neste tre årene (Viser kun «i høy grad» og «i svært høy grad»)


Teknologiendring
%
Endring i kundepreferanser
%
Statlige reguleringer
%
Konkurrentene endrer seg
%
Klimaendringer
%
Ustabilitet hos leverandørene
%

Kilde: PwC's CEO Survey 2024

Økonomi og ledelse Sju av ti tror egne driftsinntekter vil øke de neste 12 månedene

Seks av ti tror bedriften vil være levedyktig om ti år eller mer om de fortsetter som før. I fjor var det sju av ti som svarte det samme. Det tyder på at flere og flere mener omstilling er nødvendig for å overleve. Tre av ti tror bedriften vil være levedyktig mindre enn ti år om de ikke tar større grep. 

Lite tro på norsk økonomisk vekst. Større tro på suksess i egen bedrift.

Flere norske toppledere tror på et bedre 2024 enn 2023. Likevel er det fortsatt 48 % av de spurte som tror at norsk økonomi vil forverre seg neste år, 30 % tror det blir en bedring, mens resten tror det blir som nå. Sju av ti norske toppledere tror egne driftsinntekter vil øke det neste året.

– Mange norske virksomheter kjenner nå på kroppen hvor krevende det er å skape verdier som varer i urolige tider. Da gjelder det å rigge organisasjonen for raske endringer og ta noen modige valg som kan snu barrierer til muligheter.

Leif Arne Jensen,administrerende direktør i PwC Norge

Råd videre Strategien må endres kontinuerlig

Eli Moe Helgesen, leder for revisjon i PwC, har fire råd til toppledere i Norge:

1. Overvåk risiko kontinuerlig

Sjelden har næringslivet stått overfor et mer sammensatt og krevende makrobilde. Vi opplever inflasjon, krig og volatile markeder, press på kronekurs og høyere rentenivå. Cybertruslene er økende og mer sammensatte og behovet for teknologisk omstilling tiltar. Samtidig med alt dette står vi midt i en grønn omstilling der vi sammen skal løse klimaproblemet. Ledere og styrer må sikre prosesser som gjør at virksomheten kontinuerlig overvåker risiko og muligheter.

2. Lag en konkret plan for bruk av kunstig intelligens og evaluer potensialet i KI

Chat GPT kom i slutten av 2022 og har fundamentalt endret vår opplevelse og bruk av kunstig intelligens. Norske ledere må ta de riktige grepene for å sette virksomheten i stand til å utnytte potensialet som ligger i denne teknologien.

Det er spesielt tre områder som er viktig for å ta i bruk kunstig intelligens; tydelige og forretningsdrevne bruksområder, tilgang på data av god kvalitet og en teknologiplattform som sikrer sikker og stabil anvendelse av teknologien. Og dette må gjøres i trygge rammer, som sikrer at data ikke kommer på avveie og at bruk av KI ikke øker risiko for cyberangrep og utpressing.

Eli Moe-Helgesen

– Tida er over for da vi dro på høyfjellshotell i tre dager for å spikre strategien de neste fem årene. Den viktigste kompetansen virksomhet bygger fremover er å være forberedt, sier Eli Moe-Helgesen, leder for revisjon i PwC. Hun jobber med styrer og ledergrupper i noen av de største selskapenei Norge.

3. Ta bærekraftsagendaen på større alvor. Mer action. Mindre prat.

Årets undersøkelse gir inntrykk av at norske selskaper har god fremgang i sine klimatiltak. Det er likevel grunn til å spørre om det går raskt nok. Vår egen undersøkelse, Klimaindeksen, viser at den faktiske klimaomstillingen blant de største selskapene går altfor sakte. 

Vårt råd for neste års strategiarbeid, er å sette godkjente klimamål (Science-Based Targets). Det som tallfestes, blir gjort! 

Ledelsen bør kartlegge hvordan forretningsmodellen og verdikjeden vil se ut når virksomheten oppnår netto nullutslipp.

4. Kontinuerlig omstilling og evaluering av strategi vil være nødvendig

Skap en læringsorientert og nysgjerrig kultur. Sett av tid til å jevnlig vurdere og revidere selskapets strategi. Dette bør innebære å se på selskapets mål, markedstrender, teknologiske fremskritt, og konkurransemiljø. Ha en smidig organisasjonsstruktur. Dette kan inkludere å ha tverrfunksjonelle team, fremme rask beslutningstaking, og være åpen for endring. Hold deg oppdatert på det siste innen teknologi og innovasjon.

CEO Survey 2024

Årets rapport gir deg innsikt i hvilke utfordringer og muligheter verdens toppledere ser rundt seg, og hva ledelsen kan gjøre for å ligge i forkant av endringene.

Last ned (PDF of 3.16mb)

Ønsker du hjelp med forretningsutvikling?

Vi kan hjelpe deg med å snu utfordringer til muligheter og bærekraftige løsninger for vekst, innovasjon og lønnsomhet.

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

952 60 113

Kontakt meg