Revisjon av årsregnskap

Vi leverer skreddersydde løsninger for revisjon av årsregnskap

Revisjon av årsregnskap er en sentral del av den finansielle rapporteringen. Investorer, kreditorer, kunder, leverandører og offentlige myndigheter er viktige brukere av årsregnskapet, og skal ha tillit regnskapet. Det får dere med oss som revisor.

Vi har utviklet en revisjonsmetodikk hvor vi setter oss inn i forretningsprosessene og vurderer disse, samtidig som at vi fokuserer på områdene hvor det er størst risiko for feil i regnskapet. Dette gir en effektiv revisjon samtidig som det gis konstruktive tilbakemeldinger til dere som kunde for å forbedre deres interne kontroll.

Revisjon skaper merverdi

I PwC er vi opptatt av at revisjonen skal gi en merverdi for våre kunder gjennom et tett samarbeid og en effektiv kompetansedeling. Merverdi skapes ved:

 • Økt tillit i markedet
 • Økt kompetanse
 • Fokus på risiko og risikohåndtering
 • Bedre kontroll med styring og ledelse 
   

Planlegging

Planlegging av revisjon handler i hovedsak om å forstå risikoen for at et regnskap kan bli feil og utvikle en revisjonsplan. 

For å kunne ta stilling til risikoen setter vi oss inn i:

 • Hvilken bransje dere opererer i.
 • Hvordan dere er posisjonert i markedet.
 • Hvem som er kundene deres.
 • Hvem konkurrentene er.
 • Hvordan strategien deres er.
 • Hvilke verdidrivere dere har.
 • Hvilken kapitalstruktur dere har.
 • Hvordan den interne kontrollen er organisert.
 • Hvilken eier- og styringsstruktur som er på plass.

Dette gjør at vi kan identifisere og vurdere risikoen for feil i regnskapet, og samtidig tilpasse revisjonen slik at den blir så kostnadseffektiv som mulig.

Interim

Når risikoer er identifisert og vurdert, kan det legges en plan for gjennomføring av revisjonen. I denne fasen gjør vi omfattende testing, intervjuer og analyser. Hensikten er å gjøre en effektiv revisjon for å gi tillit til deres finansielle rapportering, å komme i dialog med kunden om kvaliteten på interne kontrolltiltak, samt eier og styringsstrukturer. 

Resultatet gjør at vi kan gi konstruktive tilbakemeldinger for å forbedre den interne kontrollen i selskapet og dermed økt verdiskapning for dere.

Årsavslutning

Revisjon av årsregnskapet er en fortsettelse av det vi gjorde i interimsfasen. Her vektlegges for eksempel verdien av eiendelene i balansen i større grad, og det tas endelig stilling til om tallene i regnskapet gir et rettvisende bilde av virksomheten i året som har gått. Fasen kjennetegnes av en konstruktiv dialog med ledelsen om begrunnelser for, og dokumentasjon av de ulike postene i regnskapet.

Arbeidet ender opp med en konklusjon hvor revisor gir sin mening om innholdet i den endelige årsrapporten tilfredsstiller relevante lover, regler og standarder.

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Eivind Nilsen

Eivind Nilsen

Partner | Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 832

Jon Haugervåg

Jon Haugervåg

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 300