Revisjon av årsregnskap

 

PwC leverer skreddersydde løsninger for revisjon av årsregnskap, og vil optimalisere revisjonen for størst mulig effektivitet og verdi for kunden.

 

Revisjon av årsregnskap er en sentral del av den finansielle rapporteringen. Investorer, kreditorer, kunder, leverandører og offentlige myndigheter er viktige brukere av årsregnskapet, og skal ha tillit regnskapet. Som revisor skal PwC bidra med tillit til rapporteringen, og dermed skape økt troverdighet ovenfor investorer, leverandører, kredittgivere, offentlige myndigheter, kunder og ansatte.

Revisjon skaper merverdi

I PwC er vi opptatt av at revisjonen skal gi en merverdi for våre kunder gjennom et tett samarbeid og en effektiv kompetansedeling. Merverdi skapes ved:

  • Økt tillit i markedet
  • Økt kompetanse
  • Fokus på risiko og risikohåndtering
  • Bedre kontroll med styring og ledelse 

Revisjon tilpasset selskapet

PwC har utviklet en revisjonsmetodikk som skaper merverdi gjennom en forretningsmessig og risikobasert tilnærming. Det innebærer at PwC setter seg inn i forretningsprosessene og vurderer disse, samtidig som det fokuseres på de områder hvor det er størst risiko for feil i regnskapet. Dette gir en effektiv revisjon samtidig som det gis konstruktive tilbakemeldinger til kunden for å forbedre selskapets interne kontroll.

Planlegging av revisjon handler i hovedsak om å forstå risikoen for at et regnskap kan bli feil. For å kunne ta stilling til risikoen setter vi oss inn i: • Hvilken bransje selskapet opererer i
• Hvordan selskapet er posisjonert i sitt marked
• Hvem som er selskapets kunder
• Hvem konkurrentene er
• Hvordan selskapets strategi er
• Hvilke verdidrivere det er i selskapet
• Hvilken kapitalstruktur selskapet har
• Hvordan den interne kontrollen er organisert
• Hvilken eier- og styringsstruktur som er på plass
Dette gjør at vi i PwC kan identifisere og vurdere risikoen for feil i regnskapet, og samtidig tilpasse revisjonen slik at den blir så kostnadseffektiv som mulig.

Når risikoer er identifisert og vurdert, kan det legges en plan for gjennomføring av revisjonen. I denne fasen gjennomføres omfattende testing, intervjuer, analyser osv. Hensikten er å gjennomføre en effektiv revisjon for å gi tillit til kundenes finansielle rapportering, å komme i dialog med kunden om kvaliteten på interne kontrolltiltak, samt eier og styringsstrukturer. Resultatet gjør at PwC kan gi konstruktive tilbakemeldinger for å forbedre den interne kontrollen i selskapet og dermed økt verdiskapning for kunden.

Revisjon av årsregnskapet er en fortsettelse av det arbeidet PwC har gjort i interimsfasen. I denne fasen vektlegges for eksempel verdien av eiendelene i balansen i større grad, og det tas endelig stilling til om tallene i regnskapet gir et rettvisende bilde av virksomheten i året som har gått. Fasen kjennetegnes av en konstruktiv dialog med ledelsen om begrunnelser for, og dokumentasjon av de ulike postene i regnskapet. Arbeidet ender opp med en konklusjon hvor revisor gir sin mening om innholdet i den endelige årsrapporten tilfredsstiller relevante lover, regler og standarder.

Kontakt oss

Leif Arne Jensen
Partner | Leder Assurance
Tlf: 952 60 102
Kontakt meg

Magne Sem
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 578
Kontakt meg

Eivind Nilsen
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 832
Kontakt meg

Følg oss