Skatterådgivning: Finansielle tjenester

Skatt og avgift er betydelige kostnader for bank, forsikring og finansforetak.

Det finnes også særlige skatter og avgifter som næringen er underlagt. Også investorer og andre brukere av finansielle tjenester må forholde seg til skatteregler og krav om rapportering.

Finansielle instrumenter og finansielle transaksjoner må også behandles korrekt i forhold til skatteforpliktelser og rapportering.

Ulike investerings- og spareformer vil treffes av ulike regler og incentivordninger som må iakttas og håndteres korrekt.

Kapitalmarkedene er lokale/nasjonale, regionale og globale. Det er derfor ofte grenseoverskridende transaksjoner mellom aktører i ulike land og valutaer. Dette krever særlig internasjonal kompetanse for å følge opp. Internprising er aktuelt for finanskonsern.

 


Utforsk våre skattetjenester innen finansielle tjenester

Bank og kapitalmarked

Både generelle selskapsskatteregler og særregler for bank/finansiering mv. må ivaretas.

Kontakt oss om bank og kapitalmarked

Forsikring

Forsikringsselskap er underlagt ulike særregler for skade- og livsforsikring. Deler av norsk forsikringsbransje er utpreget internasjonal og må også forholde seg til ulike lands skatteregler.

Forsikringsprodukter er også underlagt spesielle regler og som vil variere ut fra ulike produkter og forhold. Dette gjelder for eksempel kapitalforsikring, livrenter, pensjonssparing m.v.

Kontakt oss om forsikring

Kapitalforvaltning/verdipapirfond

Både fond og investorer er underlagt særregler og krav til rapportering. Ulike effekter er avhengig av hvordan fond og investeringer er strukturert. Ofte omfatter dette internasjonale forhold og grenseoverskridende transaksjoner.

Kontakt oss om kapitalforvaltning/verdipapirfond

Mellommenn

Mellommannsforhold er ofte praktisk innenfor de fleste områder innenfor finans og forsikring. For mellommennene oppstår ofte spesielle spørsmål som må tas hensyn til.

Kontakt oss om mellommenn

Finansskatt

Finansskatt er en særskatt som kan skape spesielle utfordringer og grensespørsmål.

Kontakt oss om finansskatt

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter kan være vanskelig å klassifisere for skatteformål på grunn av kompleksitet og grensekryssende transaksjoner/strukturer.

Kontakt oss om finansielle instrumenter

Internprising

Internprising er aktuelt for finanskonsern.

Kontakt oss om internprising

Bistand til intern skattefunksjon

Operasjonelle skatte og avgifter, digitale løsninger, strategiske vurderinger, skatterapportering mv.

Kontakt oss om bistand til intern skattefunksjon

 

 


Kontakt oss

Hilde Thorstad

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 548

Kontakt meg

Yngvar Solheim

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 657

Kontakt meg