PwCs Styreundersøkelse 2021

18/02/21

Kun halvparten av norske styrer er bekymret for cyberangrep

53 prosent av respondentene ser på cyberangrep som en stor trussel for virksomhetens fremtidige vekst, viser PwCs nye styreundersøkelse.

Eli Moe-Helgesen, partner og leder for revisjon i PwC.

– Jeg opplever at norske styrer synes det er vanskelig med cybertrusler. De er bekymret for om de har nok kompetanse på området, sier Eli Moe-Helgesen, partner og leder for revisjon i PwC.

– Et styre er ikke bedre enn hva en administrasjon gjør de til. Kanskje ikke administrasjonen har klart å formidle cybertrusler godt nok til styret, spekulerer revisjonssjefen.

Eli Moe-Helgesen har hatt styrearbeid som fagfelt i over 20 år, og vet en ting eller to om kriteriene for godt styrearbeid. Hun snakker nemlig på inn- og utpust om erfaringer, perspektiver og trender som omhandler styrerollen. Men det finnes faktisk en trylleformel for styremedlemmer, innrømmer hun.

– Jeg har sett hvor viktig det er at styret setter den riktige tonen fra toppen. Når de gjør det, vil det bety uendelig mye for virksomheten. Det blir nesten litt som en trylleformel for godt styrearbeid, smiler hun.

De børsnoterte er bedre på å få bærekraft inn i strategien sin

Hvert år gjennomfører PwC en internasjonal styreundersøkelse, og denne gangen er undersøkelsen også foretatt i Norge. Moe-Helgesen forteller at de med undersøkelsen ønsker å ta temperaturen på styrearbeid i Norge: hva som fungerer godt, hvilke utfordringer og muligheter som finnes, og hvordan styrene ser på framtiden.

Om det er noe som må adresseres nå og i fremtiden, er det bærekraft. Et av funnene i årets undersøkelse viser at de børsnoterte selskapene er bedre på å koble bærekraft til framtidig vekst. Hele 94 prosent av de børsnoterte svarer at de har integrert bærekraft i sin selskapsstrategi. Men hva med de mindre selskapene?

Dette er noe styrene må ta på alvor, mener Moe-Helgesen.

– Dette er et tema som angår alle. Det er ikke bare opp til de store selskapene – hele næringslivet må være en del av løsningen.

– Mindre virksomheter må sette bærekraft høyere på agendaen. De må erkjenne at det handler om muligheter snarere enn å unngå feil, sier Moe-Helgesen.

Vi kan ikke lene oss på å rekruttere inn kompetanse. Styrene må sette kompetanseheving på agendaen.

Eli Moe-Helgesen,partner og leder for revisjon i PwC

Sju av ti er bekymret for at virksomheten mangler kompetanse

Kunnskapskravene om bærekraft øker i næringslivet, men det samme gjelder andre framtidige kompetansebehov. Stortinget adresserer kompetanseheving i sin Perspektivmelding for 2021, påpeker Moe-Helgesen, og PwC har sin egen kompetanserapport .

I årets undersøkelse kommer det fram at mange styrer er bekymret over framtidens kompetansebehov, men at for få følger opp hvordan ledelsen jobber med tiltak.

– Vi kan ikke lene oss på å rekruttere inn kompetanse. Styrene må sette kompetanseheving på agendaen. For det skjer ikke noe om det ikke er prosesser og ordninger innad i virksomheten.

– Generelt er vi nødt til å «upskille». Man må skape en kultur for læring, sier Moe-Helgesen.

Hun er imidlertid ikke helt ferdig med resonnementet. Etter litt betenkningstid kommer neste setning, og man får følelsen av at den bør stå i gullskrift eller nedfelles i lærebøker:

– Kompetanseheving er ikke en kostnad, det er en utgift til inntekts ervervelse, sier hun bestemt.

Du kan gjøre feil. Men det å ikke ha systemer som er gode nok, er utilgivelig.

Eli Moe-Helgesen,partner og leder for revisjon i PwC

Billigere å forhindre at noe går galt enn å rette opp feil

Vi nærmer oss slutten på praten med Eli, men hun er ikke ferdig med oss. Hun har nemlig noen generelle betraktninger om styreutfordringer i landet. Risiko, for eksempel. Mange styrer opplever problemer med å håndtere risiko, om hva framtidig risiko er, sier hun, og forklarer ved hjelp av psykologi:

– Styremedlemmer forteller oss at det ofte er lettere å jobbe med fortid enn framtid. At det er lettere å grave seg ned i regnskaper for å finne ut av hva som gikk galt, eller at det er en annen kritisk hendelse de må ta stilling til, innleder hun.

– Men det er vel så viktig at styret involverer seg i systemer, og at systemene fungerer over tid. Det er mye billigere å forhindre at noe går galt, enn å oppdage feil og måtte rette opp igjen, sier Moe-Helgesen før hun avslutter resonnementet med autoritet:

– Du kan gjøre feil. Men det å ikke ha systemer som er gode nok, er utilgivelig.

Styreeksperten og revisjonssjefen Moe-Helgesen, som elsker systemer og rutiner, har hun noen gang gjort noen feil da? Det er vanskelig å tenke seg. Men hva om hun fikk muligheten til å gi styreråd til sitt yngre jeg, hva hadde hun sagt da?

– Det aller første rådet hadde vært å spørre om jeg skulle sitte i styret i det hele tatt. Mange oppfatter det som ærefullt og morsomt, og takker ja uten å tenke seg om. Det å sitte i et styre er et stort ansvar, og man kan for eksempel bli saksøkt.

Og det siste rådet?

– Ha orden i sysakene.

PwCs styreundersøkelse er utarbeidet av Eli Moe-Helgesen, nasjonal leder av Revisjon og Hanna Døhlen Opsahl-Ben Ammar, manager i PwC Risk Advisory Services. Flere andre i PwC har bidratt aktivt inn i arbeidet, både med innspill i forkant av gjennomføringen av undersøkelsen, samt med utarbeidelse av analyser i ettertid.

I undersøkelsen kommer det fram at ...

  • 65 prosent opplever at kvaliteten på styremedlemmene har økt de siste årene.

  • 50 prosent tror klimainitiativer kommer til å skape vekstmuligheter for virksomhetene.

  • 73 prosent er bekymret for hvordan tilgang på kompetanse vil påvirke selskapets vekstmuligheter.

  • 54 prosent sa de hadde ingen digitale styremøter før covid-19, mens 92 prosent tror de vil ha digitale møter etter pandemien er over.

  • 74 prosent svarer at bærekraft er knyttet til selskapets strategi. Blant de børsnoterte selskapene svarer 94 prosent at bærekraft er en integrert del av strategien. 


Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113