Styrets arbeidsform

Styrets arbeidsform

Det kan være utfordrende å skape en god struktur på styrets arbeidsform. Gjennom dette kapitlet viser vi hvordan etablering av en overordnet plan for året på en god måte bidrar til å strukturere styrets arbeid, både når det gjelder hva som skal behandles og når sakene skal behandles. En av styrets viktigste oppgaver er å sikre at virksomheten har den riktige daglige lederen og i kapitlet ser vi avslutningsvis på hva som er en vanlig prosess for å evaluere daglig leder.

Etablere årshjul

En god løsning for struktur i styrets og revisjonsutvalgets arbeidsform, er å etablere et årshjul. Gjennom dette får styret en god plan for saker som bør behandles gjennom året og en hensiktsmessig oversikt over styrets kontroll- og rapporteringsoppgaver. 

Styrets egenevaluering og evaluering av daglig leder 

Et strukturert og velorganisert styre er nøkkelen til god eierstyring og selskapsledelse. Som et virkemiddel for kontinuerlig forbedring av styrearbeidet, anbefaler vi at styret årlig evaluerer eget arbeid og kompetanse opp mot god praksis og de mål styret har satt seg. Styreevalueringen består av fire faser som beskrives nærmere, selvsagt med tillegg av diskusjon og refleksjon i styrerommet. 

Styret har ansvaret for å tilsette daglig leder og skal sikre at vedkommende kontinuerlig fyller rollen og løser sine oppgaver i tråd med instrukser og eiernes interesser. Vi anbefaler at styret minst årlig utfører en systematisk og formalisert vurdering av hvordan daglig leder løser oppgavene på vegne av virksomheten. Dette bidrar til at alle parter kan heve blikket og endre kurs der det eventuelt er behov.

Om Styreboken

Styreboken gir deg kunnskapen du trenger for å gjøre en god jobb som styremedlem.

I Styreboken gir vi deg perspektiver på styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering. Vi gir også en overordnet oppdatering på endringer sentrale i lover og regler som for mange foretak innebærer nye og omfattende punkter på styrets agenda. Rapporteringskravene er stadig økende og mer komplekse, og strekker seg utover nye områder - dette gjelder i sær på bærekraftsområdet.

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062