Styrets rolle og ansvar

Styrets rolle og ansvar

Styrets rolle i ulike selskaper vil variere og bero på en rekke faktorer. Styrets rolle vil også endre seg med selskapets utvikling og omgivelsene. I dette kapitlet går vi gjennom de ulike formelle kravene til styrets rolle som selskapsorgan og kollegium, og også styremedlemmenes personlige ansvar. Styrets rolle er i stadig utvikling og omgivelsenes forventning til styrets arbeid endrer seg. Det som gjaldt i fjor vil ikke nødvendigvis være godt for arbeidet fremover. Økt fokus også på utvikling av kompetanse i styrerommet er blant trendene vi observerer for å sikre at styret fungerer som selskapsorgan. Vi håper dette kapitlet kan bidra til økt innsikt.

Ta utgangspunkt i de selskapsrettslige lovene

Viktigheten og utviklingen av styrets rolle og ansvar i selskaper står sentralt, og forventningene til styrets kunnskap og handlemåte er i kontinuerlig utvikling. Fra et styreperspektiv er det naturlig å ta utgangspunkt i de selskapsrettslige lovene. Det er samtidig en sentral oppgave i styrets arbeid å være observant rundt den rettslige utviklingen for øvrig. Det gjelder spesielt å være oppmerksom på utviklingen i internasjonale avtaler og EU-rett, herunder den betydelige økningen i krav til bærekraftsrapportering. Følger ikke styret med på den regulatoriske utviklingen kan det få betydning i form av for eksempel erstatningsansvar, bøter eller i ytterste konsekvens straffer. 

Vi anbefaler foretakene å vurdere om det er behov for underutvalg i styret, også når dette ikke er lovpålagt. Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) anbefaler eksplisitt å ha både en valgkomité og et kompensasjonsutvalg i tillegg til revisjonsutvalg. Styret bør fastsette en instruks for hvordan revisjonsutvalget innretter sitt arbeid for å ivareta det lovpålagte ansvaret. Det samme gjelder instruks for et eventuelt  kompensasjonsutvalg og dets oppfølging av ledende personer. 

Hovedoppgavene og styrearbeid

Et velfungerende styre kjennetegnes ved at det har den reelle overordnede styringen av selskapet, ivaretar selskapets beste interesser og formål, tar nødvendige beslutninger og fører relevant tilsyn og kontroll. Et godt samspill mellom eierne og ledelsen er en avgjørende faktor for at selskapets interesser ivaretas. Ansvaret for å pleie dette forholdet beror på styret. En sentral oppgave styret har, er å skape og synliggjøre verdier for eierne. Viktige stikkord er åpenhet, informasjon og samarbeid. Kort oppsummert inngår det i styrets ansvar å forsvarlig forvalte selskapet. Herunder sørge for forsvarlig organisering, fastsette planer og budsjetter, fastsette retningslinjer for virksomheten, samt holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling. Ved en eventuell børsnotering vil styrets rolle og ansvar øke, samt medføre en plikt til å underlegges verdipapirloven og børsens regler.

Vi omtaler en rekke andre temaer innenfor styrearbeid- og oppgaver slik som

  • Styrets sammensetning
  • Styreleder eller styremedlem, og styremøter
  • Styret og underutvalg – betydning for styrets ansvar?
  • Konsernstyrer – samme ansvar som andre styrer?
  • Styrets lojalitetsplikt – hva er selskapets interesse?
  • Styrets rolle i motvind

Risiko i styrerommet

Å bli spurt om å påta seg et styreverv kan være smigrende, inspirerende og spennende. Det kan også være krevende og ansvaret kan innebære både økonomisk og omdømmemessig risiko. Det er viktig å orientere seg om selskapet og hva som er selskapets situasjon både før og i løpet av styreengasjementet. Hvordan er virksomhetens situasjon økonomisk og forretningsmessig, hvordan er ledelsesstrukturen, eierstruktur og hvem sitter i styret. 

En av styrets viktige oppgaver er å forstå hvordan ulike risikoer påvirker verdiskapingen og resultater i foretaket, og  dermed ha en aktiv holdning til risikoprofil og risikotoleranse. Et risikoutvalg kan hjelpe styret å få en bedre forståelse av hva som er de viktigste risikoene som påvirker virksomheten og hvordan de håndteres.

Rettspraksis viser at de fleste erstatningssøksmål mot norske styremedlemmer kommer fra kreditorene når selskapet ikke gjør opp sine forpliktelser. Dermed har erstatningskravene gjerne kommet i kjølvannet av økonomiske nedturer. Styrets leder er gjerne mest utsatt for ansvarssøksmål. Likevel er det verdt å huske at styreansvaret er solidarisk for de av styremedlemmene hvor vilkårene for erstatning er oppfylt. 

Om Styreboken

Styreboken gir deg kunnskapen du trenger for å gjøre en god jobb som styremedlem.

I Styreboken gir vi deg perspektiver på styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering. Vi gir også en overordnet oppdatering på endringer sentrale i lover og regler som for mange foretak innebærer nye og omfattende punkter på styrets agenda. Rapporteringskravene er stadig økende og mer komplekse, og strekker seg utover nye områder - dette gjelder i sær på bærekraftsområdet.

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062