Utvalgte temaer

Utvalgte temaer

I dette kapitlet finner du artikler på en rekke dagsaktuelle temaer styret og ledelsen bør rette blikket mot. Enkelte av områdene kan være omtalt andre steder i Styreboken, men ikke med samme innfallsvinkel. 

Bærekraft og klimarisiko 

Bærekraft bør stå høyt på agendaen for alle styrer. Området er i utvikling, og næringslivet vil i løpet av ganske kort tid møte en tsunami av nye krav på området. Børsnoterte foretak vil også være underlagt Finanstilsynets kontroller på området. Gjennom omtalen får du et grovt overblikk over situasjonen for større foretak, og klimarisiko og klimarapportering omtales nærmere. Lange tidshorisonter gjør at klimarapportering lett nedprioriteres i styrerommet. Dette må unngås! Klimaendringer er blant de største risikoene selskaper står overfor, og det er også dette området som vektlegges i første faser av krav til rapportering. Du finner også en nærmere forklaring på sentrale standarder for klimarapportering.

Vesentlighet på revisjonsutvalgets agenda

Vesentlighetsvurderinger er et viktig element i både finansiell og ikke-finansiell rapportering. Ny lovgivning og oppmerksomheten fra regulerende myndigheter underbygger at foretakene vil ha nytte av en systematisert og dokumentert tilnærming til vesentlighetsvurderinger. I artikkelen forklarer vi vesentlighetsbegrepet og ser blant annet på revisjonsutvalgets og revisors rolle og ansvar knyttet til vesentlighetsbetraktninger.

Nytten av kommunikasjon med revisor

Gjennom revisjonen har revisor mange kontaktpunkter med ledelsen og styret i foretaket, og deler av denne kommunikasjonsprosessen skal ifølge loven være direkte overfor styret. Både den pliktige og ikke-pliktige kommunikasjonen med revisor kan være til stor nytte for styrets arbeid.

Skatteplanlegging

Internasjonal skatterett har, særlig det siste tiåret, gjennomgått en stor omveltning. De som i dag har ansvar for skatt i et multinasjonalt konsern, har nå en helt annen verden å forholde seg til og andre problemstillinger å ta stilling til enn for bare få år siden. Vi ser nærmere på bakgrunnen og gjør oss noen refleksjoner. For styret er det mange faktorer man må ta hensyn til når det gjelder skatt, enten det dreier seg om materielle skatteregler eller mer «soft law» og politiske retningslinjer. Det skatterettslige landskapet er i konstant utvikling og krever mer av styremedlemmer enn noensinne. Det er ikke lenger tilstrekkelig å bare betale sin skatt med glede.

Transaksjoner med nærstående

En høy andel av verdenshandelen skjer mellom nærstående parter. I den forbindelse er det viktig å huske på at hvert aksjeselskap utgjør et selvstendig rettssubjekt. Dette innebærer blant annet at selskapet og dets anliggender må behandles ut fra selskapets egen interesse, uavhengig av konsernets interesser eller særinteresser hos aksjonærer eller andre konsernselskap. Både aksje- og skattelovgivningen stiller krav til innholdet i avtaler mellom nærstående. Styret må påse at det etableres rutiner og sikre at organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap og kapasitet, og det må føres kontroll med at rutinene overholdes. Mangelfull etterlevelse kan medføre økonomisk risiko samt skatte- og omdømmerisiko.

Habilitet 

Spørsmål om habilitet for enkeltmedlemmer i styret kan oppstå. Da er det er viktig at forholdet raskt kommer på bordet og blir håndtert før saken som knyttes til habilitetsspørsmålet skal behandles i styret. Kapitlet gir nyttig veiledning, både for styret og det enkelte styremedlemmet ved habilitetsvurderinger.

Børser i Norge og tilhørende regler

De norske kapitalmarkedene er svært effektive siden selskapene i gitte situasjoner kan hente kapital fra den ene dagen til den neste. I dette kapitlet beskriver vi kort de norske kapitalmarkedene (aksjer og obligasjoner), og hvordan børsnoterte og andre selskaper kan bruke disse markedene til å hente inn kapital.

Om Styreboken

Styreboken gir deg kunnskapen du trenger for å gjøre en god jobb som styremedlem.

I Styreboken gir vi deg perspektiver på styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering. Vi gir også en overordnet oppdatering på endringer sentrale i lover og regler som for mange foretak innebærer nye og omfattende punkter på styrets agenda. Rapporteringskravene er stadig økende og mer komplekse, og strekker seg utover nye områder - dette gjelder i sær på bærekraftsområdet.

 

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062