Dobbel vesentlighetsanalyse — slik kommer du i gang

25/01/24

Forfatter og fagansvarlig: Haley Vongraven-Dyrstad, advokatfullmektig / senior associate i PwC. 

Norske virksomheter står overfor nye og tøffere krav gjennom EUs Green Deal. Snart er det mange som må rapportere på EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv (CSRD). Vi anbefaler å komme i gang tidlig med forberedelsene, og et viktig første skritt er en dobbel vesentlighetsanalyse. 

— Det er mange selskaper som omfattes fra 2024 og enda flere fra 2025. De som starter forberedelsene nå vil være bedre rustet når rapporteringskravene blir obligatoriske, sier partner i PwC, Liv Annike Kverneland.

Nye reglueringer fra EU påvirker norsk lovgivning.

Liv Annike Kverneland er partner i PwC, og har tidligere erfaring som CFO og styremedlem. Det siste året har hun jobbet mye med doble vesentlighetsanalyser. — En tilbakemelding fra flere kunder er at øvelsen blir en plattform for en ny type interessentdialog og -strategi, som gir stor verdi for selskapene.

Hva er dobbel vesentlighetsanalyse?

I CSRD er det presisert at virksomheter skal bruke en dobbel vesentlighetsanalyse som fundament for sin bærekraftsrapportering.

Dette innebærer at selskapet både må rapportere om hvilken påvirkning de har på miljøet eller menneskene rundt seg, og hvordan bærekraftsforhold påvirker selskapets mulighet til langsiktig verdiskapning. Frem til i dag har det vanligste vært å kun vurdere hvordan selskapet påvirker omgivelsene rundt seg. Ved å bruke begge perspektivene får leseren et bedre helhetsbilde av selskapets bærekraftsrisiko og ESG muligheter.

Kort forklart så avdekker en dobbel vesentlighetsanalyse hva som er viktig å fokusere på for selskapet, både strategisk og i rapporteringen. Ingen bedrift er lik og det anerkjenner CSRD-regelverket.

Liv Annike Kvernelandpartner i PwC

— Også mindre virksomheter bør ha oversikt over rapporteringskravene. De tilhører som regel større verdikjeder og kan fort bli påvirket av andre aktørers rapporteringsplikt, understreker Kverneland. 

Et bærekraftstema kan være vesentlig for en virksomhet på to måter

I henhold til dobbel vesentlighetsprinsippet skal vesentlighet vurderes fra to perspektiver. Så lenge temaet er vurdert som vesentlig i minst ett av disse to perspektivene, skal det inkluderes i rapporteringen:

 1. Vesentlig påvirkning: Faktisk eller potensiell negativ og positiv påvirkning en virksomhet har på mennesker og miljøet på kort, medium og lang sikt.
 2. Finansiell vesentlighet: Bærekraftstemaer som har eller kan ha påvirkning på en virksomhets kontantstrømmer, utvikling, resultat og posisjon på kort, medium og lang sikt. 

— Disse tilnærmingene henger sammen og det er ofte slik at vesentlig påvirkning kan utløse finansiell vesentlighet, ettersom negativ eller positiv påvirkning på miljø og mennesker kan føre til både økonomiske muligheter, men også økte kostnader og krav om godtgjørelse, forklarer Kverneland. 

Ambisjonen med EUs bærekraftsdirektiv er at ny innsikt skal føre til mer handling. Det holder ikke å bare kartlegge. Selskapene må også iverksette tiltak for å utbedre bærekraftsforhold der bedriften har en negativ påvirkning.

Liv Annike Kvernelandpartner i PwC

Vesentlig påvirkning versus finansiell vesentlighet

For å identifisere om et bærekraftsforhold er vesentlig fra et påvirkningsperspektiv sier ESRSene at flere forhold skal tas i betraktning. I vurderingen skiller man mellom positiv og negativ påvirkning, samt faktisk og potensiell påvirkning. Videre skal vurderingen gjøres med en kort, medium og lang tidshorisont. Det innebærer å se på hvordan virksomheten påvirker mennesker og miljø akkurat nå, om 5 år og om 10 år.

I analysen av faktiske og potensielle negative påvirkninger, brukes due diligence-metodikken beskrevet i OECD-prinsippene for multinasjonale virksomheter. Dette er de samme retningslinjene som er lagt til grunn for åpenhetsloven, men i åpenhetsloven fokuserer virksomheter kun på faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Les mer om åpenhetsloven

For faktiske negative påvirkninger vurderer man vesentlighet ut ifra alvorlighetsgraden, som identifiseres ved å se på skala, omfang og hvorvidt det er påført uopprettelig skade. Er det for eksempel slik at arbeidere i verdikjeden har fått for lav lønn, vil man da vurdere; hvor mange som har fått for lav lønn, gapet mellom lønnen de fikk og lønnen de skulle hatt, og om det mulig å betale etterlønn. Er det en person som har fått for lite utbetalt ved en feil vil det neppe være vesentlig. Er det derimot en systematisk feil over flere år, vil forholdet trolig være vesentlig for virksomheten.

For potensielle negative påvirkninger vurderes alvorlighetsgraden og sannsynligheten for at påvirkningen skjer, men i de tilfellene der det er potensiell negativ innvirkning på menneskerettigheter, legges det mer vekt på alvorlighetsgraden enn sannsynligheten. Dette gjelder for eksempel barnearbeid eller tvangsarbeid, og terskelen for vesentlighet forventes å være lavere for slike grove menneskerettighetsbrudd.

For positive påvirkninger vurderes vesentlighet ut ifra skala og omfanget av den faktiske påvirkningen. Og for potensielt positive påvirkninger tas også sannsynlighet inn i vurderingen.  

  Faktiske Potensielle
Negative Alvorlighetsgrad Alvorlighetsgrad + sannsynligheten
Positive Skala og omfang Skala, omfang og sannsynlighet

Når en virksomhet skal identifisere hvorvidt et bærekraftsforhold er vesentlig fra et finansielt vesentlighetsperspektiv, sier ESRSene at selskapet skal vurdere om forholdet medfører eller kan medføre økonomiske konsekvenser for virksomheten. Dette vil skje når bærekraftsforholdet generer eller kan generere risko og muligheter som har eller kan ha en påvirkning på virksomhetens kontantstrøm, utvikling, resultat, stilling, kapitalkostnader eller tilgang til finansiering over en kort, medium og/eller lang tidshorisont. For eksempel kan det være finansiell risiko knyttet til det å produsere kull på grunn av de politiske og regulatoriske klimamålene.

De vesentlige bærekraftsforholdene er ikke begrenset til forhold som faller inn under virksomhetens kontroll. Det omfatter også informasjon om risiko og muligheter som knytter seg til virksomhetens verdikjede.  

Dette kan for eksempel være virksomhetens avhengighet av naturressurser. En slik avhengighet kan føre til økonomiske risikoer og muligheter på to måter:

 1. Begrenset tilgjengelighet til naturressurser kan påvirke virksomhetens drift og utviklingsmuligheter, samt kvaliteten og prisen på produkter og tjenester.
 2. Det kan også påvirke virksomhetens forretningsforbindelser og berøre leverandører selskapet er avhengig av for å få produsert sine varer og tjenester.

Ved beslutningen av hvorvidt de identifiserte risikoene og mulighetene er vesentlige, veier man sannsynligheten for påvirkning opp mot størrelsen av den potensielle påvirkningen.

Stegene i en dobbel vesentlighetsanalyse

Analysen av dobbel vesentlighet danner grunnlaget for hvordan selskapet skal jobbe videre med sin bærekraftsrapportering i tråd med CSRD.

 1. Forstå selskapets kontekst knyttet til påvirkning, risiko og muligheter, inkludert selskapets interessenter, hovedaktiviteter, forretningsforhold og relevante bærekraftstema (ESRS) i egen virksomhet og hele verdikjeden. 
 2. Identifisere faktiske og potensielle påvirkninger (både negative og positive), samt risiko og muligheter, gjennom analyser og samtaler med interne og eksterne interessenter og eksperter.
 3. Vurdere vesentlighet basert på konsekvens og sannsynlighet. Fastsette den endelige listen over vesentlige temaer basert på en vurdering av vesentligheten av påvirkningene, risikoene og mulighetene.​
 4. Beslutte terskelverdier for å avgjøre hvilke av temaene som skal dekkes i fremtidig bærekraftsrapportering, og for å skape intern felles forståelse for vurderingene og beslutningene.

Nye krav skal øke tempoet i omstillingen

De nye kravene skal sikre at næringslivets informasjon om bærekraft skal være sammenlignbar, pålitelig og lett for interessenter å finne. Fremover vil selskapenes innsats på bærekraft bli synligere, samtidig som det blir vanskeligere å grønnvaske. 

— Den store ambisjonen er at kravene også skal resultere i mer effektive og vitenskapsbaserte handlingsplaner og tiltak, som igjen vil øke tempoet i omstillingen, forteller Kverneland.

Hun syns det er på høy tid at vi får en standardisering som gir markedet sammenlignbarhet over tid. — Med CSRD blir det mulig å spore progresjon frem mot de bærekraftsmålene virksomheten har satt seg. Og med åpenhet rundt tallene, kan leseren også vurdere om disse er i tråd med nasjonale og internasjonale målsettinger. 

Når det blir enklere å sammenligne og rangere selskaper opp mot hverandre, tror jeg flere får motivasjon til å ikke bare sikre pålitelig rapportering, men også gode bærekraftstall.

Liv Annike Kvernelandpartner i PwC

Fem praktiske råd til arbeidet med CSRD

 • Involver hele organisasjonen i arbeidet med dobbel vesentlighet, og skap et engasjement for de viktigste bærekraftsområdene til virksomheten. 
 • Bruk CSRD til en plattform for en ny type interessentdialog og -strategi. Det kan gi stor verdi for selskapet. 
 • Forankring hos ledelsen og styre er helt avgjørende for å lykkes. 
 • Integrering mot finans blir viktig. Det er mye som taler for at CFOen vil få et ansvar, eller i det minste være tett involvert. Et annet smart grep er å hente inn operative ressurser fra finansavdelingen, og gi dem kompetansen de trenger på bærekraftsområdet. 
 • Få den riktige teknologien på plass — både for å sikre effektivitet og kvalitet i rapporteringen. Rapporteringsstandardene (ESRSene) inneholder over 800 obligatoriske datapunkter. Å investere i systemer for teknologidrevet bærekraftsrapportering vil være et lønnsomt business case

Trenger du hjelp til å komme i gang med rapporteringen?

Kontakt oss

Liv Annike Kverneland

Partner, Oslo, PwC Norway

911 51 110

Kontakt meg

Haley Vongraven-Dyrstad

Advokatfullmektig | Senior Associate, Trondheim, PwC Norway

482 53 399

Kontakt meg