Finanstilsynet forventer ytterligere endring i revisjonsutvalgets arbeid

14/06/22

- Resultatene fra Finanstilsynets kartlegging av revisjonsutvalgets arbeid har kommet

Finanstilsynet konkluderer med at det er forbedringspotensiale på flere områder i måten revisjonsutvalgene utfører oppgavene på og sammensetningen av utvalgene. Sentrale temaer som trekkes fram er kompetanse, dokumentasjon av arbeidet, kommunikasjon med revisor, instruks for revisjonsutvalgets arbeid, vesentlighet og klima. Mer om dette følger nedenfor.  Finanstilsynet vil ved kontroll av foretak fremover også kontrollere revisjonsutvalgets arbeid. EU vurderer for tiden lovendringer som skal bidra til å sikre høy kvalitet på foretakets finansielle rapportering, noe som kan resultere i mer omfattende regler. 

Hva bør foretakene og revisjonsutvalgene ha økt fokus på fremover

Revisjonsutvalget må ha riktig kompetanse

Loven krever at minst ett av medlemmene må ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Finanstilsynet understreker at revisjonsutvalget må ha medlemmer som sørger for at utvalget samlet har den kompetanse som er nødvendig for å ivareta utvalgets oppgaver. I vurderingen av kvalifikasjoner påpeker de at kvalifikasjonskravet går lengre enn formell utdannelse, og bør basere seg på reelle kvalifikasjoner.

Vår erfaring:

Arbeidet med riktig kompetansesammensetning begynner allerede i valgkomiteen, før styret utpeker revisjonsutvalget. Finanstilsynets rapport er et viktig signal til valgkomiteen om å ha kompetanse høyt på agendaen når nye medlemmer til styret blir foreslått overfor generalforsamlingen.

Administrasjonen må sørge for at revisjonsutvalget og styret dokumenterer sitt arbeid

Loven stiller ingen krav om dokumentasjon av revisjonsutvalgets arbeid. Finanstilsynet mener at administrasjonen bør utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon overfor revisjonsutvalget slik at utvalget kan ivareta sine oppgaver på en god måte. Dette vil sikre at alle vesentlige problemstillinger og vurderinger i tilknytning til finansiell rapportering  blir behandlet, og med tilstrekkelig grunnlag. Undersøkelsen viser også at få revisjonsutvalg har en formalisert tilnærming til overvåking av internkontroll og systemer i regnskapsrapporteringen. Arbeidet i revisjonsutvalget bør dokumenteres slik at det kan etterprøves.

Vår erfaring:

God dokumentasjon av vurderingsposter og internkontroll over finansiell rapportering er en viktig støtte for revisjonsutvalget i utførelsen av dets oppgaver, herunder forberedelsene til styrets prosesser innenfor revisjonsutvalgets arbeidsområder. Administrasjonen spiller en viktig rolle i å fremskaffe dokumentasjon som beskriver både vurderingene som er gjort og internkontrollen knyttet til den finansielle rapporteringen.

Revisjonsutvalget bør ha løpende kommunikasjon med revisor

Loven krever at revisjonsutvalget skal ha løpende kontakt med revisor. Finanstilsynet understreker viktigheten av kommunikasjon med revisor i alle faser av revisjonen. 

Vår erfaring:

I vår praksis ser vi at revisjonsutvalget  som en del av sitt oppfølgingsansvar, har stor nytte av å invitere revisor ofte til revisjonsutvalgsmøtene. Revisjonsutvalget bør dokumentere oppfølgingen av revisors arbeid og hvilke temaer som er diskutert med revisor. En slik dokumentasjon vil underbygge at utvalget ivaretar oppfølgingsansvaret overfor revisor slik de er pålagt gjennom lov.  

Revisjonsutvalget trenger en instruks

Loven stiller ikke krav om at revisjonsutvalget skal ha en instruks. Finanstilsynets kartlegging viser at halvparten av foretakene i undersøkelsen mangler instruks fastsatt av styret eller oppgavebeskrivelse for sitt arbeide.

Vår erfaring:

I vår praksis har vi sett at en instruks eller oppgavebeskrivelse for utvalgets arbeid bidrar til å sikre at man har riktig fokus på de oppgavene som er pålagt revisjonsutvalget gjennom lov. Vi anbefaler både en instruks og et årshjul for revisjonsutvalgets arbeid for å sikre at alle revisjonsutvalgets oppgaver ivaretas gjennom året.

Ledelsen bør vurdere vesentlighet

Finanstilsynets kartlegging viser at 73 % av revisjonsutvalgene ikke vurderer ledelsens vesentlighetsvurderinger. Loven krever ikke at revisjonsutvalget skal ha et forhold til ledelsens vesentlighetsvurderinger, men etter Finanstilsynet mening bør revisjonsutvalget vurdere ledelsens vesentlighetsvurderinger og prinsippene som er lagt til grunn for disse.

Vår erfaring:

Vi har i den senere tid observert at revisjonsutvalg i økende grad har diskusjoner om vesentlighet, både med ledelsen og revisor. Vesentlighetsnivået gir godt grunnlag for konsistente vurderinger av hva som har betydning for regnskapet. Vi viser til nærmere omtale av vesentlighet i egen artikkel på våre hjemmesider: På tide å sette vesentlighet på revisjonsutvalgets agenda?

Klima bør på agendaen til revisjonsutvalget

ESG (Environmental Social and Governance) omfatter klima, sosiale og styringsmessige forhold. I følge Finanstilsynet opplyser 63 % av revisjonsutvalgene at de ikke har vurdert hvordan klimaendringer påvirker årsregnskapet. Finanstilsynet påpeker at revisjonsutvalgene bør være oppmerksomme på selskapets eksponering for klimarisiko og eventuelle regnskapsmessige konsekvenser av slik risiko. Fremover vil rapportering på bærekraftsområdet (ESG)  tilligge revisjonsutvalget gjennom nye direktivkrav, Corporate Social Reponsibility Directive (CSRD), som trolig vil bli implementert i Norge fra 2024. Se mer om dette i PwCs bærekraftsportal.

Vår erfaring:

I vår praksis har vi sett at arbeidet med klimarapportering er tidkrevende og kan innebære ganske uvante problemstillinger for foretakene. Under hensyn til den globale situasjonen og kommende lovgivning knyttet til dette mener vi at klimaendringer bør på agendaen til revisjonsutvalget, jo før jo bedre. Hvordan klimaendringer påvirker regnskapet er naturlig å diskutere både med ledelsen og revisjonsutvalget. Vurderingene av klimapåvirkning bør dokumenteres på en måte som kan etterprøves.

Ta gjerne kontakt med oss i PwC om du ønsker innspill til innretningen av arbeidet i revisjonsutvalget. 

Relevante linker:

 

Kontakt oss

Magne Sem

Magne Sem

Direktør | Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 578

Thomas Steffensen

Thomas Steffensen

Partner | Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 447