Det er fortsatt for få selskaper som bidrar til kuttene vi trenger.

Klimaindeks Vest 2023

5 av 50

på vei mot Paris-målet

35 av 50

har et offentlig klimaregnskap

4 av 50

har klimamål som er godkjent av Science Based Targets Initiative (og ytterligere fem har forpliktet seg til å sette mål)

22 av 50

har identifisert konkrete klimarisiko og muligheter

FV. Inki Roald Brown, John Wikström og Hilde Lorentzen.

Klimaindeks Vest er en årlig oversikt over hvordan de 50 største virksomhetene på Vestlandet jobber med sitt klimafotavtrykk. Evaluering av selskapene er basert på offentlig tilgjengelig informasjon, herunder års- og bærekraftsrapportering, og er vurdert av PwC. (F.V.) Inki Roald Brown, John Wikström og Hilde Lorentzen står bak analysen, i tett samarbeid med bærekraftsteamet hos PwC i Bergen og Stavanger.

5 av 50 av Vestlandets største selskap kutter utslipp i tråd med Parisavtalen

Hovedfunnene i Klimaindeks Vest viser, nok en gang, at utviklingen er positiv, men at dekarboniseringen av næringslivet går alt for sakte. Kun ni av 50 selskaper kan vise til utslippskutt i egen virksomhet og verdikjede - fem av disse, i tråd med Parisavtalen.

– Dette er nesten en dobling fra i fjor, men kun fem av disse ni selskapene kutter nok. Det er urovekkende få som viser til de resultatene vi trenger for å komme i mål innen 2030, forteller Hilde Lorentzen, bærekraftsrådgiver i PwC.

2030 er ikke lenger en fjern fremtid, og konsekvensene av klimaendringene berører allerede mennesker og natur. Med litt over seks år igjen til å nå målet om en reduksjon av klimagassutslipp på 55 % har vi kommet mindre enn én tiendedel på vei.

– Det er tydelig at vi trenger økt engasjement fra både myndigheter, velgere og næringslivet fremover, forteller Hilde.

– 2030 er ikke lenger en fjern fremtid, og konsekvensene av klimaendringene berører allerede mennesker og natur. Med litt over seks år igjen til å nå målet om en reduksjon av klimagassutslipp på 55 % har vi kommet mindre enn én tiendedel på vei.

Hilde Lorentzen,bærekraftsrådgiver, PwC i Bergen

Klimaindeks Vest

Les hele rapporten her

Last ned rapporten (PDF of 6.46mb)

Stadig flere selskaper rapporterer på klimagassutslipp

Alle virksomheter som ønsker å redusere utslipp fra egen drift og verdikjede og bidra i den grønne omstillingen trenger innsikt om sin klimapåvirkning. Følgelig vektlegges det tungt at virksomheter kan vise til et klimaregnskap. Basert på virksomheters rapportering finner vi at 35 av 50 selskaper har et klimaregnskap som viser minimum utslipp i scope 1 og 2, noe som utgjør en svak forbedring sammenlignet fra 33 selskaper i fjor.

35 av 50 har et klimaregnskap som er offentlig tilgjengelig

Årets undersøkelse viser at stadig flere rapporterer godt på sine klimagassutslipp - både i egen drift og i sine verdikjeder.

– Antallet virksomheter vi anser å ha gode klimaregnskap, har økt fra ti til tjueto. Dette er viktig for å øke virksomhetens innsikt i egne utslippskilder slik at det kan iverksettes tiltak som monner, forteller John.

john wikstrom

John Wikström, leder for strategi og bærekraft, PwC i Bergen.

Sjømat dominerer blant årets klimavinnere

Tretten av virksomhetene i Klimaindeks Vest 2023 tilhører sjømatnæringen, og fem av dem viser til utslippskutt i tråd med målene i Parisavtalen. Dette reflekterer et langvarig fokus og målrettet arbeid med reduksjon av klimapåvirkningen fra flere av de største aktørene innen bransjen.

Selskapene med god rapportering viser at deres største utslippskilder befinner seg i scope 3, indirekte utslipp, hvor de viktigste utslippskildene er produksjon av fôr og transport av produsert vare. 

– Dette er et område som får mye oppmerksomhet, og innovative løsninger vil forhåpentligvis bidra til å redusere denne utslippskilden ytterligere i årene som kommer. Selv om flere sjømatselskaper har gjort det bra i Klimaindeks Vest er det også verdt å merke seg at over 30 % av selskapene i utvalget ikke har et offentlig klimaregnskap, forteller partner i PwC, Per Arvid Gimre.

– Flere sjømatselskaper fremhever at deres produkter har lavere klimapåvirkning enn andre proteinkilder, men dette bør ikke bli en hvilepute som gjør at virksomhetene utsetter å kartlegge, rapportere, og arbeide for å redusere selskapenes direkte og indirekte utslipp av klimagasser.

Per Arvid Gimre,partner, PwC i Stavanger
inki brown

– Undersøkelsen, som ble sendt ut til ansvarlige for klima­ og bærekraftsarbeid i Vestlandets største virksomheter, viser at 17 av 25 respondenter mener politikerne ikke er modige nok i klimapolitikken. Vi trenger derfor et taktskifte både i næringslivet og politikken som til sammen gir en satsing på løsningene som bidrar til å innfri reduksjonsmålet vårt, forteller Inki.

Et nødvendig taktskifte fra politikere og næringsliv

– Siden 1990 har utslippene i Norge gått ned med under 5 %. Vi er altså ikke i nærheten av å nå de nasjonale klimamålene. Klimakontrollen.no, som er utarbeidet av PwC, Skift og Zero, viser at med dagens politikk vil vi ikke nå våre 2030­-mål før 2043, forteller bærekraftsrådgiver Inki R. Brown.

I spørreundersøkelsen, som sendes ut med Klimaindeks Vest, svarer hele 88 % av respondentene at myndighetene ikke tilrettelegger for at næringslivet skal kunne bidra til å oppnå Norges klimamål på en god måte. Myndighetene blir bedt om å ta et tydeligere lederskap og sikre langsiktige og forutsigbare støtteordninger slik at næringen kan planlegge godt. 

– 88 % av respondentene sier at myndighetene ikke tilrettelegger for at næringslivet skal kunne bidra til å oppnå Norges klimamål på en god nok måte. Myndighetene blir bedt om å ta et tydeligere lederskap og sikre langsiktige og forutsigbare støtteordninger slik at næringen kan planlegge godt.

Inki R. Brown,bærekraftsrådgiver, PwC i Bergen

Inki sier videre at flere ber om klare retningslinjer og veiledere for bærekraftsrapportering, nå som EUs nye bærekraftsdirektiv, CSRD, innføres. Dette regelverket vil kreve at svært mange av de større selskapene må rapportere om sin påvirkning og arbeid med klima og miljø i løpet av de neste par årene. Vi antar at dette gjelder over 90 % av virksomhetene i vårt utvalg.

Klimaindeks Vest

Få full oversikt over hvordan de 50 største virksomhetene på Vestlandet jobber med sitt klimafotavtrykk.

Last ned rapporten (PDF of 6.46mb)

Få oversikt og innsikt i nye rapporteringskrav

Kontakt oss

John Wikström

Partner, leder strategi og bærekraft, Bergen, PwC Norway

947 81 047

Kontakt meg

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, revisjon og bærekraftsattestasjoner, Bergen, PwC Norway

952 61 225

Kontakt meg

Per Arvid Gimre

Partner, Stavanger, PwC Norway

+47 952 61 122

Kontakt meg