Hvem er Vestlandets klimavinnere?–Flere kutter utslipp, men omstillingen går altfor sakte, forteller John Wikström, leder for strategi og bærekraft i PwC Bergen.John Wikström

3 av Vestlandets 50 største selskap kutter utslipp i tråd med Parisavtalen.

Det viser Klimaindeks Vest som lanseres for tredje gang.

Klimaindeks Vest er en oversikt over hvordan det står til med klimaarbeidet og rapporteringen til de største selskapene på Vestlandet. Vestlandet omfatter Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

 • Indeksen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan Vestlandets 50 største selskaper jobber med klimagassutslipp. Rapporten er utabeidet av PwCs bærekraftsteam i Bergen og Stavanger.


2 av 5 har en tydelig klimastrategi

Årets Klimaindeks Vest viser fin vekst i antall selskaper med en tydelig strategi for reduserte klimagassutslipp. I rapportering for 2021 har 19 av de 50 største selskapene på Vestlandet kommunisert en tydelig strategi for hvordan de skal redusere sine klimagassutslipp.
I 2020 omfattet dette kun 12 selskap.

Halvparten av selskapene i utvalget viser til tallfestede mål, hvilket utgjør en økning fra 2020-rapporteringen (fra 18 til 24 selskap). Tallfestede mål anses som en av forutsetningene for en god klimastrategi.

– Kjennetegn på en god klimastrategi er blant annet et robust klimaregnskap, tallfestede mål for utslippsreduksjon, samt en tydelig handlingsplan for hva selskapet skal gjøre for å nå sine utslippsmål. Åpenhet om hvilke resultater selskapet har oppnådd er nøkkelen til å bygge tillit og få fart på den grønne omstillingen, forteller Wikström.

Mange rapporterer fremdeles ikke på egne klimagassutslipp

Blant de 50 største selskapene på Vestlandet er det kun 33 som har offentlig tilgjengelige klimaregnskap, og utviklingen har vært relativt flat de siste tre årene. Samlet indikerer funnene at selskap med et godt utgangspunkt stadig blir bedre i sin rapportering, mens 2 av 5 ikke oppfyller minstekriterier til eget klimaregnskap.

 

God informasjon om selskapers klimapåvirkning er sentralt for å vurdere hvem som bidrar mot et nullutslippssamfunn. At kun 33 av de 50 største selskapene på Vestlandet lager klimaregnskap, viser at vi fortsatt har en vei å gå.

Per Arvid Gimre Partner i PwC, Stavanger

 

Kun 10 av 50 inkluderer alle vesentlige indirekte utslipp

I rapportering for 2021 er det kun 10 av de 50 største selskapene på Vestlandet som rapporterer klimaregnskap, som har med alle vesentlige kilder til indirekte klimagassutlipp.

– Indirekte utslipp fra verdikjeden, ofte omtalt som Scope 3-utslipp, vil for mange utgjøre 85-99% av selskapets totale utslipp. Altfor få rapporterer på dette, og det innebærer at mange selskap kun synliggjør en begrenset andel av selskapets totale klimapåvirkning, forteller Hilde Lorentzen, bærekraftsrådgiver i PwC.

28 av 50 viser til konkrete tiltak utført i løpet av 2021

Flest har iverksatt tiltak for Scope 1 (selskapenes direkte klimagassutslipp), men færre har gjennomført tiltak i Scope 2 (utslipp knyttet til selskapenes energiforbruk) og Scope 3 (indirekte utslipp).

Indeksen viser også at 26 av 50 selskap kommuniserer planlagte tiltak for utslippskutt mot 2030. De fleste tiltakene er planlagt i Scope 1 eller i Scope 3, noe som kan tolkes som at disse virksomhetene er bevisst at dekarbonisering det neste tiåret vil måtte omfatte både utslipp selskapene selv står for, og utslipp i verdikjeden.

 

 


–Det er gledelig å se at vi har tre store Vestlandsaktører i toppkategori 1. 

Lerøy Seafood Group, Mowi og Skretting kutter sine utslipp i tråd med Parisavtalen, og kommer dermed ut som årets klimavinnere, sier bærekraftsrådgiver i PwC, Hilde Lorentzen.

John og Hilde

Klimaindeks Vest er en analyse av klimaarbeidet og rapporteringen til de 50 største selskapene på Vestlandet. John Wikström og Hilde Lorentzen i PwC står bak analysen, i tett samarbeid med bærekraftsteamet hos PwC i Bergen og Stavanger.

3 av Vestlandets 50 største selskap kutter utslipp i tråd med Paris- avtalen, og havner i Kategori 1 i vår Klimaindeks

Ifølge EU-kommisjonens ekspertgruppe for bærekraftig finans, må et selskap oppnå en årlig reduksjon i totale klimagassutslipp eller karbonintensitet på minst 7 % for å være i henhold til målene i Parisavtalen. 

Reduksjonen må omfatte både direkte utslipp og vesentlige indirekte utslipp. PwCs Klimaindeks Vest legger disse målene til grunn i vurderingen av selskapenes årlige kutt i absolutte utslipp eller intensitet de tre regnskapsårene (2019–2021). 

Selskaper i kategori 1 kjennetegnes ved:

 • Åpen og god rapportering av selskapets klimagassutslipp minst tre år bakover i tid

 • Tydelig spesifisering av hvilke kilder til utslipp som er med i beregningene

 • Klimaregnskap som inkluderer alle vesentlige utslipp i Scope 1, 2 og 3

 • Rapportering som viser kutt i karbonintensitet og/eller absolutte utslipp 

 • Gjennomsnittlige utslippskutt siste tre år som er i tråd med krav og forventninger i Parisavtalen (>7 % iht. EUs Low Carbon Benchmark)

 • Utslippskutt fremkommer som vedvarende og ikke midlertidig

mennesker i rekke

Fra 2024 vil selskaper bli nødt til å rapportere sine indirekte klimagassutslipp

EUs nye bærekraftsdirektiv (CSRD) som nylig er trådte i kraft, viser et tydelig fokus på selskapers påvirkning både oppstrøms og nedstrøms i verdikjeden. For første gang vil rapportering av Scope 3 bli lovpålagt, trolig som en del av regnskapsloven i Norge.

Dette innebærer blant annet at selskaper må utarbeide klimaregnskap og rapportere om både direkte og indirekte utslipp. I første omgang vil CSRD gjelde børsnoterte virksomheter og banker, forsikringsselskaper og kredittforetak som har minst 500 ansatte, og som har omsetning over 40 mill. EUR eller balanse over 20 mill. EUR. Allerede året etter, fra regnskapsåret 2025, vil selskaper med over 250 ansatte også bli pålagt rapportering.

 

– Mindre underleverandører, som ikke omfattes av disse kravene, bør også forberede seg på at klimaregnskap kan etterspørres av kunder der de inngår i verdikjeden, sier Hilde Lorentzen.

CSRD vil stille krav om at opplysninger om klima og bærekraft skal gis i årsberetningen og kan ikke erstattes av separate rapporter. I tillegg skal bærekraftsrapporteringen bekreftes av en uavhengig tredjepart, i likhet med rapportering av finansiell data. Attestasjonen skal i første omgang gis med begrenset sikkerhet.

– Flere virksomheter har allerede gjort et grundig arbeid med å forberede seg på disse endringene. De som ennå ikke er kommet i gang anbefales å starte nå, forteller Lorentzen.

Dette er PwCs Klimaindeks Vest

PwCs Klimaindeks er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan Vestlandets 50 største selskaper jobber med bærekraft. Informasjonen er hentet fra selskapenes egen rapportering og analysert og vurdert av PwCs team. Klimaindeksen vurderer selskapene på bakgrunn av: 

 • historiske data knyttet til selskapenes utslipp av CO2 og andre klimagasser

 • mål om klimagassutslipp fremover i tid

 • hvilke kilder til klimagassutslipp som er med i selskapenes mål og beregninger

 • hvilke utslippskutt selskapene kan vise til de siste tre årene

   

   

   

   

Bærekraftsteamet i Bergen

PwCs formål er å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer, og klimaendringene er blant de største utfordringene verden står overfor. Næringslivet spiller en sentral rolle i den grønne omstillingen og må ta grep for å kutte utslipp. Gjennom PwCs Klimaindeks Vest ønsker vi å bidra til kunnskap om og åpenhet rundt eksisterende og planlagte klimatiltak i Norges største bedrifter. Her ser du Bærekraftsteamet i Bergen, ledet av John Wikström.

Kontakt oss

John Wikström

John Wikström

Partner, PwC Norway

Tlf: 947 81 047

Inki Brown

Inki Brown

Direktør, PwC Norway

Tlf: +47 95 78 99 41

Hanne Sælemyr Johansen

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 225

Hilde Lorentzen

Hilde Lorentzen

Senior Associate, PwC Norway

Tlf: 979 69 768

Per Arvid Gimre

Per Arvid Gimre

Partner | CFO Solutions, PwC Norway

Tlf: +47 952 61 122

Ida Slaattebræk Riege

Ida Slaattebræk Riege

Senior Associate | Sustainability Reporting, PwC Norway

Tlf: +47 950 40 647