Business Technology - BusTech

Hvordan kan teknologi bidra til at du og din virksomhet når deres mål?

For å bidra til at du lykkes digitalt er det viktig for oss å jobbe tett sammen med deg og din virksomhet. Vi hjelper med å etablere eller tilpasse teknologi-funksjoner til å bli en sentral, helhetlig og strategisk viktig del av deres virksomhet.

Dette er nøkkelen for å lykkes. 

Realiser forretningsverdien med teknologi og automatisering

Vi hjelper med å etablere eller tilpasse teknologi-funksjoner til å bli en sentral, helhetlig og strategisk viktig del av deres virksomhet. Dette er nøkkelen for å lykkes. 

PwC er leverandøruavhengig. Dette betyr at vi tilbyr fagekspertise på tvers av strategi, virksomhetsarkitektur og løsningsdesign, organisasjon, prosess og prosjektledelse. Dette gjør vi uten favorisering av løsning eller forhåndsbestemte teknologivalg.

Dermed leverer vi helt uavhengige tjenester, hvor det utelukkende er virksomhetens strategiske mål som står i sentrum.

Hvordan teknologi kan bidra til at du og din virksomhet når deres strategiske mål?

Christine Lundberg Høst og Are Muri, PwC Norge

Med vår dype bransjekunnskap og forretningsorienterte teknologikompetanse kan vi hjelpe deg med å finne og utnytte digitale forretningsmuligheter.

Are Muri, partner, Consulting PwC

 

Jeg ønsker hjelp innen:

Digital forretningsmodell

Hvordan bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre?

Det krever endringsvilje, gjennomføringsevne og kreativitet. Men en vellykket digital satsing skaper nye forretningsmodeller som blant annet omfatter:

 • Fokus på hurtig brukerorientert innovasjon
 • Helhetlig digital kundeopplevelse med digitaliserte ende-til-ende prosesser
 • Digitaliserte produkter og tjenester som en del av et økosystem med samarbeidspartnere og leverandører
 • Digital operasjonalisering gjennom å tilføre organisasjonen kompetanse og teknologi

 

Kontakt oss for mer informasjon 

Se mer

Automatisering av prosesser

Når kostnadseffektiv teknologi skal velges for å oppnå digitalisering, hjelper PwC deg gjennom sin strategisk orienterte teknologikompetanse og innsikt i leverandørmarkedet.

Vi kan bistå med:

 • Gjennomgang av samhandling internt og eksternt
 • Identifisere og kartlegge prosesser som kan være aktuelle for automatisering
 • Forenkle og standardisere prosesser
 • Implementere software-roboter
 • Digitale medarbeidere
 • Teknologi trender og hvordan de kan påvirke samhandling og automatisering

Kontakt oss for mer informasjon 

Se mer

Effektiv IT-funksjon

En profesjonell og forretningsorientert styring av IT-virksomheten er nødvendig for å sikre realisering av forretningsverdi.

Et vanlig problem i norske så vel som internasjonale IT-avdelinger er at administrasjon og vedlikehold av tidligere investeringer sluker en uforholdsmessig stor andel av ressursene. Dette går på bekostning av forbedring av IT-driften, samt forretningsutvikling og innovasjon. Begge deler er viktig, men magien ligger i å finne den riktige balansen, og en effektivt flyt av tjenester som oppfyller virksomhetens behov.

Vi tilbyr kunnskapen og verktøyene som gjør både IT-ledelse og øvrig virksomhetsledelse i stand til å korte ned ledetider og øke output fra IT-tjenester, slik at fokuset i større grad kan rettes mot de tiltak som kan realisere ytterligere forretningsverdi.

PwC kan bistå med fagekspertise og global erfaring innen:

 • IT-styringsmodeller
 • Organisering
 • Prosess
 • Governance
 • Design og etablering av forvaltningsmodeller

Kontakt oss for mer informasjon 

Se mer

Sourcing, anskaffelser og innføringsprosjekt

Behov for endringer og forbedringer i dagens IT-løsninger i din bedrift? 

PwC har gjennom erfaringer fra sourcing- og anskaffelsesprosesser nasjonalt og internasjonalt utviklet en strukturert tilnærming som sikrer tydelig rasjonale for iverksetting så vel som god gjennomføring av slike endringsprosjekter. Hele veien bidrar vi til å sikre at endringene understøtter virksomhetens strategi og at de faktisk forbedrer prosesser, tjenester og systemer.

Vi er en leverandøruavhengig og objektiv samarbeidspartner, samt at vi følger nøye med på utviklingstrender og har god innsikt i leverandørmarkedet.

Vår metodikk dekker alle faser av et slikt prosjekt, og vi kan tilby integrerte eller enkeltstående tjenester blant annet knyttet til:

 • Forstudie med etablering av businesscase og kost/nytte vurderinger
 • Etablering og realisering av sourcingstrategi
 • Behovsanalyse og evaluering av arbeidsprosesser - utarbeidelse av kravspesifikasjon og andre anbudsdokumenter
 • Analyse av system- og leverandørmarkedet
 • Vurdering og valg av system og leverandør, samt kontraktsforhandlinger
 • Forberede og involvere organisasjonen for mottak av ny løsning, med tilhørende prosessendringer
 • Gevinstplanlegging- og realisering (endringsledelse og måling)

Kontakt oss for mer informasjon 

Se mer

Prosjekt-, program- og porteføljestyring

Våre kunder opplever ofte utfordringer knyttet til etableringsfasen av prosjekter, men også i gjennomføringen og gevinstrealisering av disse. Dette er blant funnene i spørreundersøkelser vi har gjennomført de siste ti årene.

I selve gjennomføringen er utfordringene knyttet til endringer av prosjektenes omfang, risikostyring og manglende forankring i ledelsen, linjen og ressursutfordringer.

Vi bistår deg gjerne med:

 • Støtte til etablering av prosjekt-, program- og porteføljeprosesser med beslutningspunkter
 • Etablering og drift av program- og porteføljekontor, med tilhørende roller, ansvar og maler
 • Etablering av prosjekt- og programstyring som sikrer at de riktige prosjektene blir prioritert og gjennomført/fulgt opp i et helhetlig perspektiv - for styring av ressurser, standardisert rapportering og etablering av faste beslutningspunkter
 • Prosjekt-, program- og porteføljeorganisering, samt dokumentasjon av beste praksis innen prosjektledelse
 • Håndtering av risiko, risikostyring og endringsledelse
 • Rammeverk for gevinstplanlegging- og realisering
 • Prosjektrevisjon og prosjektsikring i henhold til god praksis

Kontakt oss for mer informasjon 

Se mer

Kontakt oss

Are Muri

Are Muri

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 068