IT-arkitektur

I dag er livet, jobben – og leken – i stor grad digital. Vi stoler på teknologien døgnet rundt: på hastigheten, effektiviteten og bekvemmeligheten den gir oss. Teknologi og digitale løsninger er i konstant endring. Vi må derfor tenke annerledes når det kommer til digitalisering, på hvordan vi «gjør teknologi» og hvordan vi jobber med teknologi og digitale løsninger for å støtte virksomheten på en helhetlig måte.

Det er viktig å vite hvordan du skal planlegge, investere, designe og engasjere virksomheten rundt en digital omstilling. Dette er spennende og fascinerende, men det kan også være utfordrende. Vi jobber tett sammen med våre kunder for hjelpe dem å navigere i det skiftende digitale landskapet slik at de kan løse komplekse forretningsutfordringer og bli digitale vinnere.

Kontakt oss for en prat

Prosjekter

Teknologi for å støtte strategi

SATS har etablert en fremtidsrettet og data-drevet teknisk plattform som skal muliggjøre deres strategiske målsetninger. Målet var å oppgradere og samle alle kommersielle applikasjoner på en fremtidsrettet plattform, og dermed øke evne til å møte stadig nye krav og forretningsmuligheter, forbedre kundeopplevelser og nyttegjøre seg av nye og innovative teknologier og legge til rette for lavere driftskostnader.

PwC jobbet sammen med SATS med å utforme målbilde for fremtidig arkitektur og med anskaffelse og implementering av en ny teknisk plattform. Vi gjennomførte en analyse av styrker og utfordringer ved dagens løsninger og arbeidsprosesser, og utformet deretter et målbilde som omfattet samtlige løsninger som støtter kjernevirksomheten i selskapet. Målbildet bestod av definerte strategiske utviklingsområder, samt beskrivelse av fremtidige kjerneprosesser med tilhørende applikasjons- og informasjonsarkitektur. Implementeringen omfattet forretningsområdene Marketing, Salg, Kundeservice og Retail. Som en del av implementeringen bidro PwC til å etablere roller i forretning og IT i tverrfaglige team for kontinuerlig videreutvikling og forvaltning. 

Optimalisering av verdikjeden for Norges største meieri

Meieribransjen har ekstreme krav til verdikjeder som følge av korte ledetider og høy kompleksitet. TINE har derfor en av Norges mest komplekse verdikjeder. 

Vi jobbet sammen med TINE med å utforme justerte planleggingsprosesser og implementere et optimeringssystem integrert med ERP og andre tilgrensende systemer. Dette slik at systemet skulle kunne generere optimale planer for produksjon og logistikk. Systemet kan optimere planer på tvers av verdikjeden, og gir mulighet til å lage planer som hensyntar de viktigste kostnadsdriverne når beslutninger skal tas.

Med vårt tverrfaglige team har vi bistått TINE med å designe og utvikle alle nødvendige integrasjoner mellom det nye optimeringsverktøyet og eksisterende kildesystemer, teste og verifisere funksjonalitet, og produksjonssette første versjon av løsningen. Prosjektet jobbet etter smidige prinsipper og er sett på som et foregangsprosjekt i TINE.

Forbedret bruk av norsk helsedata

Helsedataprogrammet ble etablert av Direktoratet for e-helse i mars 2017, og har som mål å bidra til bedre helseforskning og mer kunnskapsbaserte helsetjenester gjennom å bedre utnyttelsen og kvaliteten på norske helsedata. 

Vi jobbet sammen med Direktoratet for e-helse med å lede, planlegge og styre Helsedataprogrammet. Programmet har utarbeidet en konseptvalgutredning, detaljert, beskrevet og realisert konseptet gjennom anskaffelser, teknisk utvikling, prosessutvikling og organisasjonsetablering. 

Gjennom Helsedataprogrammet har det blitt etablert nye digitale tjenester på helsedata.no. En av disse tjenestene er etableringen av et nytt felles søknadsskjema for tilgang til helsedata. For å gjøre søknadsprosessen for alle som søker om tilgang til helsedata enklere, raskere og mer forutsigbar ble det primære kontaktpunktet Helsedataservice opprettet.

Vi samarbeidet tett med kunden og har bidratt med kompetanse i alle arbeidsspor. Vi har anvendt kjente rammeverk for å sikre høy kvalitet i leveransene og tilbudt SME-ressurser med dokumentert kompetanse blant annet innen utredning og analyse, prosjektstyring, løsningsarkitektur, anskaffelser, jus og personvern, informasjonssikkerhet, samfunnsøkonomisk analyse og finansieringsmodell, gevinstrealisering, organisasjonsutvikling og forretningsstrategi. Programmet har fulgt en stegvis realiseringsstrategi med beslutningspunkter underveis, der enklere løsninger som forventes å gi gevinst på kort sikt utvikles først.

Technology due diligence: Hjelp til å gjøre gode investeringsbeslutninger

Teknologi er et av de mest strategiske virkemidlene for forretningsutvikling og evnen til å utvikle nye produkter og tjenester. Teknologien og IT-løsningene kan være avgjørende i vurdering av verdier, risiko og muligheter i en fusjons- eller oppkjøpsprosess.

Technology due diligence (Tech DD) har derfor blitt en sentral del i en due diligence-prosess. Vi vurderer virksomhetens teknologiske ressurser for å sikre at våre kunders investeringsmål kan nås.

Vårt Tech DD-rammeverk består av flere vurderingsområder:

  • Forretningsprosesser og -applikasjoner
  • IT-arkitektur og teknologistakk
  • Data, innsikt og analyse
  • Cybersikkerhet og personvern
  • Digital strategi og produktveikart
  • IT-organisasjon og -styring

Ved å grundig vurdere teknologi, prosesser og mennesker i en virksomhet, hjelper vi våre kunder med å kartlegge hvilken kapasitet, kompetanse og praksis som er på plass, og hvilken som må forbedres for å sikre en vellykket transaksjon.

Vi hjelper kundene våre med å bli digitale vinnere. Ved å ta i bruk teknologi på nye måter kan de effektivisere virksomheten, skape nye konkurransefortrinn og begeistre sine kunder og medarbeidere.

Anne Gry Ulfstein
direktør i PwC

Hvordan kan vi hjelpe deg med IT-arkitektur?


IT-målbilde og -arkitektur

Vi har bred erfaring og arkitekturkompetanse som vi benytter til å omdanne din digitaliseringsstrategi til handling. Vi jobber med å kartlegge IT-konsekvenser av strategiske valg, utarbeide målbilder og arkitekturprinsipper for å støtte arbeidet med å operasjonalisere virksomhetens strategi, samt med å planlegge, veilede og lede endringer i teknologiporteføljen.

Digitale leveransemodeller

God utnyttelse av teknologi og digitale løsninger gir mange virksomheter nye konkurransefortrinn. Kravene til hastighet i utvikling og omstilling krever nye måter å tenke organisering og arbeidsform på. For raskt å kunne respondere på muligheter og utfordringer må forretningssiden og IT jobbe langt tettere sammen. Vi hjelper deg med å forstå hvordan vi kan bygge videre på styrker og adressere utfordringer for å gradvis forbedre hurtighet og innovasjon i teknologileveranser uten å gå på akkord med stabilitet og kontroll, og mestre overgangen fra store prosjekter til permanente og tverrfaglige produktteam.

IT-sourcing og anskaffelser

Alle IT organisasjoner benytter eksterne leverandører, og det er svært viktig å være bevisst på hvilke leverandører man knytter seg til. Vi kan bistå med å utforme IT-sourcingstrategi som kombinerer intern kapabilitet med eksterne leverandørers kapasitet og ekspertise, gjennomføre anskaffelser, utforme gode avtaler, og bistå i å lede implementering av nye avtaler. Som uavhengig rådgiver med god kjennskap til markedet kan vi bidra med innsikt om ulike leverandørers styrker og svakheter uten egen interesse av valgene som blir tatt.

Teknologivurderinger og due diligence

Vi hjelper deg med å lande en investering gjennom å utføre en technology due diligence på et selskaps IT kapabiliteter som inkluderer IT produkter, arkitektur, organisasjon og prosesser. Gjennom våre grundige analyser vil risiko reduseres, og du vil ha økt innsikt og forhandlingsstyrke slik at du har et godt utgangspunkt til å ta de riktige beslutningene, samt å ha et godt utgangspunkt for å skape enda større verdi fra investeringen.

Selskapsutskillelse og etablering (Tech carve-out)

Å skille ut et selskap innebærer ofte å måtte etablere nye funksjoner. Noen ganger må IT-løsninger og funksjonsområder etableres helt på nytt, mens andre ganger kan man få med seg ressurser og verdier fra morselskapet. Vår kompetanse og erfaring lar deg sørge for at du får med deg det beste fra begge verdener og det nye selskapet kan få et best mulig utgangspunkt for videre vekst og suksess i markedet.

Teknisk prototyping

Å teste ut produktkonsepter i en tidlig fase av prosjektet er nyttig for å få mer kunnskap om graden av gjennomførbarhet, men det gir også en tidlig tilbakemelding på om produktet er slik en ser det for seg. Vi kan bistå med dette ved å designe og utvikle PoC-er, prototyper og MVP-er slik at du tidlig kan få et håndfast eksempel på ditt konsept og et godt grunnlag for veien videre.

E-commerce/e-handel

Fremtidens e-handel er personlig, og dagens økosystem er omnikanal. Vi hjelper deg med å tenke helhetlig når det kommer til e-handel og bistår deg med å finne gode løsninger langs dimensjoner som B2X kanal-strategi, dataanalyse, architecture blueprint, sourcing strategier o.l. for å oppnå en komplett e-handelsplattform. Våre konsulenter hjelper deg med alt fra strategiske beslutninger, navigering i leverandørlandskap til implementering og rigging av organisasjon.

Kontakt oss

Are Muri

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 068

Kontakt meg

Jan-Magnus Moberg

Partner, Bergen, PwC Norway

952 60 661

Kontakt meg

Jens Even Storhov

Partner, Trondheim, PwC Norway

952 61 404

Kontakt meg

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland, Stavanger, PwC Norway

952 61 162

Kontakt meg

Tor Erik Longato Tjønneland

Direktør | Consulting, Kristiansand, PwC Norway

905 94 716

Kontakt meg

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Are Muri

Are Muri

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 068

Skjul