Utredninger, analyse og evalueringer

Når statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner skal ta beslutninger, er det viktig med et godt kunnskapsgrunnlag. Det legger grunnen for veloverveide valg og god forvaltning av fellesskapets ressurser. 

PwC har lang erfaring med å bistå offentlige virksomheter med å utarbeide solide kunnskapsgrunnlag. Vi tror ikke på en “one size fits all”, men skreddersyr våre team og vår tilnærming til oppgaven. Det gir den riktige sammensetningen av kompetanse og sikrer god gjennomføring og resultat for våre kunder.

Kontakt oss

Prosjekter

Bistod politiet med nytt beredskapssenter

I november 2020 åpnet politiets nye nasjonale beredskapssenter ved Taraldrud utenfor Oslo. 

PwC har bistått Politidirektoratet med å etablere beredskapssenteret som skal sikre en best mulig nasjonal beredskap ved ekstraordinære hendelser og kriser. Gjennom konseptvalgutredningen “Politiets nasjonale beredskap - Nasjonen kaller” utredet PwC sammen med Politiet hvordan de nasjonale beredskapsressursene burde innrettes og plasseres for å sikre en best mulig nasjonal beredskap ved ekstraordinære hendelser og kriser. Med innretting menes hvordan de nasjonale beredskapsressursene lokaliseres, hver for seg eller samlet, og organiseres, lokalt under et politidistrikt eller nasjonalt. Med plassering menes geografisk lokalisering av tjenestested og treningsfasiliteter.

En viktig premiss og suksess for arbeidet var brukerperspektivet for å identifisere de nasjonale beredskapsressursenes behov knyttet til kompetansebygging, trening og øvelser, og hvordan dette kunne tilpasses samfunnets behov for å håndtere ekstraordinære hendelser og kriser. 

Evaluering av bergingen av KNM Helge Ingstad

8. november 2018 kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med oljetankeren TS Sola. Stortinget instruerte regjeringen om å finne et eksternt miljø som kunne gjennomgå alle vurderinger og beslutninger som ble tatt etter kollisjonsøyeblikket. Hvilke beslutninger ble tatt som førte til at et høyteknologisk fartøy som vil koste 11-13 milliarder kroner å erstatte, sank etter kollisjonen? 

PwC har vært ansvarlig for evalueringene av alle de største, nasjonale uønskede hendelsene det siste tiåret, inkludert 22. juli, Full City-forliset, Brannene på Vestlandet i 2014 m.fl. Basert på vår kompetanse og erfaring knyttet til evaluering av store uønskede hendelser, vant PwC oppdraget av Forsvarsdepartementet til å evaluere bergingsarbeidet av KNM Helge Ingstad. Evalueringen tok for seg de vurderinger, beslutninger, tiltak og kostnader som ble iverksatt/pådratt i forbindelse med bergingen av fregatten som grunnlag for en ekstern vurdering om hvorvidt fartøyet kunne vært reddet. I sluttrapporten fokuserer PwC på læring for å sikre at man i fremtiden står bedre rustet til å håndtere uønskede hendelser. PwC sin rapport identifiserer læringspunkter knyttet til hvordan Forsvaret er organisert knyttet til berging, valg av bergingsleder og samhandlingsaktører, prosedyrer knyttet til løpende samhandling med aktører (sektorinterne og -eksterne), samt læringspunkter knyttet til den spesifikke bergingsaksjonen av KNM Helge Ingstad. I rapporten pekte PwC på at det ikke kunne utelukkes at fregatten kunne vært reddet. Dette resonnerer med den konklusjonen Statens Havarikommisjon og Forsvarets havarikommisjon senere kom frem til i sin rapport del 2 om ulykken. 

Rapporten ble presentert og diskutert med Stortingets forsvars- og utenrikskomité som en egen sak i komiteen desember 2018 av PwC sin prosjektleder Mats Ruge Holte. 

Les rapporten (PDF, 2,7MB)

Slik styrer departementene sine etater

Høsten 2020 kartla og analyserte PwC hvordan departementene styrer sine underliggende etater i praksis. Oppdraget ble gjort for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). 

Gjennom intervjuer med 10 departementer og 7 etater, sammen med dokumentstudier, analyserte og sammenlignet PwC departementenes styring i praksis på flere sentrale områder. Analysene fokuserer på hvordan hvordan og hvorfor tildelingsbrevene blir som de blir og hvordan departementene innretter etatsstyringen for å følge opp brevene. 

Viktige momenter i dette er hvordan departementene utvikler og anvender mål- og resultatstyring, hvordan styringen tilpasses virksomhetenes egenart og hvordan departementene jobber med å samordne etatsstyringen. 

Les rapporten

Utreder kompetanseplattform for livslang læring

Det er et mål at ingen skal gå ut på dato i arbeidsmarkedet på grunn av manglende kompetanse. En av tersklene for å gjennomføre kompetanseheving, er at det er uoversiktlig og tidkrevende å finne relevant tilbud.

I 2019 bistod vi Kompetanse Norge med en konseptvalgutredning for en digital kompetanseplattform for etter- og videreutdanning. Målet for den er å senke terskelen for å gjennomføre relevant etter- og videreutdanning. Denne utredningen følges nå opp av flere aktører i kunnskapssektoren, som har sett behov for mer oversikt og brukervennlige tjenester for innbyggerne innen kompetanseheving.

Det utredes nå hvordan denne plattformen kan forbedre oversikten og gjøre det enklere å ta valg knyttet til alle typer kompetanseheving.

Arbeidet ledes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, i samarbeid med Unit og Lånekassen. PwC bistår utredningen.

Vi kombinerer dyp teoretisk innsikt sammen med bred praktisk erfaring til å skreddersy en metodisk tilnærming til våre utredninger.

Roger Mortensen
partner i PwC

Vi bistår med en rekke ulike typer analyser og utredninger 

Utredninger: Vi bistår offentlige virksomheter med å utarbeide beslutningsgrunnlag for større og mindre tiltak som reformer, regelendringer og investeringer.

Samfunnsøkonomiske analyser: Vi har lang erfaring med å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser for offentlige virksomheter i stat, kommuner og fylkeskommuner.

Konseptvalgutredninger og kvalitetssikringer: Vi kombinerer fagkunnskap med spisset utredningskompetanse i tverrfaglige team i konseptvalgutredninger og kvalitetssikringer.

Evalueringer: Vi benytter anerkjent evalueringsmetodikk og har over tid utviklet et eget rammeverk og standarder for god evalueringspraksis.

Kontakt oss

Roger Mortensen

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 699

Kontakt meg

Frode Myrdal

Partner | Consulting , Bergen, PwC Norway

952 61 303

Kontakt meg

Geir Are Nyeng

Partner | Consulting Nord, Trondheim, PwC Norway

456 32 897

Kontakt meg

Maren Bryne Aas

Senior Manager | Consulting, Stavanger, PwC Norway

908 85 898

Kontakt meg

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Roger Mortensen

Roger Mortensen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 699

Hide