Finansregulatoriske tjenester

bankbygg

Helhetlig finansjuridisk bistand fra erfarne advokater

Ikke mange bransjer er underlagt så streng og detaljorientert regulering som finansbransjen. Dette gjør regelverkene komplekse - med ulik regulering for ulike typer aktiviteter og tjenester innenfor bank, forsikring og verdipapirområdet. Regelverket er også utsatt for hyppige endringer. Å holde oversikt er krevende.

Advokatfirmaet PwC arbeider med regelverkene for finansbransjen i flere dimensjoner, og bemanner alltid oppdragene våre slik at teamet vårt har:

 • Helhetlig overblikk og forståelse som gir sammenheng, og for å kunne manøvrere og gi strategisk rådgivning som både sikrer etterlevelse og en effektiv drift
 • Detaljkunnskap om det enkelte regelverk - for å kunne oppfylle alle krav.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

 

Hvordan kan vi bistå deg?

Konsesjonssøknader

Mange av aktivitetene som foretak i finansbransjen utøver, krever en form for konsesjon, tillatelse eller registrering hos Finanstilsynet. Å søke om konsesjon til å yte en tjeneste kan være en ressurskrevende prosess, hvor Finanstilsynet stiller strenge krav til blant annet organisering, risikohåndtering, kontroll og økonomi i selskapet. Det stilles også detaljerte krav til dokumentasjon blant annet beskrivelse av selskapets virksomhet, eiere/styret/ledelse, kapitalkravsberegning, risikostyring og internkontrollprosesser, antihvitvasking, personvern mv. Til sammen utgjør dette en betydelig arbeidsmengde, og det kan være vanskelig for søkerforetaket å frigjøre arbeidskapasitet til å bruke på søknadsprosess. I tillegg kreves det erfaring og kompetanse med lignende oppgaver for å lykkes med en slik søknadsprosess.

Vi i Advokatfirmaet PwC har lang erfaring med å søke om konsesjon til Finanstilsynet på vegne av våre kunder. Vi bistår foretak med alt fra utarbeiding av sentral dokumentasjon / styrende dokumenter, utfyllelse av skjemaer, strategi- og organisering, kapital- og likviditetsberegning, antihvitvask, personvern og bærekraft, samt etterlevelse og compliance, internkontroll og risikostyring. PwC vil også sende søknaden i eget navn og håndtere tilsynskontakt underveis i søknadsprosessen.

Produktutvikling

I produktutviklingsprosessenr er det avgjørende å ha kontroll på hvilke regelverk og krav som vil gjelde for denne nye tjenesten eller produktet. Våre ressurser har lang erfaring med å kombinere juridisk, regulatorisk og strategisk rådgivning i slike prosesser, for å sørge for effektiv utvikling hvor både lønnsomhet og krav ivaretas.

Tilsyn

Virksomheter som er under tilsyn av Finanstilsynet kan fra tid til annen oppleve at Finanstilsynet ønsker å utføre tilsyn med virksomheten. Tilsynsprosesser kan være tid- og ressurskrevende, og kommunikasjonsformen tilsynsmyndighetene benytter kan være nytt for mange virksomheter. 

Vi har lang erfaring med å håndtere tilsynsprosesser hos våre kunder, og kan bistå med alt fra å fremskaffe informasjon og dokumentasjon Finanstilsynet spør etter, kommunikasjon direkte med Finanstilsynet og rådgivning knyttet til hvordan tilsynet best skal håndteres i virksomheten.

 

Bærekraft og klimarisiko

Bærekraft blir stadig viktigere i utviklingen av markedet, og finansbransjen har de siste årene blir pålagt strengere og mer omfattende rapporteringskrav gjennom bærekraftsregelverk vedtatt i EU. 

Regelverk som CSRD, EU-taksonomien og SFDR gir regler om rapportering og offentliggjøring av informasjon for finansforetak, og andre rammeregelverk pålegger virksomheter andre krav for å fremme bærekraftshensyn- og risikoer. Vi ser også at Finanstilsynet legger mer og mer fokus på disse områdene nå enn tidligere.

Det kan være vanskelig å få oversikt over alle regelverkene og hvilke forpliktelser de gir. Det er komplekse regelverk, og ofte er det behov for å kartlegge de faktisk forpliktelsene et foretak ilegges og legge et realistisk ambisjonsnivå før arbeidet starter. Våre advokater har god kunnskap om disse regelverkene og sammenhengene mellom dem, samt innsikt i hvordan de treffer ulike konsesjonsbelagte virksomheter og foretak for øvrig. 

Vi følger regelverksprosessen i EU og i Norge tett, og Advokatfirmaet PwC har etablert sitt eget europeiske kompetansenettverk. Vi kan tilby flere tjenester på området og bistår våre klienter med grunnleggende forståelse, strategisk tilnærming til bærekraft, og gjennomføringsprosjekter gjennom vårt Reg+ team.

Personvern og datadeling

Vi opplever at virksomheter ofte ønsker å benytte data og personopplysninger de sitter på for å forbedre produkter og tilpasse produkter til ønsket kundegruppe.

I tillegg til tradisjonelle advokattjenester på området, tilbyr vi i Advokatfirmaet PwC at våre konsulenter med ekspertise innenfor dataanalyse involveres i våre kundeprosjekter, så vi sammen kan skape et helhetlig og unikt produkt til våre kunder.

Vi ser ofte at virksomheter er usikre på om personopplysninger som ble innsamlet til et spesifikt formål kan viderebehandles i analysesammenheng.

Ofte kan slike problemstillinger løses gjennom å sørge for gode metoder for å redusere personvernrisikoene som finnes, for eksempel ved å anonymisere datasett i den grad det er mulig uten at det går utover datakvaliteten, samt sørge for at det er dokumentert tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for selve anonymiseringsprosessen.

Vi har betydelig erfaring med å bistå virksomheter til å bruke personopplysningene på en egnet og lovlig måte til analyseformål. Les mer om våre tjenester innen personvern her

Vår erfaring både kostnadsmessig og kvalitetsmessig er at det lønner å ta kontakt med en rådgiver på et tidlig stadiumi prosessen, slik at relevante regelverk er innarbeidet i løsningen innledningsvis og ikke skaper hindringer i en allerede utviklet løsning.

Strategi og organisering

Regulering av finansbransjen er basert på ulike typer av aktiviteter og tjenester - som forvaltning av andres midler, betalingstjenester, eller å yte kreditt.

Regelverkene for hver sektor innenfor bransjen er tilpasset de risikoforhold og hensyn som gjør seg gjeldende for den aktuelle tjenesten eller aktiviteten.

Hensynet til finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse går likevel igjen for alle typer aktivitet og tjenester, og dette gjør at virkemidlene som benyttes fra myndighetene i stor grad er like - men anvendt ulikt.

Oversikt over regelverkenes og virkemidlenes sammenheng på tvers av sektorer og land er ikke enkelt - men kan gi store fordeler. EUs Kapitalmarkedsunion medfører at mye er likt på tvers av EU - men ikke alt. De ulike lands tilsyn stiller ikke nødvendigvis de samme krav, og kan fortolke regelverk ulikt.

Når det gjelder skatt og avgift er reguleringen ganske ulik, og dette kan få stor betydning. Når en ny virksomhet skal startes vil en selvsagt kunne spare både tid og penger ved å «treffe planken» i relasjon til hvilken type konsesjon, hvilken jurisdiksjon, selskapsstruktur og bemanning som velges.

Vår komplette bransjekunnskap gjør at strategiske valg kan kvalitetssikres som med basis i både norske og internasjonale forhold som sikrer en helhetlig og god rådgivning.

Grensekryssende virksomhet

Med EUs Kapitalmarkedsunion og lik regulering av like tjenester over hele EU er grensekryssende virksomhet og "passporting" blitt standard innenfor finansbransjen.

Vi er likevel fortsatt i starten av denne utviklingen. Fra EU-kommisjonens side er det planlagt at tjenester som kreditt, sparing, betalingstjenester, forsikring og pensjon skal kunne leveres enda enkleret over landegrensene.

Det er mye som gjenstår for å gjøre dette til en realitet, og ikke bare innenfor det finansregulatorisk område.omårdee. Retningen i utviklingen er likevel klar, og dette gir store muligheter i fremtiden.

Vi har advokater med spesialisering innenfor finansbransjen i de fleste EU-land, og forøvrig i de fleste land i verden med en utviklet finansbransje.

Vi samarbeider globalt på felles teknologiplattform og har god kjennskap til hverandre - som gir høy effektivitet i arbeidet.

For de fleste større regelverksendringer som MiFID II, PSD2 og lignende, opprettes det også egne kompetansenettverk som gjennomfører fysiske møter og utstrakt erfaringsdeling. På denne måten kan vi hjelpe våre lokale klienter med hele vår internasjonale bredde og kompetanse.


Hvilke foretak bistår vi?

Finansbransjen er inndelt i ulike typer konsesjoner og tjenester, og hver type foretak er det ulike regelverk. Vi har erfaring med mange typer foretak, herunder regelverk som gjelder for det enkelte foretak. Vi kan bistå følgende foretak:

 • Bank

 • Betalingsforetak

 • Verdipapirforetak

 • Foretak som driver virksomhet innenfor crypto / Distributed ledger-teknologi

 • Finansieringsforetak

 • Forsikringsforetak

 • Fintech og crowdfundingsforetak

 • Låneformidlingsforetak, finansagentforetak og finansmeglere

 • Pensjonsforetak

 • Inkassoforetak

 • Foretak som driver med forvaltning


  


Kontakt oss

Daniel Næsse

Advokat , partner og leder for juridiske tjenester knyttet til bærekraftsregelverk, Bergen, PwC Norway

971 75 717

Kontakt meg

Stine Seljeseth Aase

Advokat | Senior Manager, Bergen, PwC Norway

994 40 165

Kontakt meg

Max Ekornrud Gudmundsen

Advokat | Direktør, Bergen, PwC Norway

909 86 705

Kontakt meg

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

415 58 225

Kontakt meg

Hold deg faglig oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få nyheter om forretningsjus rett i din mailboks.

Våre eksperter bistår deg

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester både innen forretningsjus og skatte- og avgiftsrådgiving.