Finansregulatoriske tjenester

Helhetlig finansjuridisk bistand fra erfarne advokater

Ikke mange bransjer er underlagt så streng og detaljorientert regulering som finansbransjen. Dette gjør regelverkene komplekse - med ulik regulering for ulike typer aktiviteter og tjenester innenfor bank, forsikring og verdipapirområdet. Regelverket er også utsatt for hyppige endringer. Å holde oversikt er krevende.

Advokatfirmaet PwC arbeider med regelverkene for finansbransjen i flere dimensjoner, og bemanner alltid oppdragene våre slik at teamet vårt har:

  • Helhetlig overblikk og forståelse som gir sammenheng, og for å kunne manøvrere og gi strategisk rådgivning som både sikrer etterlevelse og en effektiv drift
  • Detaljkunnskap om det enkelte regelverk - for å kunne oppfylle alle krav.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

 

Advokatfirmaet PwC sin bistand til å sikre at selskapene kan samarbeide på en trygg og lovlig måte har vært avgjørende for at vi nå lykkes i praksis med innovasjonssamarbeid mellom konkurrenter.

Atle SivertsenCEO i NCE Finance Innovation

Hvordan kan vi bistå deg?

Antihvitvasking (AHV)

Antihvitvasking (AHV) har de siste årene vært et høyaktuelt tema for alle foretak i og rundt finansbransjen.

Dette har mye sammenheng med den nye hvitvaskingsloven av 2018 og tilhørende EU-regelverk som stadig er under utvikling.

Regelverket treffer nærmest samtlige aktører i finansbransjen og pålegger disse en rekke operasjonelle krav, herunder krav til kundetiltak, løpende oppfølging, rutineverk og risikovurderinger mm.

Sanksjonsmulighetene til Finanstilsynet har blitt vesentlig større og utgjøre dermed en stor compliance-risiko for foretak som er underlagt dette regelverket. Arbeid på området krever god forståelse av samspillet mellom teknologi, juss, forretningsdrift og risiko.

Vi har omfattende erfaring med bistand på området til majoriteten av typer foretak underlagt hvitvaskingsregelverket med blant annet: AHV Scanner, utarbeidelse av rutineverk og risikovurderinger, opplæring av ansatte, management for hire m.m.

Les mer om antihvitvasking på Finansbloggen ›

Kontakt oss om antihvitvasking

Max Gudmundsen

Max Ekornrud Gudmundsen

Advokat | Manager, Bergen, PwC Norway
tlf.: 909 86 705

Betaling

Ved innføring av PSD2-direktivet har det blitt økt fokus på betalingsområdet i finansbransjen.

Betalingsområdet er i endring, og vi forventer at det i årene fremover vil komme nye aktører og ny teknologi på markedet.

Vi har omfattende erfaring med betaling, både i banksektoren, for betalingsforetak og knyttet til bistand til fintech-selskaper og startups.

Vår erfaring knytter seg både til kartlegging, tolkning og overholdelse av regulatoriske forpliktelser, bistand med konsesjonssøknad som betalingsforetak, herunder som fullmaktsforetak i henhold til PSD2, og korrespondanse med Finanstilsynet. 

Les mer om PSD2 på Finansbloggen her ›

Kontakt oss om betaling

Stine Seljeseth Aase

Stine Seljeseth Aase

Advokat | Senior Associate, Bergen, PwC Norway 
Tlf.: 994 40 165

 

Bank

De siste årene har det vært fokus på endring i bankbransjen, og begreper som "Open Banking", benyttes i hyppigere grad for å beskrive endringsprosesser i bankene.

Bankenes tjenester og produkter er blitt flere enn tidligere, og dette har ført til at flere regelverk treffer bankene. Samtidig ser vi økt regulering i finansbransjen, særlig på EU-nivå, som treffer banken i stor grad.

Vi i Advokatfirmaet PwC bistår banker både med regulering knyttet til finansavtaleloven, finansforetaksloven, organisatoriske og finansregulatorisk krav bankene rammes av, kundevilkår og kundebehandling, samt kartlegging, tolkning og etterlevelse av ny EU-lovgivning.

Les mer om bank og finans på Finansbloggen ›

Kontakt oss om bank

Stine Seljeseth Aase

Stine Seljeseth Aase

Advokat | Senior Associate, Bergen, PwC Norway 
Tlf.: 994 40 165

 

Bærekraft og klimarisiko

Finansbransjen er først ut til å treffes av EUs arbeid for å motvirke klimaendringene. EU-kommisjonens "Action Plan" inneholder en lang rekke regelverksendringer som vil påvirke konsesjonsbelagt virksomhet på kort og lang sikt, og de første endringene trer i kraft allerede fra 2021.

Vi følger regelverksprosessen i EU og i Norge tett, og Advokatfirmaet PwC har etablert sitt eget europeiske kompetansenettverk.

Vi bistår våre klienter med grunnleggende forståelse, strategisk tilnærming til bærekraft, og gjennomføringsprosjekter gjennom vårt Reg+ team.

Les mer om bærekraft på Finansbloggen ›

Kontakt oss om bærekraft og klimarisiko

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Advokat | Direktør, Bergen, PwC Norway
971 75 717

Forvaltning

Fondsforvaltere og verdipapirforetak reguleres tett med hensyn til de fleste deler av virksomheten - kundebehandling, forvaltning, virksomhetsregler, godtgjørelsesordninger og markedsføring som alle er underlagt ulike krav.

Hva som utgjør regulert kapitalforvaltning er også i endring - senest med innføring av AIFM-direktivet, og fortolkninger av dette.

Les mer om forvaltning på Finansbloggen ›

Kontakt oss om forvaltning

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Advokat | Direktør, Bergen, PwC Norway
971 75 717

Verdipapirforetak

Verdipapirforetakenes tjenester strekker seg fra å formidle standardiserte fondsprodukter til småsparere, til svært komplekse tjenester og produkter for profesjonelle investorer og utstedere.

Hele virksomheten reguleres likevel av det samme regelverket, som etter innføringen av MiFID II er svært detaljert og omfattende. Å manøvrere i regelverkenes ulike "lag" av krav krever oversikt og forståelse for virksomheten som utøves.

Vi bistår jevnlig verdipapirforetak med konkrete vurderinger, gjennomgang og oppdateringer av eksisterende rutiner, kundevilkår og andre behov for bistand.

Les mer om verdipapirforetak på Finansbloggen ›

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Advokat | Direktør, Bergen, PwC Norway
971 75 717

Fintech og crowdfunding

Teknologi gir enormt mange muligheter for å skape nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Begrepet "FinTech" kan omfatte "delingstjenester" for formuesgoder, "plattformer" for omsetning og formidling av rettigheter, utvikling av ny betalingsløsninger eller kredittprodukter og veldig mye annet.

Felles for mange som utvikler FinTech-løsninger er at man på et eller annet tidspunkt har behov for å undersøke om den virksomheten som planlegges vil omfattes av regulering, og eventuelt hvilke krav dette vil stille til tjenesten og virksomheten.

"Crowdfunding" er et godt eksempel på dette. Er det egenkapital, lån, gaver, "krypto-eiendeler" eller en kombinasjon som benyttes til innhenting av kapital?

Svaret vil avgjøre spørsmålet om konsesjonsplikt, og hvilke krav som gjelder.

Vi er tilknyttet Finance Innovation (Norwegian Centre of Expertise) sin satsing på utvikling av FinTech i Norge, og bistår her med juridiske avklaringer knyttet til eksempelvis konsesjonsplikt.

Å delta i utvikling av nye løsninger er i kjernen av Advokatfirmaet PwC sitt satsingsområde og er noe våre medarbeidere har sterk interesse for.

"Advokaterna i PwC har bistått oss i Nets i förbindelse med utveckling och lansering av Open Banking-tjänster i Norge. I detta arbetet har de utvisat en forretningsförståelse, pragmatisk hållning och kundeorientering som har varit viktiga för oss. Jag kan varmt rekommendera deras tjänster till andra aktörer i det framväxande Fintech-segmentet" - Anna-Karin Østlie -  Direktør for Payments Norge - Nets Centurion

Les mer om fintech på Finansbloggen ›

Kontakt oss om fintech og crowdfunding

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Advokat | Direktør, Bergen, PwC Norway
971 75 717

Inkasso

Advokatfirmaet PwC har god erfaring og kompetanse innenfor inkassobransjen. Dette gjelder alt fra å vurdere om en aktivitet utgjør inkassovirksomhet som er pålagt konsesjonskrav, såvel som å bistå inkassoselskaper med både regulatoriske forhold og advokatbistand ved rettslige prosesser i forbindelse med innkreving og tvangsfullbyrdelse av pengekrav.

I januar 2020 utarbeidet en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet en rapport om gjeldende inkassolov, og kom med lovendringsforslag. Arbeidsgruppen har foreslått mange endringer i inkassoregelverket, herunder krav om utvikle elektroniske saksbehandlingsløsninger, en nærmere presisering av vilkåret god inkassoskikk, forslag om utvidete krav til innholdet i inkassovarsler, betalingsoppfordringer og varsler om rettslig inndriving.

Videre er det foreslått en plikt til å svare på innsigelser mot kravet og klager på inndrivingen, og en plikt til å registrere innsigelsene og klagene.

Det er også foreslått plikter for inkassovirksomhetene for å legge til rette for at saken løses utenrettslig i stedet for at kravet begjæres tvangsfullbyrdet. Ikke minst foreslås det at inkassovirksomhetenes krav på kostnadsdekning reduseres.

Les mer om Inkasso i Finansbloggen

Kontakt oss om inkasso

Jan Egill Wendelboe Aarø

Marleen Tengs Johansen

Advokat | Bergen, PwC Norway
928 46 765

Finansiering

Enhver virksomhet trenger finansiering, og å vite hvilke finansieringsformer som er mest hensiktsmessig. I tillegg til ordinære banklån finnes det en rekke finansieringsformer, som for eksempel oppkjøpsfinansiering, obligasjonslån og utstedelse av konvertible lån. Hos långivere vil det være risiko ved å finansiere, og for låntaker vil finanskostnader kunne være betydelige.

Vi bistår jevnlig virksomheter som er part i en finansieringsprosess, inkludert ulike finansieringsformer og involverte garantistillelser og sikkerhet.

På den annen side bistår vi også klienter som søker å refinansiere eller restrukturere eksisterende gjeld.

Kontakt oss om finansiering

Stian Roska Revheim

Advokat | Bergen, PwC Norway
952 61 236

Datadeling

Vi opplever at virksomheter ofte ønsker å benytte data og personopplysninger de sitter på for å forbedre produkter og tilpasse produkter til ønsket kundegruppe.

I tillegg til tradisjonelle advokattjenester på området, tilbyr Advokatfirmaet PwC at PwC-konsulenter med ekspertise innen dataanalyse involveres sammen med advokatene for å skape et helhetlig og unikt produkt til våre kunder.

Vi ser ofte at virksomheter er usikre på om personopplysninger som ble innsamlet til et spesifikt formål kan viderebehandles i analysesammenheng.

Ofte kan slike problemstillinger løses gjennom å sørge for gode metoder for å redusere personvernrisikoene, for eksempel å anonymisere datasett i den grad det er mulig uten at det går utover datakvaliteten, samt sørge for at det er dokumentert tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for selve anonymiseringsprosessen.

Vi har betydelig erfaring med å bistå virksomheter til å bruke personopplysningene på en egnet og lovlig måte til analyseformål (Les mer om Personvern her).

Vår erfaring både kostnadsmessig og kvalitetsmessig er at det lønner å ta kontakt med rådgiver på et tidlig steg i prosessen, slik at relevante regelverk er innarbeidet i løsningen innledningsvis slik at de ikke skaper hindre i en allerede utviklet løsning.

Kontakt oss om datadeling

Jan Egill Wendelboe Aarø

Marleen Tengs Johansen

Advokat | Bergen, PwC Norway
928 46 765

Pensjon

Pensjonssparing blir stadig viktigere pga. eldrebølgen som kommer, og at det blir færre arbeidstakere bak hver pensjonist. Regler og system for pensjonssparing, hvem som foretar sparingen og på hvilke vilkår, er i endring. Det gjelder både privat og offentlig sektor.

Vi bistår forsikringsselskap, pensjonskasser, banker, arbeidsgivere og andre organisasjoner i pensjonsrettslige forhold.

Kontakt oss om pensjon

Dag Saltnes

Magne Hop

Advokat, Bergen, PwC Norway
952 61 290

Forsikring

Forsikring er viktig for å redusere risiko og sikre framtidig livssituasjon. Dette gjelder ofte veldig langvarige forhold. Det er viktig for samfunn, næringsliv og privatpersoner at vi har gode og sikre forsikringstjenester. Bransjen er regulert på mange områder.

Vi bistår forsikringsselskap og -kunder med bl. a. regulatoriske krav, avtaler og vilkår, restrukturering m.v.

Kontakt oss om forsikring

Dag Saltnes

Magne Hop

Advokat, Bergen, PwC Norway
952 61 290

Strategi og organisering

Regulering av finansbransjen er basert på ulike typer av aktiviteter og tjenester - som forvaltning av andres midler, betalingstjenester, eller å yte kreditt.

Regelverkene for hver sektor innenfor bransjen er tilpasset de risikoforhold og hensyn som gjør seg gjeldende for den aktuelle tjenesten eller aktiviteten.

Hensynet til finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse går likevel igjen for alle typer aktivitet og tjenester, og dette gjør at virkemidlene som benyttes fra myndighetene i stor grad er like - men anvendt ulikt.

Oversikt over regelverkenes og virkemidlenes sammenheng på tvers av sektorer og land er ikke enkelt - men kan gi store fordeler. EUs Kapitalmarkedsunion medfører at mye er likt på tvers av EU - men ikke alt. De ulike lands tilsyn stiller ikke nødvendigvis de samme krav, og kan fortolke regelverk ulikt.

Når det gjelder skatt og avgift er reguleringen ganske ulik, og dette kan få stor betydning. Når en ny virksomhet skal startes vil en selvsagt kunne spare både tid og penger ved å "treffe planken" i relasjon til hvilken type konsesjon, hvilken jurisdiksjon, selskapsstruktur og bemanning som velges.

Vår komplette bransjekunnskap gjør at strategiske valg kan kvalitetssikres og som med basis i både norsk og internasjonale forhold sikrer en helhetlig og god rådgivning.

Kontakt oss om strategi og organisering

Dag Saltnes

Stian Roska Revheim

Advokat | Partner, Bergen, PwC Norway
952 61 236

Distributed ledger-teknologi

Distributed Ledger (DL) er en teknologi som har potensiale til å revolusjonere hvordan pengetransaksjoner, lån, forsikringsbevis, personlig identifisering, skjøter, lisenser og beviser blir distribuert og anvendt.

DL innebærer at data replikeres, deles og synkroniseres i et nettverk, der alle medlemmer av nettverket sitter på en kopi av en felles transaksjonsoversikt. Det finnes dermed ikke en enkelt liste med transaksjoner, men et uendelig antall. Et forsøk på å gjøre en endring/forfalskning vil dermed vises i alle kopier.

Noen DL tjenester har samme funksjoner som tradisjonelle finansielle instrumenter, for eksempel ved at de gir rett til utbytte, stemmerett eller en lisens.

Et eksempel på en slik tjeneste er Intial Coin Offering (ICO). Andre, som Bitcoin, er ment å brukes som et middel til utveksling eller betaling. Det finnes også DL tjenester som har hybridfunksjoner og kan utvikle seg over tid.

Det er dermed ikke mulig å bruke en "one size fits all" tilnærming ved regulering av DL tjenester. I utgangspunktet skal reguleringen av finansielle instrumenter være teknologinøytral. Reguleringen er imidlertid laget med tanke på tradisjonelle finansielle tjenester og ikke tjenester basert på DL. Mange er derfor usikre på om og eventuelt hvordan DL tjenester skal reguleres. Uklar regulering eksponerer både investorer og kunder for risiko.

Advokatfirmaet PwC har inngående kjennskap til og erfaring fra finansregulering og andre regulatoriske spørsmål knyttet til DL teknologi.

Vi bidrar gjerne med veiledning som kan bidra til å redusere usikkerhet og risiko og regulatorisk bistand, herunder registrering eller søknad om konsesjon.

Grensekryssende virksomhet

Med EUs Kapitalmarkedsunion og lik regulering av like tjenester over hele EU er grensekryssende virksomhet og "passporting" blitt standard innenfor finansbransjen.

Vi er likevel fortsatt helt i starten av denne utviklingen. Fra EU-kommisjonens side er det planlagt at tjenester som kreditt, sparing, betalingstjenester, forsikring og pensjon skal kunne leveres enkelt over landegrensene.

Det er mye som gjenstår for å gjøre dette til en realitet, og ikke bare innenfor det finansregulatoriske. Retningen i utviklingen er likevel klar, og dette gir store muligheter i fremtiden.

Advokatfirmaet PwC har advokater med spesialisering innenfor finansbransjen i de fleste EU-land, og forøvrig i de fleste land i verden med en utviklet finansbransje.

Vi samarbeider globalt på felles teknologiplattform og godt kjennskap til hverandre - som gir høy effektivitet i arbeidet.

For de fleste større regelverksendringer som MiFID II, PSD2 og lignende, opprettes det også egne kompetansenettverk som gjennomfører fysiske møter og utstrakt erfaringsdeling. På denne måten kan vi hjelpe våre lokale klienter med hele vår internasjonale bredde og kompetanse.

Kontakt oss om grensekryssende virksomhet

Dag Saltnes

Kjetil Raknerud

Advokat | Partner, Bergen, PwC Norway
952 60 172


Advokatfirmaet PwC har vært en viktig partner for oss på reisen til å bli et av Norges raskest voksende fintech-selskaper. De har styrt søknadsprosessen for vår PSD2-lisens, bistått med å få på plass nødvendige rutiner og vært en viktig sparringspartner på flere områder. Bredden av kompetansen i PwC dekker alle våre juridiske behov, samt Daniel og resten av teamet i PwC er løsningsorientert i de utfordringene vi møter.

Alf Gunnar Andersen, gründer og CEO i Horde AS

Regulatorisk tsunami

Endrings- og utviklingstakten i regelverkene har vært voldsom, og har vært omtalt som en “regulatorisk tsunami” de siste årene. Dette ser bare ut til å fortsette.

Tjenestene innen finansbransjen har ett fellestrekk; de skal forvalte og håndtere andres verdier, forpliktelser og risikoer. Bransjen er derfor helt avhengig av tillit og soliditet.

Mange av kravene som stilles til foretakene i finansbransjen har derfor samme “overskrift” og formål, selv om reguleringen kan være ulik - eksempelvis kapitalkrav, god forretningsskikk og godtgjørelsesregler.

EUs kapitalmarkedsunion innebærer at stadig større deler av bransjen reguleres likt i EU. Norges medlemskap i EØS medfører store konsekvenser, da de pålegger medlemsstatene en plikt til å innta EU-rett i statenes nasjonale rett. Virkningen er at reglene i Europa stadig blir mer likeartet, men reduserer samtidig nasjonalstatene deres suverene lovgivningsmyndighet på enkelte områder. Prosessen fra et direktiv vedtas i EU, til det ender opp i medlemsstatenes nasjonale rett er ikke spesielt oversiktlig, og for å forstå prosessen er det en forutsetning å forstå hva EU og EØS er.

 


  


Kontakt oss

Daniel Næsse

Advokat | Partner | Leder finansjuridiske tjenester, Bergen, PwC Norway

971 75 717

Kontakt meg

Stine Seljeseth Aase

Advokat | Senior Manager, Bergen, PwC Norway

994 40 165

Kontakt meg

Max Ekornrud Gudmundsen

Advokat | Senior Manager, Bergen, PwC Norway

909 86 705

Kontakt meg

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

415 58 225

Kontakt meg