Merverdiavgift (mva) i Norge

Nasjonal merverdiavgift og moms: Praktiske og optimale løsninger tilpasset ditt behov 

Vi har bred erfaring med bistand i alt fra bokettersyn, avgiftsgjennomganger, tvisteløsning, dialog med skattemyndighetene, høringsinnspill og som en løpende diskusjonspartner for virksomheter knyttet til avgiftsmessige spørsmål. 

Våre eksperter har erfaring fra en rekke ulike bransjer og vi vet hva som skal til for å lykkes i din sektor. Ta kontakt eller les videre for din bransje nedenfor.


Hvordan kan vi bistå deg?

Energi

Vi bistår klienter innen energisektoren slik at det blir enklere å forholde seg til det kompliserte avgiftsregimet som gjelder på energiområdet. Avgiftsreglene som gjelder for kjøp og salg av energi er preget av mange fragmenterte fritaksordninger, både når det gjelder merverdiavgift og særavgifter. Samtidig oppleves regelverket som komplisert og det inneholder detaljerte dokumentasjonskrav.

Vi opplever at toll- og avgiftsmyndighetene gjennomfører regelmessige kontroller rettet mot sektoren, og det er derfor svært viktig å overholde alle regulatoriske krav, for å unngå risiko for avgiftseksponering i ettertid.

Fast eiendom

Vi har særskilt kompetanse på avgiftsspørsmål knyttet til fast eiendom, herunder utleievirksomhet, utvikling, oppføring, kjøp og salg og strukturering av eiendomstransaksjoner.

Vi har bred erfaring med bistand knyttet til avgiftsmessig gjennomgang av justeringsregler, leiekontrakter, dokumentasjonskrav, fradrag for inngående merverdiavgift, fordelingsnøkler, krav ved utstedelse av faktura, leietakererklæringer og periodisering.

 

Finansielle tjenester

Vi bistår virksomheter innen finansiell sektor med avgiftsspørsmål innenfor alle sentrale virksomhetsområder, herunder bank og annen finansieringsvirksomhet, forsikring, verdipapirforetak og kapitalforvaltning.

Med det økte fokus som avgiftsmyndighetene har hatt mot aktører innenfor finansnæringen i de senere årene, erfarer vi at det er mer viktig enn noen gang å knytte til seg avgiftsrådgivere for å redusere kostnader knyttet til merverdiavgift og sikre en optimal grensedragning mot unntaket for merverdiavgift på finansielle tjenester.

Vi bistår også med rådgivning vedrørende finansskatten og mulige tilpasninger knyttet opp mot unntaket for merverdiavgift.

 

Offentlig sektor

Vi bistår offentlige aktører med å navigere i de ulike avgiftsordningene; momskompensasjonsloven, kompensasjon for frivillig sektor, nettoføring for statlig sektor og nøytral merverdiavgift for helseforetakene.

Offentlige aktører bør håndtere merverdiavgift korrekt og vi bistår blant annet med håndtering av merverdiavgift på tjenester innad i offentlig sektor. Videre kan håndtering av tilskudd være preget av konkrete vurderinger. For fast eiendom ser vi at kompensasjonsreglene for offentlig sektor er svært krevende og har bred erfaring med bistand i planlegging og i kontrollfasen.

Vi har også bistått med evaluering av gjeldende regelverk og gitt innspill til nye ordninger.

 

Olje og gass

Vi bistår klienter innen olje og gass og oljeservice med å forholde seg til det kompliserte avgiftsregimet som gjelder for sektoren. Ettersom det regelmessig er store summer involvert i det enkelte prosjekt er det særdeles viktig, både for oljeselskaper og for leverandørbransjen, å utnytte de tilgjengelige fritaksordningene på området. Vi opplever at toll- og avgiftsmyndighetene gjennomfører regelmessige kontroller rettet mot sektoren, og det er derfor også svært viktig å overholde alle regulatoriske krav for å unngå risiko i ettertid.

 

Shipping

Vi bistår klienter innen shipping med å forholde seg til det kompliserte avgiftsregimet som gjelder for sektoren.

Avgiftsregimet for shipping, herunder verfts- og leverandørindustrien, er preget av mange fritaksordninger, både for merverdiavgift og særavgifter. Regelverket oppleves som komplisert og inneholder mange detaljerte krav til dokumentasjon. Ettersom avgift på anskaffelser regelmessig utgjør en stor andel av driftskostnadene til et shippingselskap, er det særdeles viktig å utnytte de tilgjengelige fritaksordningene på området.

Vi opplever at toll- og avgiftsmyndighetene gjennomfører regelmessige kontroller rettet mot sektoren, og det er derfor også svært viktig å overholde alle regulatoriske krav, for å unngå risiko for avgiftseksponering i ettertid.

 

Havbruk

Havbruknæringen med tilhørende leverandørindustri er Norges nye store vekstnæring og er derfor forbundet med store investeringer.

Problemstillinger knyttet til håndtering av merverdiavgift, herunder å redusere likviditetsbehov, fritaksordninger som tidligere har vært tilgodesett andre vekstnæringer og merverdiavgift ved grenseoverskridende transaksjoner er viktige å ivareta for denne bransjen.

Telekom og media

Telekom- og mediabransjen er kjennetegnet som innovativ og er gjenstand for en rivende utvikling hvor de regulatoriske forholdene ofte ikke følger med.

Vi har oppnådd en unik erfaringsbase og posisjon i dette markedssegmentet, gjennom å bistå Norges største aktører innenfor dette området med globale prosjekter.

 


Kontakt oss

Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder Advokatfirmaet PwC, Oslo, PwC Norway

952 60 810

Kontakt meg

Yngvar Solheim

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 657

Kontakt meg

Marit Barth

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 496

Kontakt meg

Espen Qvist

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 407

Kontakt meg