Helhetlig bærekraft


Trenger du hjelp med å komme i gang eller videreutvikle ditt arbeid med bærekraft?

PwC hjelper aktører med en strategisk og helhetlig tilnærming til bærekraft - helt fra overordnet strategi, vesentlighetsvurdering og prioriteringer til utvikling av KPIer og rapportering.
ice ice


 


bærekraft 50

3 av Vestlandets 50 største selskap kutter utslipp i tråd med Parisavtalen.

Det viser Klimaindeks Vest som lanseres for tredje gang

Klimaindeks Vest er en oversikt over hvordan det står til med klimaarbeidet og rapporteringen til de største selskapene på Vestlandet. Vestlandet omfatter Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

 • Indeksen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan Vestlandets 50 største selskaper jobber med klimagassutslipp. Rapporten er utabeidet av PwCs bærekraftsteam i Bergen og Stavanger.
 • Last ned Klimaindeks Vest (PDF, 4.5 MB) 

Suksessfaktorer for å lykkes med bærekraft

 • Definer hva bærekraft betyr for selskapet - både med hensyn til positiv innvirkning og negativt fotavtrykk. Hvilken posisjon skal tas i fremtiden?

 • Bygg en kultur for bærekraft. Hele organisasjonen må forstå og involveres i bærekraftsarbeidet, fra styret og ledelsen til den enkelte ansatte.

 • Integrer bærekraft i forretningsstrategien og i alle sentrale beslutningsprosesser.

 • Definer konkrete mål og tilhørende tiltak for virksomheten. Integrer disse i selskapets handlingsplaner.

 • Rapporter fremdrift på mål og relevante, kvantifiserbare, KPIer. Kommuniser resultater internt og eksternt.

 • Integrer bærekraft i styring og rapportering og definer tydelige ansvarsområder internt.


Vi leverer tjenester innen:

Siste saker om bærekraft

Helhetlig bærekraftstrategi

PwC hjelper aktører med en strategisk og helhetlig tilnærming til bærekraft - helt fra overordnet strategi, vesentlighetsvurdering og prioriteringer til utvikling av KPIer og rapportering. Vi rådgir selskaper slik at de kan ta en helhetlig og strategisk tilnærming til bærekraft, og dermed bidra til å gjøre en forskjell både i sin virksomhet og samfunnet som helhet.

helhetlig bærekraft

Siste saker om bærekraft

Vesentlighetsvurderinger og analyse

Eiere, investorer, kunder, samarbeidspartnere og ansatte har tydelige forventninger til at næringslivet skal være en del av løsningen på lokale og globale utfordringer. Manglende strategisk fokus på bærekraft betyr at vestlandsk næringsliv risikerer å gå glipp av store forretningsmuligheter. Selskap med strategisk fokus på bærekraft vil kunne snu klimautfordringene til grønn konkurransekraft og benytte seg av de nye markedsmulighetene i omstillingen til et lavutslipps- samfunn. 

helhetlig bærekraft

Siste saker om bærekraft

Klimarisiko

Økende bevissthet om globale klimaendringer har ført til politiske tiltak som skal redusere utslipp og tilpasse samfunnet til et endret klima.
For å nå togradersmålet i Paris-avtalen, kreves en fundamental omlegging av verdenssamfunnets bruk av energi. Teknologiutvikling, karbonprising og reguleringer vil endre rammebetingelsene for både offentlig og privat sektor. 

Der man tidligere så på klimarisiko som behovet for å redusere egne utslipp må myndigheter og bedrifter nå stille seg spørsmålet: Hva er konsekvensen av klimaendringer og klimapolitikk for samfunn og næringsliv?

Påvirker både offentlig og privat
Bedrifter må ta stilling til om forretningsmodellen vil være lønnsom i en verden som lykkes med å nå togradersmålet. Kommuner må vurdere hvordan klimarisiko  påvirker befolkningsutvikling, næringsliv, skatteinntekter og infrastruktur.

helhetlig bærekraft

Siste saker om bærekraft

Bærekraftsrapportering

Eiere, investorer, kunder, samarbeidspartnere og ansatte har tydelige forventninger til at næringslivet skal være en del av løsningen på lokale og globale utfordringer. Manglende strategisk fokus på bærekraft betyr at vestlandsk næringsliv risikerer å gå glipp av store forretningsmuligheter. Selskap med strategisk fokus på bærekraft vil kunne snu klimautfordringene til grønn konkurransekraft og benytte seg av de nye markedsmulighetene i omstillingen til et lavutslipps- samfunn. 

 

helhetlig bærekraft

Siste saker om bærekraft

Klimaregnskap

I tråd med Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å redusere sine klimautslipp med 50% innen 2030. For å nå dette målet er vi helt avhengige av at næringslivet forstår og tar ansvar for å redusere sin påvirkning på klimaet. Et steg i riktig retning er å utarbeide og være åpen om sitt klimaregnskap, sette konkrete mål for reduksjon av utslipp og være transparent om hvilke tiltak som iverksettes for å nå målene. 

helhetlig bærekraft

Siste saker om bærekraft

Verifikasjon øker tilliten til bærekraftsrapporteringen og gjør den rapporterte informasjonen mer troverdig.

helhetlig bærekraft

Siste saker om bærekraft

ESG Due Diligence og porteføljeanalyse

En ESG Due Diligence bidrar til å identifisere og kartlegge risiko og muligheter i et selskap som er knyttet til påvirkning på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (inkludert etikk og antikorrupsjon). Analysen vil identifisere ESG risikoer og muligheter i selskaper og hvilke tiltak som vil være nødvendig for å redusere eller utnytte disse ved et eventuelt oppkjøp. Slik informasjon er viktig å avdekke tidlig i oppkjøpsprosessen for å håndtere risiko i en organisasjon som ikke er i samsvar med krav iverksatt av myndigheter og børs. Utbedringer vil bidra til å øke verdien i investeringen etter et oppkjøp og unngå potensielle bøter og negativt omdømme.

helhetlig bærekraft

Siste saker om bærekraft

 • PwC bistår med juridisk rådgivning innen helhetlig bærekraftsstrategi

  Les mer
helhetlig bærekraft


 

 

 

 

 

Fokus på bærekraft er i ferd med å bli et krav for å sikre “Licence to operate” og gir nye muligheter for strategisk posisjonering og differensiering. Med en helhetlig tilnærming til bærekraft skaper vi verdi på flere ulike plan for kundene våre. Vi rådgir selskaper i prosessen og bidrar til at våre kunder gjør en forskjell, både internt i sin virksomhet og for samfunnet som helhet.

John WikströmPwC Bergen
green green

 

 


Kontakt oss

John Wikström

John Wikström

Partner, leder strategi og bærekraft, PwC Norway

Tlf: 947 81 047

Hanne Sælemyr Johansen

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, revisjon og bærekraftsattestasjoner, PwC Norway

Tlf: 952 61 225

Hilde Lorentzen

Hilde Lorentzen

Manager, PwC Norway

Tlf: 979 69 768