PwCs benchmark om konsolideringsprosesser

Hvordan få effektiv rapportering med god kvalitet?

Selskaper som lykkes i et stadig skiftende marked evner å tilpasse seg raskt til nye forhold og forbedrer sine forretningsprosesser kontinuerlig. Konsolideringsprosessen er intet unntak. Effektiv og nøyaktig konsolidering og rapportering vil blant annet hjelpe ledelsen til å ta de riktige beslutningene basert på tidsriktig og pålitelig informasjon, samt redusere kostnader knyttet til ressursbruken i selskapet.

Forbedre og utvikle prosesser innenfor konsolidering

Vi ønsker med denne rapporten å gi konsernregnskapssjefer og økonomiledere informasjon som gjør dem i stand til å forbedre og utvikle egne prosesser innenfor konsolidering. Rapporten gir et innblikk i hva de beste gjør, og samtidig fremhever områder som har forbedringspotensial og hvor vi ser at det er store forskjeller.

Årets benchmark om effektivitet i konsolideringsprosessen er en online undersøkelse hvor vi har stilt 152 spørsmål til store og mellomstore selskaper. Selskapene representerer et bredt spekter av bransjer. 

Halvparten av selskapene i undersøkelsen har ikke tilstrekkelig integrasjon mellom ERP- system og konsolideringsverktøy.


Kun 18% av selskapene benytter et Disclosure Management system for utarbeidelse av eksterne og interne rapporter.

Hva gjør de beste?

Denne undersøkelsen viser noen klare kjennetegn hos selskapene som har de mest effektive og nøyaktige konsolideringsprosessene. Funnene understøttes også av PwC sine erfaringer som revisor og rådgiver. 

Disse selskapene har:

  • Automatisk matching av interne poster og internhandel rapportert og avstemt før rapporteringen til konsern. 
  • Fullt ut automatiserte systemer, også når det gjelder valutaomregning på eliminering av aksjer og kjøp og salg av selskaper.
  • Automatisert beregning av kontantstrømoppstilling i konsolideringssystemet.
  • Tilstrekkelig støtte i ledelsen i forhold til kommunikasjon, tydelige roller og ansvar, valg av systemer og etablering av gode prosesser i rapporteringen.
  • Effektiv rapportering på kort tid og benytter et eget rapporteringsverktøy over konsolideringssystemet for å produsere eksterne og interne rapporter.
  • Etablert gode internkontroll-prosesser som sikrer flyt av informasjon (for eksempel ved periodevise møter med innrapporterende enheter i forkant av en kvartalsrapportering). Selskapene utnytter systemenes mulighet for arbeidsflyt og har etablert kontroller og avstemminger i systemet.

Kontakt oss

Marianne  Brusdal

Marianne Brusdal

Partner l CFO Services, PwC Norway

Tlf: 952 60 702

Sidsel Roxrud

Sidsel Roxrud

Direktør | Assurance, PwC Norway

Tlf: 915 97 882

Følg oss