Utvikling i kredittap og tapsavsetninger i norske banker - 3. kvartal 2018

18/12/18

 

Denne undersøkelsen er en videreføring av den kvantitative delen i publikasjonen «Før og etter IFRS 9 – en analyse av norske banker»1 («Bankundersøkelsen»). Vi har oppdatert vår analyse av utviklingen i brutto utlån, utviklingen i ECL utlån og tilhørende relevante nøkkeltall per 3. kvartal 2018. 

Undersøkelsen viser at tapene i norske banker fortsatt er på et lavt nivå. Tapsprosenten YTD Q3 2018 for forbrukslånsbankene varierte mellom 0,25% til 3,49% med et gjennomsnitt på 2,24% YTD Q3 2018. For sparebankene utgjorde gjennomsnittlig tapsprosent 0,1% mens den for øvrige banker utgjorde 0,00%.  

Gjennomsnittlig tapsavsetningsprosent for forbrukslånbankene utgjorde 5,11% per Q3 2018, hvilket er en økning på 67bp fra 1.1.2018. Den gjennomsnittlige tapsavsetningsprosenten har vært økende i alle kvartalene. For sparebankene og øvrige banker er tapsavsetningsprosenten synkende gjennom året, med en nedgang på henholdsvis 7bp og 6 bp fra 1.1 2018.

Vi har sett på:

  • Tapsprosenten YTD Q3 2018 (definert som det bankene har regnskapsført som akkumulert tap i resultatregnskapet per Q3 2018 dividert på gjennomsnittet av brutto utlån (målt til AC og FVOCI. Det akkumulerte resultatførte tapet er annualisert.)
  • Utviklingen i tapsavsetningen knyttet til utlån til kunder (ECL utlån) og tilhørende brutto utlån til kunder (målt til AC og FVOCI) fra 1.1.18 til 30.09.18.
  • Endringen i ECL utlån mot endringen i brutto utlån per trinn og YTD Q3 2018. 

Kontakt oss

Ola Anfinsen

Ola Anfinsen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 503

Erik Andersen

Erik Andersen

Partner | Revisjon , PwC Norway

Tlf: 952 60 501