Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

En grønnere fornybarnæring: Muligheter og utfordringer

05/05/22

Ny rapport laget på oppdrag fra Energi Norge

Norge er avhengig av mer fornybar energiproduksjon om vi skal lykkes med det grønne skiftet og nå våre klimamål. Samtidig vil utbyggingen av nye kraftverk og strømlinjer innebære negative miljøeffekter. Nå har næringen kartlagt disse for å kunne redusere sine egne utslipp og miljøavtrykk.

Hannne Løvstad, partner og leder forbærekraft og klimarisiko i PwC

- Verden står overfor en dobbel krise. Klimakrisen og naturkrisen. Derfor er det viktig at utbyggingen av fornybar energiproduksjon og infrastruktur foregår på en så skånsom måte som mulig, sier Hanne Løvstad. Hun er partner og leder for bærekraft og klimarisiko i PwC, og har ledet arbeidet med rapporten.

Kartleggingen er utført av PwC på oppdrag fra Energi Norge, og resultatene er samlet i rapporten En grønnere fornybarnæring: Muligheter og utfordringer.

 

Bilde av elg i natur

Det biologiske mangfoldet svekkes i en fart som aldri før, og mer enn én av ti arter er truet av utryddelse. Det er derfor viktig at utbyggingen av nye kraftverk og strømlinjer foregår på en måte som er skånsom mot naturen, miljøet og klimaet.

Må gå foran i klimakampen

Kartleggingen er en del av et større prosjekt for å løfte fornybarnæringens arbeid innen bærekraft. 

– Som nøkkelaktører i klimakampen må fornybarnæringen ha som mål å gå foran. Det innebærer at selskapene må sette seg ambisiøse klimamål i tråd med Parisavtalen og at næringen velger prosjekter som har minst mulig påvirkning på klima og miljø, Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. 

Han forteller at målet med kartleggingen er økt innsikt og forståelse for hvordan bransjen kan ta bedre hensyn til klima, miljø og natur i videre utbygging.

- Rapporten gir derfor flere konkrete anbefalinger om hva næringen bør gjøre for å bli mer bærekraftig. Vi håper at disse vil bidra til å motivere den enkelte aktør til å redusere sitt eget klima- og miljøavtrykk, sier Kroepelien.

Vil kreve mer strukturert arbeid med bærekraft

- Problemstillingen knyttet til næringens arealbruk med påvirkning på natur og dyreliv er kjent, men næringen må også redusere sine klimautslipp, ikke minst knyttet til utbygging av mer fornybar energi. For å få til det, må aktørene ha et bevisst forhold til hvordan de påvirker omgivelsene, sier Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft og klimarisiko i PwC. 

For aktørene i bransjen er utslipp i egen drift og verdikjede primært knyttet til utslipp fra byggeplass, transport, isolasjonsgassen SF6 og materialbruk, viser rapporten.

– Dersom målet er å være best i klassen, har næringen fortsatt en vei å gå. Fremover bør selskapene jobbe enda mer strukturert med bærekraftsarbeidet. Det vil bli viktig for å realisere bransjens potensiale i den grønne omstillingen, sier Løvstad. 

Ifølge bærekraftseksperten bør derfor selskapene foreta en grundig kartlegging av egne klimagassutslipp og gjennom verdikjeden. - De bør i tillegg utvikle et eget klimamål for virksomheten med et tilhørende klimabudsjett, og en detaljert tiltaksplan med kortsiktige milepæler og styringsstrukturer, sier hun. 

Manglende forståelse, kommunikasjon og tillit er nøkkelutfordringer for bransjen

Ifølge rapporten er ikke de viktige bidragene fra fornybar kraft synlige nok i samfunnet.

- En av årsakene ser ut til å være at fornybarnæringen kommuniserer på en måte som er distansert, teknisk og lite folkelig, forteller Løvstad. Hun mener næringen er avhengig av høy grad av tillit og aksept hos sentrale interessenter og fra folk generelt for å lykkes med rask og nødvendig energiomstilling.

- Det ligger et stort mulighetsrom i å forbedre næringens omdømme gjennom bedre prosesser, interessentdialog og mer transparant kommunikasjon, særlig med lokalsamfunnet. I verste fall kan dårlig omdømme og mangelfull kommunikasjon hindre økt energiproduksjon og elektrifisering i Norge, sier Løvstad. 

Last ned rapporten

Bilde av fossefall

Arealendringer utgjør i dag den største trusselen mot naturmangfold. - Vi bør derfor bli flinkere til å utnytte de arealene som allerede er menneskepåvirket bedre, slik at flere og større urørte naturområder kan fortsette å være urørte, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Fem forbedringstiltak

Rapporten skisserer en rekke tiltak som kan bidra til å redusere næringens utfordringer knyttet til klima og miljø fremover:

  • I større grad vektlegge naturens sårbarhet i arealvalg, utbygging og drift av fornybarinstallasjoner.
  • Tilrettelegge for prosesser som sikrer et godt faktagrunnlag, god samhandling og kommunikasjon med lokalsamfunn og andre berørte parter. 
  • Sikre transparent og balansert rapportering og kommunikasjon om utfordrende områder, og om arbeidet som gjøres for å begrense negativ påvirkning på klima, miljø og natur.
  • Vekte klimahensyn tyngre i anskaffelsesprosesser og stille tydelige krav til leverandører. 
  • Redusere klimagassutslipp i egen drift og verdikjede, og ta en posisjon innen sirkulærøkonomi gjennom materialvalg og avfallshåndtering.

Om kartleggingen 

  • På oppdrag for Energi Norge, har PwC kartlagt de mest vesentlige utfordringer og muligheter som norsk fornybarnæring står overfor knyttet til klima, miljø og natur.

  • Rapporten er en del av et større prosjekt som Energi Norge, som representerer fornybarnæringen med over 300 aktører, har igangsatt for å løfte næringens arbeid innen bærekraft.

  • Innsikt og faktagrunnlag er hentet inn gjennom offentlig tilgjengelig informasjon fra årsrapporter, forskningsstudier, og nyhetsartikler, samt gjennom dyptgående intervjuer med aktører i næringen, forskere, investorer, interesseorganisasjoner og myndigheter. Videre er det gjennomført en omfattende spørreundersøkelse som er besvart av 74 av Energi Norges medlemmer, i tillegg til 12 eksterne eksperter på området, inkludert forskere og miljøorganisasjoner.

Kontakt oss

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

Sophie Bruusgaard Jewett

Sophie Bruusgaard Jewett

Manager, PwC Norway

Tlf: 416 42 141