Investering i kryptovaluta kan bli dyrere enn du tror

Ifølge ny undersøkelse eier nærmere 200.000 nordmenn bitcoin eller annen kryptovaluta.

Men hvor mange av disse har tenkt over de skattemessige konsekvensene som følger med på kjøpet?

-Det investeres mer i kryptovaluta enn noen gang før, men dersom man ikke har kontroll på skatteplikten kan det bli dyrere enn man først tror, sier Trine Agathe Lorentzen og Frida Marta Thorner fra PwC.

 

Investering i kryptovaluta får skatte-konsekvenser 

Ifølge en ny spørreundersøkelse utført av Norstat på oppdrag for konsulentselskapet Menon Economics, eier nesten 200.000 nordmenn bitcoin eller annen kryptovaluta. Men før nordmenn lar seg smigre av overskrifter som “Bitcoin er nå verdt mer enn alt av norske kroner” råder Trine Agathe Lorentzen, advokat og partner i PwC, til at vi bør merke oss de skattemessige konsekvensene av en slik investering.

Sammen med advokat, Frida Marta Thorner, har hun laget en oversikt over de viktigste punktene privatpersoner og næringsdrivende må kjenne til om man vurderer å investere i kryptovaluta.

Planlegger du å investere som privatperson, må du vite følgende:

 

Kjøper du kryptovaluta vil det anses som et formuesobjekt

I likhet med tradisjonell valuta kan kryptovaluta “veksles/byttes” inn i andre valutaer, varer og tjenester.

Derfor anses kryptovaluta som et formuesobjekt i skatte- og avgiftsrettslig forstand. Dette gjelder selv om betalingsmulighetene med kryptovaluta er mye dårligere enn med tradisjonell valuta.

Verdien settes til omsetningsverdien pr. 1. januar året etter inntektsåret, ikke etter verdien du kjøpte kryptovalutaen for. Dette kan by på likviditetsmessige utfordringer. 

 

Kostnader knyttet til “mining” vil være fradragsberettiget

Ettersom skatteloven ikke har noen særregler knyttet til kryptovaluta er man henvist til de ordinære reglene i skatteloven. Etter skatteloven vil du ved salg (realisasjon) av formuesobjekter være skattepliktig for eventuell gevinst. Gevinsten skattlegges som kapitalgevinst med en skattesats på 24% (23 % fra inntektsåret 2018). Skulle du ende opp med et tap vil du etter ovennevnte bestemmelser tilsvarende få fradrag for det tapte. Kostnader knyttet til utvinning (“mining”) av kryptovaluta er også fradragsberettiget.

Det er ikke et krav om at kryptovaluta gjøres om til ordinær valuta. Ombytting av kryptovaluta til andre gjenstander, eller til annen kryptovaluta, er også definert som skatterettslige realisasjon og er dermed skattepliktig.

Husk å konvertere vederlaget dersom du handler i utenlandsk valuta

En ting som er greit å ha i bakhodet når du handler kryptovaluta, er at dersom du handler i utenlandsk valuta så må du konvertere vederlaget til norske kroner ut ifra valutakursen den dagen transaksjonen ble gjennomført. Dette medfører at svingninger i valutaen du handler i kan påvirke hvorvidt du ender opp med å få en skattepliktig gevinst eller et fradragsberettiget tap.

 

Omfanget av investeringene påvirker skatteplikten

Håpet om at den ekstreme prisøkningen på kryptovaluta vil fortsette de neste årene, gjør at mange privatpersoner handler kryptovaluta i et stort omfang.

Det er verdt å merke seg at kostnader du har pådratt deg i forbindelse med gjennomføringen av en transaksjon er fradragsberettigede og kan trekkes fra vederlaget som en kostnad.

Frida Marta Thorner, Advokat i PwC

Det er viktig å være klar over at dersom omfanget av transaksjoner når en viss størrelse, vil aktiviteten kunne bli sett på som virksomhet i skatterettslig forstand. Dette kan skje selv om du kun investerer på din egen fritid - det bryr skatteetaten seg fint lite om. Dersom du skulle bli ansett å drive virksomhet, vil et eventuelt overskudd ikke lenger skattlegges som kapitalinntekt, men som næringsinntekt.

Trine Agathe Lorentzen, Advokat og partner i PwC

Planlegger du å investere som næringsdrivende må du vite følgende:

 

Overskuddet ved salg av kryptovaluta vil skattlegges som næringsinntekt

Overordnet er utgangspunktet for næringsdrivende at omsetning av bitcoin er å anse som skattepliktig næringsinntekt dersom vilkårene for næring er oppfylt. En aktivitet med kjøp og salg av bitcoin kan sees på som omsetning av varer og tjenester. Overskudd vil dermed skattlegges som næringsinntekt med en marginal sats på 49,8 %.

Aksjonærer må inkludere formuesverdien i eget formuesgrunnlag
Ettersom kryptovaluta anses som en eiendel i skattelovens forstand er kryptovaluta følgelig skattepliktig formue. Aksjeselskaper er ikke underlagt formuesbeskatning. Merk likevel at det fastsettes en formuesverdi på aksjene som den private aksjonæren må ta med i sitt formuesgrunnlag.  

 

Gevinst gir skatteplikt, mens tap gir fradragsrett

For realisasjon av formuesobjekter gjelder det særregler etter skatteloven, der det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som at gevinst er skattepliktig. Følgelig vil kostnader knyttet til utvinning (“mining”) av kryptovaluta blant annet være fradragsberettiget.

En eventuell gevinst eller et eventuelt tap ved realisasjon vil også for næringsdrivende utgjøre differansen mellom inngangs- og utgangsverdi på formuesobjekt. Veksling av bitcoin vil for øvrig være omfattet av unntaket for finansielle tjenester i henhold til merverdiavgiftsloven.

 

Du er selv ansvarlig for å rapportere inn til skatteetaten

Merk deg at det er ditt ansvar å selv rapportere eventuell formue og gevinst/tap knyttet til kryptovaluta, da dette ikke rapporteres direkte til skatteetaten. Skatteetaten krever videre at du oppbevarer dokumentasjon som kan verifisere oppgitte opplysninger der skattemelding oppbevares.

Er du usikker på om du har rapportert korrekt i skattemeldingen, anbefaler vi at du legger ved et vedlegg som beskriver de beregningene du har gjort og hvordan du har rapportert i skattemeldingen.

 

Vil du vite mer om kryptovaluta? Les her

Trine Lorentzen og Frida Thorner

Fra venstre: Trine Agathe Lorentzen, Frida Thorner

Kontakt oss