Internasjonal skatt

Rådgivning over landegrenser

Med kontorer og kolleger i mer enn 150 land, er PwC verdens største nettverk av advokater, revisorer og konsulenter, alle klare til å bistå din organisasjon i spørsmål som omhandler lokale og internasjonale skatte- og juridiske spørsmål.

Forhold som potensielt kan medføre behov for bistand er eksempelvis:

 • det utøves eller skal etableres virksomhetsaktiviteter i et annet land
 • grensekryssende handel, investeringer, transaksjoner eller omstrukturering
 • utfordringer knyttet til dobbeltbeskatning av inntekter, kapitaltransaksjoner til eiere
 • skatteoptimalisering av eierstruktur, lokalisering av IP og andre aktiva

Kontakt oss for en uforpliktende prat

 

Kunnskap om internasjonale rammevilkår er viktig for suksess

Multinasjonale selskaper påvirkes i økende grad av en kontinuerlig utvikling i nasjonale og internasjonale skatte-, juridiske- og regulatoriske rammevilkår. Å forstå effekten av denne utviklingen på forretningsdrift og transaksjoner mellom land er avgjørende for et selskaps suksess.

Dette gjelder ikke bare å rapportere korrekt og tidsriktig i de aktuelle land, men også å forutse konsekvensene av fremtidige handlinger og organisering, slik man i forkant kan skatteoptimalisere selskapets og konsernets virksomhet og struktur.


Hvordan kan vi bistå deg?

Grenseoverskridende virksomhet

Ved grenseoverskridende aktiviteter er det viktig å være klar over risikoen for skatteimplikasjoner, dobbeltbeskatning, registrerings- og rapporteringsforpliktelser.

Vi kan sammen med det internasjonale PwC-nettverket blant annet bistå med tjenester knyttet til:

 • Vurdering av skatteplikt / fast driftssted og skattemessig hjemstat
 • Etablering av filial, fastsette inngangsverdier for eiendeler, mv.
 • Løpende beskatning av filialer
 • Kredit i norsk skatt for skatt betalt i utlandet
 • Spørsmål om allokering av inntekter og kostnader
 • Valg av virksomhetsstruktur ved grenseoverskridende aktiviteter (kommisjonsavtale, agenter, buy-sell struktur) og etablering av rammeverk
 • Beskatning ved opphør eller utflytting av virksomhet (exit)
 • Bistand ved uenighet med norske og utenlandske skattemyndigheter – klagehåndtering og prosessbistand

Grenseoverskridende investeringer og transaksjoner

Skattemessige rapporteringsforpliktelser, hybridklassifisering, hybridkapitalisering, aktuell beskatning og unngåelse av dobbeltbeskatning er ofte spørsmål som er avgjørende for investeringens lønnsomhet. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om:

 • Skattemessig klassifisering av utenlandske investeringer og aksjonærer, anvendelse av fritaksmetode og skatteavtale
 • Strukturering og kapitalisering av investeringer
 • Kildeskatt – refusjon eller forhåndsgodkjenning for unntak fra kildeskatteplikt i kildestaten
 • Kredit i norsk skatt for kildeskatt betalt i utlandet
 • Holdingselskaper
 • Rentebegrensning i Norge og utlandet
 • Klassifiseringsspørsmål
 • NOKUS-beskatning og rapportering
 • Pilar II (suppleringsskatt)

 • Oppkjøp eller realisering av investering, selskap eller virksomhet i en annen stat

 • Grenseoverskridende reorganiseringer og investeringer som fusjoner, fisjoner og aksjebytte. Les mer om Deals Tax/M&A.

Skatterapportering i Norge og utlandet

Konsekvensene av å ikke overholde registrerings- og rapporteringsforpliktelser i inn- og utland kan være kostbart, både som følge av tilleggsskatt, gebyrer, dobbeltbeskatning og straffesanksjoner. PwC-nettverket kan bistå med:

 • Bistand skattemeldinger og andre skatterapporteringsforpliktelser for selskaper og filialer i inn- og utland
 • Registrering av filialer
 • Rapportering av tredjepartsopplysninger
 • Rapportering av investeringer i utenlandske verdipapirfond
 • DAC 6 rapportering
 • FATCA rapportering
 • Pilar II rapportering (suppleringsskatt)

EU/EØS-rett

EØS-rett er svært sentralt i internasjonal skatterett. PwC sin bistand har medført endringer i norsk lov for at EØS-borgere og selskaper skal ha like rettigheter som norske skattytere. Vi kan bistå med:

 • Rådgivning knyttet til EØS-rett og skatt
 • Utfordre norsk lov og praksis ved f.eks. forskjellsbehandling av EØS-borgere, statsstøtte
 • Bistand i klager til ESA, prosess bistand i EFTA-domstolen, mv.

Skatteavtalerett, MLI og BEPS

Vurdering av skatteavtaler er vesentlig for å unngå av dobbeltbeskatning av inntekter, oppnå kredit for skatt betalt i utlandet, osv.

Endringer i skatteavtaler med OECD sitt Multilaterale Instrument (MLI) medfører endringer i en rekke skatteavtaler. I tillegg har OECD sitt BEPS prosjekt (Base Erosion Profit Shifting) som tar sikte på å hindre utnyttelse av skatteavtalenettverket vært et hot topic i flere år og medført mange endringer. VI bistår med å vurdere hvilke konsekvenser dette har for de enkelte kunder.

Skattetvister, MAP og APA

I mange tilfeller utfordrer skattmyndighetene skattyters krav etter skatteavtale – men en mulig konsekvens at inntekter blir dobbeltbeskattet. PwC kan bistå både med klagebehandling, krav om MAP (Mutual Agreement Proceedings – samhandling mellom skattemyndighetene i de aktuelle land) og APA (Advance Pricing Agreements – en forhåndsavtale mellom staten om internprising for selskapene).

Særskatteregimer – offshore, energibeskatning, bank og finans

Norge har mange skatteregimer hvor det også er mange særregler. Vi har eksperter som kan bistå med vurdering av hvordan internasjonale spørsmål gjør seg gjeldende også for norske særskatteregimer.


Kontakt oss

Ståle Wangen

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 816

Kontakt meg

Hilde Thorstad

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 548

Kontakt meg

Lars Hallvard Walby

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

481 61 795

Kontakt meg