Korona og note for hendelser etter balansedagen

18/03/20

Koronautbruddet er en hendelse etter balansedagen som ikke påvirker tallene i regnskapet for 2019, men vil for de aller fleste selskaper innebære betydelig behov for å gi noteopplysninger.

Gitt krisen og den økonomiske usikkerheten som nå foreligger, kan denne noten for mange selskaper være den viktigste informasjonen i årsregnskapet for 2019. I dette nyhetsbrevet finner du nyttige stikkord for informasjon om hendelser etter balansedagen. 

For noen selskaper kan følgene av koronaviruset føre til betydelig usikkerhet om fortsatt drift. Fortsatt drift-problematikk er ikke tema for nyhetsbrevet selv om forhold vi nevner nedenfor selvsagt kan ha betydning i en vurdering av fortsatt drift. 

Noteinformasjonen som gis må være selskapsspesifikk, og vil følge av ledelsens analyser knyttet til konsekvensene for egen virksomhet. Hvor dyptpløyende analysene bør være, vil avhenge av det enkelte selskaps situasjon og den informasjonen som foreligger når regnskapet avlegges. 

Det er naturlig å gi en samlet og særskilt beskrivelse av alle virkninger innenfor noten om hendelser etter balansedato.

Ledelsen bør minst ta stilling til behov for å kommunisere koronautbruddets effekt på følgende primære forhold:

 • Etterspørselen etter selskapets varer og tjenester

 • Selskapets evne til å levere varer og tjenester, som blant annet vil være påvirket av:

  • tilgang til råvarer (kort, mellomlang og lang sikt)

  • tilgang til arbeidskraft

  • tilgang til andre innsatsfaktorer som er nødvendige for å utføre normale leveranser
  • tilgang til finansiering, herunder bankopplåning og kapital fra eiere

Sekundære forhold kan inkludere:

 • Effekter på kundenes betalingsevne

 • Unormale verdifall på fordringer og/eller driftsmidler

 • Fare for brudd på betingelser i låneavtaler

 • Selskapets muligheter til å ta i bruk myndighetenes krisetiltak, herunder muligheter til å innhente finansiering under myndighetenes garantiordninger, muligheter til å utsette betalinger av skatter og avgifter, muligheter til å iverksette permitteringer mv. 

 • Selskapets strategi for å tilpasse seg koronasituasjonen

  • mulighet for reduksjon av faste kostnader

  • endringer i utbyttepolitikk (kort og mellomlang sikt)

  • behov og muligheter for endring av salgskanaler / leveransemodeller

    

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakt oss

Signe Moen

Signe Moen

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 062