Særskilt rapportering i finansiell sektor (SFDR)

Taksonomien
 • 22/02/24

SFDR angir regler for finansmarkedsaktørene, og krever bærekraftsrelatert informasjon knyttet til de finansielle produktene aktørene tilbyr. 

Sustainability-related disclosure in the Financial services sector

Forordningen Sustainability-related disclosure in the Financial services sector (SFDR) er et sentralt element i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. 

SFDR angir regler for finansmarkedsaktørene, og krever bærekraftsrelatert informasjon knyttet til de finansielle produktene aktørene tilbyr. Merk at reguleringen også vil ha en indirekte effekt på ikke-finansielle foretak. Dette fordi finansmarkedsaktørene må ha tilgang til underliggende data fra de ikke-finansielle foretakene som inngår i porteføljen for å imøtekomme kravene de er underlagt.

Stortinget vedtok 22. desember 2021 lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren. Norge implementerte med dette EUs taksonomiforordning og offentliggjøringsforordning (SFDR). SFDR trådte i kraft i Norge 1. januar 2023.

Rapporteringskrav 

SFDR etablerer standardiserte opplysningsplikter for finansmarkedsdeltakere (tilbydere av UCITS, AIFs, livsforsikring, pensjonsprodukter, verdipapirforetak samt kredittinstitusjoner som driver porteføljeforvaltning) og finansielle rådgivere. Rapporteringspliktene har som mål å forbedre transparens rundt:

 • integrering av bærekraftsrisiko og adressering av potensielle negative effekter på sentrale bærekraftstemaer i investeringsbeslutninger

 • retningslinjer for godtgjørelser og hvordan disse er i samsvar med integrering av bærekraftsrisiko

 • publisering av finansielle produkters investeringsstrategi, investeringsformål og faktiske investeringer

SFDR medfører opplysningsplikter på foretaks- og produktnivå. Angitte tidspunkter gjelder i EU. Tidspunkt for ikrafttredelse i Norge er ikke besluttet.

Hvem: Finansielle foretak som tilbyr finansielle produkter. Finansrådgivere.

Opplysningsplikter:

 • Retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko (art. 3)

 • Notat om viktigste negative effekter av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer (art. 4)

  • Foretak > 500 ansatte: obligatorisk fra 30. juni 2021
  • Foretak < 500 ansatte: ‘comply’ eller ‘explain’
 • Integrering av bærekraftsrisiko i retningslinjer for godtgjørelser (art. 5)

Hvem: Finansielle foretak som tilbyr finansielle produkter. Finansrådgivere.

Generelle opplysningsplikter i førkontraktuell produktdokumentasjon:

 • integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger (art. 6)

  • ‘comply’ eller ‘explain’
 • Vurdering av viktigste negative effekter av investeringsbeslutninger (art. 7)

  • gjelder kun foretak som tilbyr finansielle produkter
  • ‘comply’ eller ‘explain’ - første rapport fra 30. desember 2022

Hvem: Finansielle foretak som tilbyr finansielle produkter

Produkter med bærekraftsprofil :

 • Produkter som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper og som investerer i selskaper som følger god styringspraksis (art. 8)

 • Produkter med bærekraftige investeringer eller reduksjon i klimagassutslipp som investeringsformål (art. 9)

 • Spesifikke opplysningsplikter (jfr. miljømessige/sosiale karakteristikker, miljømål, aktiva allokering og rapportering mot taksonomien) i:

  • førkontraktuelle dokumenter
  • periodiske rapporter
  • nettside informasjon

Nye regler for bærekraftsinformasjon er gjennomført i norsk rett via regnskapsloven § 3-3c. CSRD vil ytterligere utvide gjeldende norske informasjonskrav (se egen omtale av CSRD).

Forventet innvirkning på ikke-finansielle foretak

Finansmarkedsaktørene må ha informasjon om underliggende investeringer for å kunne publisere informasjonen som kreves etter SFDR. Per nå er det i hovedsak børsnoterte foretak som har tilgjengeliggjort den nødvendige informasjonen. Dette skyldes at de fleste små og mellomstore bedrifter ikke er underlagt regler som krever slik rapportering (regnskapsloven § 3-3c). Ved innføring av reglene i nytt bærekraftsdirektiv (CSRD) vil langt flere foretak ha krav om å offentliggjøre spesifikk bærekraftsinformasjon.

I situasjoner hvor påkrevet informasjon ikke er offentlig tilgjengelig, vil finansmarkedsaktørene kunne bruke informasjonen de får direkte fra selskapene de har investert i, alternativt informasjon fra en tredjepart som tilbyr slike data. Finansmarkedsaktørene plikter å informere om anvendte taksonomiindikatorer er attestert av av revisor eller andre tredjeparter.

Neste steg innenfor EU

Bestemmelsene i SFDR skal anvendes fra og med 10. mars 2021 i EU. Reglene i SFDR utfylles av standarder utgitt av de tre europeiske tilsynsmyndighetene European Securities and Markets Authority [ESMA], European Banking Authority [EBA] og European Insurance and Occupational Pensions Authority [EIOPA]. 

EU-kommisjonen har vedtatt å utsette ikrafttredelse av standardene fra 1. januar 2022 til 1. januar 2023. Disse standardene supplerer artikkel 4, 8 og 9 i forordningen.

Risikovurdering, rådgivning og kontroll i finans

Regulatoriske endringer og teknologi skaper nye sammensetninger innen bank og finans. Våre bransjeeksperter hjelper deg å se helheten i detaljene.

Er din bedrift rigget for CSRD?

Vi hjelper deg å legge en plan, navigere i kravene og se etter nye forretningsmuligheter.

Kontakt oss

Kyrre Johan Knudsen

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

916 29 127

Email