Særskilt rapportering i finansiell sektor (SFDR)

Taksonomien

Offentliggjøringsforordningen (SFDR) er ett av flere konkrete tiltak i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. SFDR angir mer omfattende og standardiserte regler for redegjørelse av bærekraftsrelatert informasjon for tilbydere og rådgivere av finansielle produkter. 

Offentliggjøringsforordningen

Ulike finansmarkedsaktører har lenge operert med forskjellige tilnærminger til markedsføring og rapportering på bærekraftige egenskaper av finansielle produkter.  

Offentliggjøringsforordningen (SFDR) angir standardiserte rapporteringsregler for finansmarkedsaktører med formål om å:

 • lettere kunne sammenligne ulike typer finansielle produkter 

 • redusere asymmetrisk informasjon mellom tilbydere og kjøpere av finansielle produkter og dermed forhindre/redusere grønnvasking

 • gjøre bærekraftige finansielle produkter mer attraktive gjennom harmoniserte og transparente opplysningsregler 

Hvem omfattes?

SFDR treffer både finansmarkedsdeltakere og finansrådgivere som tilbyr eller gir råd om finansielle produkter i EU. Reguleringen har vært gjeldende i EU siden 10. mars 2021 og trådte i kraft i Norge 1. januar 2023. 

 • forsikringsforetak som tilbyr forsikringsbaserte investeringsprodukter (IBIP)

 • pensjonsforetak (IORP)

 • leverandører av pensjonsprodukter 

 • tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter (PEPP)

 • verdipapirforetak som driver porteføljeforvaltning

 • forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere)

 • forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond (Eu VECA-fond) og fond som investerer i samfunnsnyttige formål (Eu SEF-fond)

 • forvaltningsselskaper for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (forvaltningsselskaper for UCITS-fond)

 • kredittinstitusjoner som yter porteføljeforvaltning

 • forsikringsforetak som yter forsikringsrådgivning om forsikringsbaserte investeringsprodukter (IBIP)

 • forsikringsformidlere som yter rådgivning om forsikringsbaserte investeringsprodukter (IBIP)

 • kredittinstitusjoner som yter investeringsrådgivning

 • verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning

 • forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) som yter investeringsrådgivning 

 • forvaltningsselskaper for verdipapirfond (UCITS-fond) som yter investeringsrådgivning 

Reguleringen vil også ha en indirekte effekt på ikke-finansielle foretak. Dette fordi finansmarkedsaktørene må ha tilgang til underliggende data fra de ikke-finansielle foretakene som inngår i porteføljen for å imøtekomme kravene de er underlagt.

Rapporteringskrav 

SFDR medfører opplysningsplikter både på foretaks- og produktnivå. 

På foretaksnivå:

 • Retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko (art. 3)

 • Notat om viktigste negative effekter av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer (art. 4)

  • Foretak > 500 ansatte: obligatorisk fra 30. juni 2021

   Foretak < 500 ansatte: ‘comply’ eller ‘explain’

 • Integrering av bærekraftsrisiko i retningslinjer for godtgjørelser (art. 5)

På produktnivå - Alle finansielle produkter (art. 6):

Generelle opplysningsplikter i førkontraktuell produktdokumentasjon:

 • Integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger (art. 6)

 • Vurdering av viktigste negative effekter av investeringsbeslutninger (art. 7)

  • gjelder kun foretak som tilbyr finansielle produkter

  • ‘comply’ eller ‘explain’

På produktnivå - produkter med miljømessige og/eller sosiale egenskaper (art. 8) og produkter med bærekraftige investeringer eller reduksjon i klimagassutslipp som investeringsformål (art. 9):

 • Spesifikke opplysningsplikter (jfr. miljømessige/sosiale karakteristikker, miljømål, aktiva allokering og rapportering mot taksonomien) i:

  • førkontraktuelle dokumenter

  • periodiske rapporter

  • Informasjon på nettsider

Veien videre

SFDR-reguleringen komplementeres med delegerte rettsakter eller såkalte «Level 2-regler». Disse spesifiserer i detalj hvordan rapporteringsreglene skal overholdes. 

I desember 2023 publiserte ESA (EBA, EIOPA og ESMA) endelige forslag til endringer i Level 2-reglene. EU-kommisjonen har hatt som mål å innen april 2024 gjennomgå endringsforslagene som eventuelt sendes videre til EU-parlamentet for endelig godkjenning. Det er likevel ikke ventet at eventuelle endringer blir effektive før 1. januar 2025.

Risikovurdering, rådgivning og kontroll i finans

Regulatoriske endringer og teknologi skaper nye sammensetninger innen bank og finans. Våre bransjeeksperter hjelper deg å se helheten i detaljene.

Er din bedrift rigget for CSRD?

Vi hjelper deg å legge en plan, navigere i kravene og se etter nye forretningsmuligheter.

Kontakt oss

Kyrre Johan Knudsen

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

916 29 127

Email

Magne Sem

Direktør | Revisjon, Oslo, PwC Norway

952 60 578

Email