Koronaviruset: Utfordringer og krav til økt aktsomhet samt innvirkning på finansiell rapportering

Dagens forekomst og spredning av koronaviruset påvirker den økonomiske aktiviteten over hele verden. Styret og ledelsen må foreta en løpende vurdering av hvordan dette påvirker den finansielle rapporteringen med tilhørende kommunikasjon om relevante risikofaktorer til kapitalmarkedet. Situasjonen vil for en rekke foretak også kunne medføre økt aktsomhet og aktivitetsplikt fra styrets side. 

Det nærmer seg avleggelse av årsregnskapet for mange foretak. Siden viruset ikke var kjent ved årsskiftet, skal ikke konsekvensene av dette påvirke målingen av eiendeler og forpliktelser i årsregnskapet for 2019. Vi forklarer dette nærmere nedenfor, i tillegg til noen gode råd om kommunikasjon i noter og årsberetning.

Vi viser også til artikkel på Skattebloggen som ser nærmere på hvilke grep et selskap kan ta for å redusere kostnader og fri seg fra kontraktsforpliktelser dersom man ikke kan oppfylle sine forpliktelser som følge av koronaviruset. Tiltak overfor ansatte kan også bli nødvendig, dels av hensynet til smittevern men også som påkrevde grep for kostnadskutt.

1. Risikofaktorer  - vurderinger og informasjon

I urolige tider øker usikkerheten i markedet. Det er derfor spesielt viktig at styret, revisjonsutvalg (for selskaper som har det) og ledelsen sørger for transparent og tidsriktig informasjon om de relevante risikofaktorene selskapet er eksponert for. Dette er en forutsetning for at selskapet skal opprettholde tilliten. Utbruddet vil kunne påvirke risikoen for prisendringer i markedet (ref. oljeprisfall), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Konkrete forhold man adresserer i sin kommunikasjon, kan for eksempel være knyttet til:

 • Reduksjon i inntekter som følge av redusert etterspørsel
 • Sammenbrudd i verdikjeden som følge av stengte produksjonsanlegg eller stopp i råvaretilgang
 • Risiko for prisendringer 
 • Brudd på klausuler i kunde- eller leverandøravtaler som kan utløse erstatningsutbetalinger eller føre til reforhandlinger med eventuelt tap av vesentlige kunder eller leverandører som tilhørende konsekvens
 • Brudd på lånevilkår/covenants som vil utløse krav om tilbakebetaling eller reforhandling av gjeld
 • Nedgradering av selskapets kredittrating eller andre faktorer som negativt påvirker selskapets tilgang til kapital
 • Økt likviditetsrisiko som følge av svakere inntjening og kontantstrømmer fra driften

De faktiske effektene av koronaviruset kan avhenge av faktorer som er utenfor selskapets kontroll. Effektene kan derfor være krevende å vurdere og predikere med tilstrekkelig presisjon, både generelt og spesifikt for bransjer og enkeltselskaper. Brukerne av finansiell informasjon har imidlertid behov for veiledning om hvordan urolighetene påvirker selskapets likviditet, finansielle stilling og sentrale nøkkeltall. Styret og ledelsen må således påse at selskapets prosesser og intern kontroll rundt finansiell rapportering er tilstrekkelig robuste til at relevante krav og forventninger overholdes.

2. Økt aktsomhet for styret

I krevende tider for selskapet blir også styret utfordret. Styret skal holde seg oppdatert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

Selskaper som har svak likviditet og/eller egenkapital må også være bevisst plikten styret har til å vurdere om selskapets likviditet og egenkapital er forsvarlig. Dersom den ikke er forsvarlig på bakgrunn av risikoen ved og omfanget av selskapets virksomhet, så har styret handlingsplikt. Når styrets handleplikt er inntrådt så plikter styret å innkalle generalforsamlingen og gi den en orientering om selskapets økonomiske stilling samt å fremlegge forslag til tiltak for å bedre situasjonen.

Usikkerheten som nå gjør seg gjeldende vil kunne utløse en rekke kompliserte prosesser, og styret bør vurdere å hente inn ekspertise for ikke å trå feil.

3. Regnskap og årsberetning 

Skal koronaviruset behandles som en hendelse etter balansedagen med eller uten regnskapsmessig konsekvens for 2019-regnskapet?

Etter GRS og IFRS får en hendelse regnskapsmessig konsekvens dersom den gir ny informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen (NRS 3 Hendelser etter balansedagen, IAS 10 Events after the Reporting Period).

På balansedagen 31.12.19 var situasjonen at kun et begrenset antall tilfeller av ukjent virus hadde blitt rapportert til Verdens helseorganisasjon (WHO). Det forelå ikke kjente tilfeller hvor viruset var overført mellom mennesker. Den etterfølgende spredningen av viruset ga ikke ny informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen, og vil derfor være en hendelse uten regnskapsmessig konsekvens for årsregnskapet 2019 når det gjelder måling av resultat og balanseposter. Ledelsen må derfor sørge for at måling av eiendeler og forpliktelser kun reflekterer de forholdene som eksisterte på balansedagen. Etterfølgende forhold skal ikke reflekteres i målingen. Dette gjelder for eksempel ved:

 • Måling av forventede kredittap og tap på fordringer
 • Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
 • Fastsetting av netto salgsverdi av varer
 • Balanseføring av utsatt skattefordel
 • Måling av eiendeler og gjeld til virkelig verdi

Selskaper som forventer en langvarig inntektsreduksjon må i fremtidige rapporteringsperioder vurdere om selskapet må foreta en nedskrivning av verdiene i selskapets balanse.

Fortsatt drift

Hvis hendelser etter balansedagen indikerer at det ikke lenger er forsvarlig å legge fortsatt drift til grunn, skal ikke årsregnskapet avlegges basert på en forutsetning om fortsatt drift (til forskjell fra en situasjon hvor det foreligger usikkerhet knyttet til fortsatt drift). I en situasjon hvor forutsetningen om fortsatt drift ikke lenger kan legges til grunn på grunn av korona-utbruddet, vil altså likevel hendelser etter balansedagen kunne påvirke regnskapsstørrelser for 2019, men kun da. Det må derfor vurderes hvorvidt utviklingen etter balansedagen har implikasjoner for forutsetningen om fortsatt drift.

Noteopplysninger 

Utbruddet endrer ikke målingen av regnskapsstørrelser per 31.12.2019, men kan utløse informasjonskrav. Opplysningene som gis må være klare, tydelige og foretaksspesifikke, og de må inkludere en beskrivelse av hendelsens art og mulige beløpsmessige effekter. 

Selskapet må foreta en vurdering av hvilken innvirkning den etterfølgende hendelsen har hatt på balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser og tilhørende behov for noteinformasjon, herunder eventuelt nedskrivningsbehov som har oppstått etter balansedagen, behov for å måle eiendeler som måles til virkelig verdi på nytt, konsekvenser ved mulig brudd på lånebetingelser, forventede konsekvenser for inntekter og kostnader med videre.  Vurderinger må være så konkrete som mulig, men effektene av utbruddet vil i de fleste tilfeller måtte være skjønnsmessige. 

Årsberetningen

Styret i foretak som ikke er små skal i årsberetningen redegjøre for foretakets virksomhet og stilling samt beskrive de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer de står overfor. Det skal også gis en redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere den framtidige utviklingen. Dersom styret vurderer at det er risiko for at selskapets utvikling vil bli påvirket av koronaviruset (direkte eller indirekte), vil dette være en slik usikkerhetsfaktorer som skal omtales. Utbruddet vil som nevnt kunne påvirke risikoen for prisendringer i markedet (ref. oljeprisfall), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Styret skal også gi opplysninger om finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat.

Store foretak som avgir redegjørelse om samfunnsansvar må vurdere om det er relevant å opplyse om prosedyrer og tiltak som er iverksatt for å unngå smitte. Dette kan anses å være en del av hensynet til sosiale forhold.

Selskaper som forventer en langvarig inntektsreduksjon må i fremtidige rapporteringsperioder vurdere om selskapet må foreta en nedskrivning av verdiene i selskapets balanse.

Hvem omfattes?

Risikoeksponering og mulige implikasjoner av koronaviruset vil være foretaksspesifikk. 

De vesentligste effektene forventes for selskaper som driver virksomhet innenfor reiseliv, transport og kulturarrangementer, og selskaper som har virksomhet i Kina eller handel med selskaper lokalisert i Kina og andre land som er hardt rammet av koronaviruset. Også en rekke andre selskaper som ikke er direkte eksponert vil kunne ha leverandører, distributører eller kunder i verdikjeden som er påvirket. 

I våre publikasjoner Styreboken og PwC-guiden finner du informasjon som kan være nyttig for styre og ledelse, både i den aktuelle situasjonen med koronautbrudd og generelt.

 

 

Koronaviruset

Vi har samlet alle rådene om koronaviruset fra våre eksperter

Se våre siste saker her

 


Kontakt oss

Signe Moen

Signe Moen

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 062