Transformasjon og gjennomføring

Den digitale utviklingen går stadig raskere, og setter nye krav til hvordan vi jobber. Fra tidligere å ha gjennomført prosjekter med leveranser som strekker seg over flere år, vil vi i fremtiden måtte jobbe mer smidig. Kortere utviklingssykluser, økt brukerinvolvering, minimumsløsninger og produktteam er sentrale stikkord i den nye måten å jobbe på. De er også førende for hvordan vi jobber med transformasjon og gjennomføring i PwC.

Kontakt oss

Prosjekter

Gjennomføring av nærpolitireformen

PwC var strategisk samarbeidspartner for Politidirektoratet i gjennomføring av politireformen i perioden 2014 til 2018. Reformen ble organisert som et program, og PwC bisto både i programstyringen, samt i gjennomføringen av en rekke prosjekter organisert inn under programmet.

Ett av nøkkelprosjektene i Nærpolitireformen var endringen fra 27 til 12 distrikter. Dette prosjektet omfattet blant annet etablering av en ny felles organisasjonsmodell i alle nye distrikter, gjennomføring av personalløp for 16.000 ansatte i etaten, etablering av 12 nye operasjonssentraler, og tilpasning av IKT infrastruktur fra 27 til 12 distrikter.

Helsedata – en uutnyttet samfunnsressurs

Norge har verdens beste og mest omfattende helseregistre, og har i flere tiår samlet unike, strukturerte data om befolkningens helse. Disse dataene har et enormt potensial. Sammen med bruk av kunstig intelligens kan våre helsedata bidra til å avdekke nye medisinske sammenhenger, skape revolusjonerende behandlingsmetoder, utvikle nye legemidler og gi oss bedre folkehelse. Slik kan vi også få en mer effektiv bruk av de over 350 milliarder offentlige helsekronene Norge bruker hvert år. 

Dessverre opplever dagens brukere av helsedata at det er for komplisert og tidkrevende å få tilgang til våre verdifulle data. I 2017 etablerte Direktoratet for e-helse og Forskningsrådet derfor et ambisiøst tverrsektorielt program for å forenkle tilgangen til helsedata og etablere et nasjonalt økosystem for helseanalyse og kunstig intelligens. Dette krever utvikling av ny teknologi, et modernisert lovverk og omfattende organisatoriske endringer. PwC har siden oppstarten vært hovedsamarbeidspartner i Helsedataprogrammet.

TINE – verktøy for forbedring av hele verdikjeden

Meieribransjen har en svært kompleks verdikjede med store krav til nøyaktighet, blant annet på grunn av korte ledetider. Operativ planlegging har tradisjonelt foregått manuelt uten å kunne hensynta helhetlige verdikjedekostnader. Dette har ført til mange avvik, suboptimale planer og uønskede effekter. For å lage gode produksjons- og transportplaner for hele verdikjeden besluttet TINE å implementere et verktøy som kan optimalisere planer på tvers av verdikjeder, hensynta kostnader og automatisere oppgaver. 

PwC har bistått TINE i utvikling, testing og implementering det avanserte verktøyet. Prosjektet har jobbet etter smidige prinsipper med utviklingssprinter, hvor en av suksessfaktorene har vært å dele leveransene opp i en initiell minimumsløsning og deretter bygge ytterligere funksjonalitet og styrke løsningens robusthet.

Kortere utviklingssykluser, økt brukerinvolvering, minimumsløsninger og produktteam er sentrale stikkord i den nye måten å jobbe på. De er også førende for hvordan vi jobber med transformasjon og gjennomføring sammen med kundene våre.

Lene Skjervheim
direktør i PwC

Vi kan hjelpe deg gjennom endring

Prosjektledelse: Ulike oppdrag kan kreve ulike tilnærminger til prosjektledelse, og vi benytter både smidig eller mer tradisjonell metodikk i prosjektstyring – tilpasset prosjektets natur og kundens behov.

Programledelse: Vi bistår i gjennomføring av store strategiske og komplekse programmer. Dette innebærer også endringsledelse og gevinstrealisering, som utgjør viktige komponenter i all programledelse.

Porteføljestyring: Gjennom porteføljestyring har man verktøy og funksjon for å realisere en strategi. Vi kan bistå med å etablere begge deler, tilpasset organisasjonens modenhet og andre styringsmekanismer.

Endringsledelse: Vi setter mennesket i sentrum og bistår organisasjoner med endring i en digital og agil verden med vår metode for endringsledelse – People Centric Change Approach.

Gevinstrealisering: Gevinstrealisering skal oppnå de ønskede effektene av et prosjekt eller et program. Vi hjelper kunden hele veien fra identifisering til realisering av gevinster.

Driftstransformasjon: En helhetlig, pragmatisk og verdidrevet endringsreise for organisasjonens drift, med mål om å styrke fremtidig lønnsomhet og konkurranseposisjon i markedet.

Kontakt oss

Therese Sofie Kinal

Partner | Consulting, PwC Norway

952 60 693

Kontakt meg

Andre Kopperud Gill

Partner, Bergen, PwC Norway

982 64 392

Kontakt meg

Audun Finnestad

Partner | Leder Consulting Agder, PwC Norway

952 61 047

Kontakt meg

Kjetil Myrland

Partner | Leder Consulting, Førde, PwC Norway

952 61 314

Kontakt meg

Tore Karlsen

Partner | Consulting, Vestfold og Telemark, PwC Norway

952 60 618

Kontakt meg

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland, Stavanger, PwC Norway

952 61 162

Kontakt meg

Rune Kenneth S. Lædre

Partner | Leder for Region Nord, Trondheim, PwC Norway

952 61 376

Kontakt meg

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Roger Mortensen

Roger Mortensen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 699

Skjul