Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Finansnæringen som katalysator for bærekraftig utvikling

På oppdrag fra Finansforbundet har vi kartlagt virkemidlene som kan akselerere omstillingstakten.

Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent. Målet er netto null­utslipp innen 2050.

For å realisere målet, kreves investeringer på rundt 300 000 milliarder norske kroner. 10 000 milliarder kroner hvert år, i 30 år.

Hvor og hvordan vi velger å allokere midlene, vil ha stor påvirkning på klima, miljø og bærekraftig utvikling.

Én bransje vil ha en nøkkelrolle i å få midlene og mulighetene til å møtes.

Finansnæringen.

Finansnæringen kan legge til rette for en betydelig større andel kapital mot bærekraftige investeringer

- Finansnæringen har en unik mulighet til å påvirke bærekraftig utvikling gjennom å skape bevissthet, stille krav og ha tydelige forventninger til hva penger lånes ut til, hva de forsikrer eller hvor kapitalen investeres, sier Vigdis Mathisen, Forbundsleder i Finansforbundet. 

På vegne av Finansforbundet tok hun nylig initiativ til å utarbeide rapporten Finansnæringen som katalysator for bærekraftig utvikling, en oppfølger til 2017-rapporten om Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring - muligheter og ansvar. 

- I tillegg til å påvirke gjennom finansielle midler, kan næringen bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å være en viktig kunnskapsformidler i møte med kunder, selskaper og bransjer, og i oppbyggingen av meningsfulle datakilder, sier Martin Spillum, direktør for Financial Services i PwC. 

På oppdrag av Finansforbundet har han, sammen med kollega Magnus Young, vært med på å utarbeide rapporten som setter søkelys på hvordan norsk finansnæring i større grad kan være en katalysator for bærekraftig utvikling.

- Målet er å inspirere og fremme konkrete forslag til tiltak og virkemiddel som kan akselerere omstillingstakten. Vi ser at kompetanse, samarbeid, kunnskapsdeling og forutsigbarhet er helt nødvendige premisser for å realisere potensialet næringen har for å være en pådriver for bærekraftsmålene, sier Mathisen. 

Vigdis Mathisen, Forbundsleder i Finansforbundet.

- Vår ambisjon er at rapporten blir et viktig bidrag til den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene som lanseres våren 2021, sier Vigdis Mathisen, Forbundsleder i Finansforbundet.

Ifølge forbundslederen har mye endret seg siden 2017. - Det er gledelig å se at flere av anbefalingene fra rapporten er blitt realisert. Det har vi jobbet målrettet for å få til. Det viser at ny innsikt og kunnskap er essensielt for få til endring. 

Positiv utvikling innen bærekraftig finans de siste fire årene

Magnus Young, bærekraftsrådgiver i PwC, bekrefter at det har skjedd positive endringer i norske finanshus de siste fire årene. - Siden forrige rapport, ser vi en tydelig utvikling i markedet for grønne investeringer, integrasjon av ESG i strategi og virksomhetsstyring, og bærekraftsrapportering i forkant av kommende krav.

- Vi ser også sterk vekst i utstedelser av grønne obligasjoner og en start på andre, bærekraftskoblede obligasjoner innen blant annet bærekraftig havbruk og sirkulærøkonomi. Det er også stadig flere som tilbyr grønne spare- og låneprodukter, som insentiver for bærekraftig atferd, forteller Young. 

Fortsatt stort forbedringspotensial 

Men til tross for at det har skjedd en positiv utvikling de siste årene, er det ifølge Young fremdeles et stort forbedringspotensial i hvordan finansnæringen bruker sin posisjon til å påvirke ressurskrevende næringer i en mer bærekraftig retning.

- Rapporten peker på ulike tiltak og virkemidler næringen kan ta i bruk for å påvirke samfunnsutviklingen og overgangen til en mer sirkulær økonomi, sier Mathisen. 

Nedenfor følger et utdrag av de viktigste anbefalingene. 

 


Forsiden av rapporten «Finansnæringen som katalysator for bærekraftig utvikling»

Kort om rapporten

«Finansnæringen som katalysator for bærekraftig utvikling» ble initiert og laget i samarbeid med Finansforbundet. Den ble utgitt i april 2021. Rapporten kan lastes ned på Finansforbundets sider.


Hvordan integrere bærekraft i finansbransjen?

Definer strategi og sett et tydelig ambisjonsnivå

Definere strategi og integrere bærekraft i risikostyringen

Rapporten anbefaler at finansnæringen sørger for at det etableres klare målsettinger og strategier for bærekraftig finans. Dette for å sikre at de ulike tiltakene som skal etableres og implementeres, samlet sett leder både den enkelte finansinstitusjon, bransjen og samfunnet i riktig retning.

Ifølge rapporten vil stadig tydeligere bærekraftsrapporteringskrav kunne bidra til å forenkle prosessen med å sette kvantifiserbare mål. Arbeidet med bærekraft bør koordineres med risikostyring, slik at finansnæringen forblir bærekraftig på lang sikt gjennom riktig prising av alle relevante risikoer.

- For det enkelte selskap handler det blant annet om å utarbeide strategier for håndteringen av makrotrender, som for eksempel hvordan klimaendringer kan utgjøre en finansiell risiko for bankens lånekunder. Hvilke ESG-tilpasninger som kan og bør prioriteres vil avhenge av selskapets mulighetsrom og ambisjonsnivå, sier Spillum.

Lag en konkret plan for kompetanseheving

Kompetanseløft på tvers av finansnæringen

Rapporten anbefaler at finansaktørene satser på ansattes kompetanseheving på bærekraftsområdet i tiden fremover. - Produktfokuset på bærekraft betyr at vi trenger mer kunnskap om hvordan finansprodukter påvirker miljø og samfunn. Det betyr økt fokus på kompetanseheving, sier Young. 

Aktuelle temaer i tiden inkluderer EU-taksonomien, bærekraftsrapportering, klimarisiko, bærekraftsstrategi, klimateknologi, sirkulære forretningsmodeller og sosiale rettigheter.

- Og dersom Norge ønsker å ta en ledende posisjon, bør kompetanseløftet starte enda tidligere – allerede på grunnskolen og i fagplanene til høyskoler og universitet. Myndighetene bør også sette spesifikke kompetansekrav, eksempelvis gjennom krav til ulike sertifiseringer, sier Young. 

Bidra til plattformer og systemer for sikker datadeling

Datadeling og åpen datautveksling

- En sentral utfordring for finansnæringen er å skaffe data av tilfredsstillende kvalitet for å integrere bærekraft i risikostyring, rådgivning og utvikling, og salg av finansielle produkter, sier Spillum. 

Han forteller at flere av aktørene de har intervjuet nettopp fremhever manglende datakvalitet og lite tilgjengelig data som en av de største utfordringene for å lykkes med å videreutvikle bærekraftig finans.

Ifølge Spillum er det fortsatt et betydelig gap mellom informasjonen investorer ønsker seg for å treffe veloverveide beslutninger knyttet til ESG-faktorer og næringslivets egen rapportering på området. - I tillegg til at EU-taksonomien og nye lovverk vil spille positivt inn, kan også finansbransjen selv bidra til at norske selskaper blir i bedre stand til å presentere vesentlig informasjon om bærekraft. Viktige grep kan være å kommunisere tydelige og konsistente forventninger, og synliggjøre hva som står på spill for selskaper i tiden som kommer.

Rapporten anbefaler at det opprettes plattformer og systemer for sikker datadeling i finansbransjen for mer effektiv vurdering av klimarisiko og andre bærekraftsrelaterte temaer.

Opprett egen klynge for bærekraftig finans

Pådriver for bærekraftig vekst

I møte med sammensatte komplekse miljø- og samfunnsutfordringer, anbefaler rapporten at finansnæringen søker samarbeid på områder hvor det vil bidra til å sikre gode løsninger og understøtte den bærekraftige utviklingen.

Næringen bør etablere en klynge for bærekraftig finans som kunnskapsformidler og tilbyder av relevant forskning og utvikling av finansielle verktøy med bærekraftsformål. 

 - Klyngen kan fungere som en arena for å utvikle konkrete løsninger for å nå bærekraftsmålene. For aktørene i finansbransjen gir det mulighet til å allokere kapital til bærekraftige selskaper som et faglig utvalg har kvalitetssikret og vurdert som levedyktig. For bærekraftige oppstartsselskaper åpner det muligheter for tilgang på kapital og finansiell kompetanse, sier Young.

 

 

Virkemidler for bærekraftig utvikling i ulike deler av næringen

Kapitalforvaltning

Veksten i grønne investeringer og forventningen om nedgang for fossile næringer øker risikoen for bobler og feilprising i kapitalmarkedet.

For selskaper som driver med kapitalforvaltning vil det være viktig å integrere vurdering av bærekraft og klimarisiko i: 

 • analyse- og due diligence prosesser,

 • og ved prising av selskaper. 

 
 

Obligasjonsmarkedet

For aktører som utsteder og tilrettelegger obligasjoner, vil viktige virkemidler være å: 

 • Ta i bruk internasjonale standarder for bærekraftige obligasjoner for å bedre knytte sammen investorer og finansieringskunder.

 • Rette fokuset mot nye typer bærekraftsrelaterte utstedelser, inkludert:

  • naturmangfold, 

  • hav og marine ressurser, 

  • og sosiale obligasjoner knyttet til økt arbeidsdeltagelse, helse og utdanning.

 

Bank

Bankene har en svært sentral rolle i allokeringen av finansielle midler, og vil dermed være en avgjørende aktør i arbeidet med å skape en bærekraftig økonomisk utvikling.

For bankene vil det være viktig å:

 • Integrere bærekraft og andre aktuelle ESG-faktorer i virksomhetens løpende risikostyring, og ved beregning av risikojustert avkastning.

 • Utvide produktspekteret innenfor bærekraftig lånefinansiering og andre tilhørende, grønnere spareprodukter.

 

Forsikring

Forsikringsbransjen er naturlig eksponert for mange risikoer knyttet til klimaendringene. Men forsikringsselskapene har også mange virkemidler for å bidra til bærekraftig utvikling, der to av de viktigste er å:

 • Utvikle produkter som insentiver mer bærekraftige valg blant forsikringskundene.

 • Etablere innkjøpsrutiner som hensyntar langsiktig bærekraftig utvikling, slik som gjenbruk, resirkulering og lokale løsninger.

 

Om rapporten

Rapporten er utarbeidet på oppdrag av og i samarbeid med Finansforbundet, og setter søkelys på hvordan norsk finansnæring i større grad kan være en katalysator for bærekraftig utvikling. Målet er å inspirere og fremme konkrete forslag til tiltak og virkemiddel som kan akselerere omstillingstakten. 

Rapporten gir en oversikt over utviklingen av marked og regulering av bærekraftig finans basert på intervjuer med ledende finansaktører og interesseorganisasjoner i Norge og Europa, samt forskere og rådgivere som jobber med regulering og utvikling av bærekraftig finans.

Rapporten bygger videre på Finansforbundets 2017-rapport, Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring – muligheter og ansvar, som analyserte vekstpotensialet for den norske finansnæringen i det grønne skiftet og hvordan stimulere vekst gjennom politiske virkemiddel, endrede kundebehov og produkt- og næringsutvikling.

Last ned rapporten

 

 

 

 

Kontakt oss

Magnus Young

Magnus Young

Senior Manager i Risk og leder for Bærekraft 100, PwC Norway

Tlf: 952 60 531

Martin Spillum

Martin Spillum

Direktør, PwC Norway

Tlf: 982 47 024