Taksonomien

Taksonomien
 • 22/02/24

Taksonomien er et klassifiseringssystem som angir kriterier for hvilke aktiviteter som kan anses som bærekraftige. Den er en viktig del av EUs handlingsplan for å dreie kapitalstrømmer mot en mer bærekraftig økonomi, og representerer et viktig steg på veien mot målet om karbonnøytralitet innen 2050.

EUs klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter

Implementering av taksonomien følger en stegvis prosess med 6 miljømål, der de to første målene er knyttet til klimaendringer. I juni 2023 ble EU-taksonomien utvidet med ytterligere økonomiske aktiviteter for alle seks miljømål. Før dette var det kun definert økonomiske aktiviteter og tilhørende kriterier for miljømål 1 og 2. EU-loven som innførte nye aktiviteter ble først inntatt i norsk rett i februar 2024, og for norske foretak er det ikke krav til rapportering for de nye aktivitetene i 2023.

For de nye aktivitetene, krever taksonomien for 2023 at ikke-finansielle EU-foretak som omfattes, kun skal rapportere hvor stor andel av foretakets omsetning, drifts- og investeringsutgifter som er tilknyttet de definerte aktivitetene. For aktivitetene som var inkludert i regelverket før juni 2023, må foretakene i tillegg vurdere om de økonomiske aktivitetene oppfyller de tekniske kriteriene. Fra og med 2024 vil det være krav om fullstendig rapportering for aktiviteter knyttet til alle miljømål, også i Norge.

Taksonomiforordningen

Taksonomien er vedtatt i norsk lovgivning gjennom lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren mv. som trådte i kraft 1. januar 2023. Regelverket etablerer et klassifiseringssystem som skal gjøre det mulig å identifisere økonomiske aktiviteter som anses bærekraftige innenfor et utvalg sektorer. For at aktivitetene skal anses å være bærekraftige, må de oppfylle tre kriterier.

 • Aktiviteten må bidra vesentlig til minst ett miljømål ved å oppfylle såkalte tekniske screening-kriterier som er spesifikke for hver økonomiske aktivitet og for hvert miljømål som aktiviteten er relevant for.

 • Aktiviteten kan ikke gjøre betydelig skade på noen av de øvrige miljømålene.

 • Selskapet må oppfylle visse minstekrav til sosiale og styringsmessige forhold.

I tillegg krever regelverket at foretak offentliggjør informasjon om den bærekraftige andelen av sine aktiviteter (omsetning, investeringsutgifter (capex) og operasjonelle kostnader (opex) for foretak utenfor finansiell sektor).

Eksempel på rapportering i henhold til EU-kravene

PwC har publisert eksempler på rapportering etter EU-taksonomien for fiktive selskap. I den siste publikasjonen, viser vi hvordan et foretak i bil-industrien kan rapportere etter regelverket. I tillegg publiserte vi i 2022 eksempler på forenklet rapportering for to foretak. Disse kan finnes her (bilindustrien) og her (farmasøytisk). Den forenklede rapporteringen vil for regnskapsåret 2023 gjelde aktiviteter tilknyttet miljømål 3-6, samt de aktivitetene som ble inkludert for miljømål 1-2 i juni 2023. Publikasjonene er fritt tilgjengelige, men det kreves registrering for å få tilgang.

Hvilke virksomheter omfattes av taksonomien?

 • med mer enn 500 ansatte, og 
 • minst 40 mill € (320 mill kroner) i omsetning eller 20 mill € (160 mill kroner) i totale eiendele
 1. foretak som har utstedt omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked i et EØS-land (i Norge har vi 2 regulerte markeder: Oslo Børs og Euronext Expand)
 2. banker
 3. kredittforetak
 4. forsikringsforetak.

Disse virksomhetene må gi investorene informasjon om hvordan og i hvilken grad selskapets aktiviteter anses som bærekraftige (art. 8 i taksonomiforordningen). Dette kan investorene bruke som et grunnlag for sine investeringsbeslutninger.

Det er ulike krav for ikke-finansielle foretak og finansielle foretak. Finansielle foretak omfatter: 

 • Kapitalforvaltere
 • Kredittinstitusjoner
 • Investeringsforetak
 • Forsikrings- og gjenforsikringsforetak.

Etter 1. januar 2025 vil omfanget av hvem som blir rapporteringspliktige utvides gjennom innføringen av CSRD.

Mer om taksonomien

Les mer om innholdet, beregningsmetodene og KPI-er.

Taksonomiforordningen gjelder fra 1. januar 2022 i EU, med innfasing over ett eller to år. Les mer om størrelseskriteriene.

Les mer om gjennomføring av taksonomien i norsk rett.

< Back

< Back
[+] Read More

Er din bedrift rigget for CSRD?

Vi hjelper deg å legge en plan, navigere i kravene og se etter nye forretningsmuligheter.

Behov for taksonomirådgivning?

Vi hjelper din virksomhet med etterlevelse og rapportering i tråd med taksonomien.

Kontakt oss

Kyrre Johan Knudsen

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

916 29 127

Email

Rasmus Evensen

Senior Manager, Trondheim, PwC Norway

467 62 672

Email