Klimaendringer og finansiell rapportering

Klimaendringene og finansiell rapportering

Klimaendringer er en stor utfordring for næringslivet, og sammenhengen mellom bærekraftige aktiviteter og foretakenes finansielle rapportering får mer og mer oppmerksomhet. Denne trenden vil forsterkes fremover. Transparens og konsistens mellom forutsetninger som er benyttet i foretakenes finansielle rapportering og bærekraftsrapportering er viktig for brukerne.

Alle virksomheter er påvirket av klimaendringer og dens ringvirkninger, men de finansielle konsekvensene vil avhenge av faktorer som:

  • bransje,

  • sted,

  • type og grad av risiko og 

  • mulighetsrom.

Form og dybde på informasjonen må tilpasses brukernes behov.

Investorenes forventninger

Stadig flere investorer tar initiativ for å støtte oppunder og få fart på tiltak som motvirker klimaendringer. Tilhørende krav til forbedringer i finansiell og ikke-finansiell rapportering blir mer og mer vanlig. 

Målet er å styrke investorenes mulighet for å vurdere virksomhetenes forretningsplaner under ulike klimascenarier og forbedre grunnlaget for investeringsvalg (for eksempel, Climate100+, IIGCC, CarbonTracker).

Ikke ny regnskapsstandard, men påminnelser 

I et notat publisert i november 2020, gjentar IASB at informasjon om hvordan ledelsen har vurdert effekten av klimaendringer skal betraktes som vesentlig hvis fravær eller annen utforming av slik informasjon er egnet til å påvirke regnskapsbrukerne - i dette tilfellet investorene (se også In Brief fra IASB nov. 2019).

Hvordan finansiell rapportering kan være påvirket - veiledning og eksempler

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) inneholder veiledning for økt transparens i foretakenes rapportering - hvordan påvirker klimaendringer foretakenes finansielle forhold og muligheter (se Part B, Tables 1&2 ‘Examples of Climate - Related Risks and Potential Financial Impacts (PDF, 2,4MB). TCFD gir også nyttig veiledning til informasjon for vurdering av klimaendringers innvirkning på finansielle forhold (Part F, Financial Impacts).

Graf, klimarisiko

Hvilke anbefalinger?

Klimaendringer vil påvirke en rekke aktiviteter, enten direkte som et resultat av klimaendringer eller indirekte gjennom endringer i lover og regler. Foretakenes styre og ledelse må nøye vurdere konsekvensene for drift, risikobilde, egen risikovurdering og finansiell rapportering.

Europeiske tilsynsmyndigheter (ESMA) har publisert en anbefaling (PDF, 1,4MB) (section 1.2) som omhandler håndtering av klimarisiko inn mot finansiell rapportering. Finanstilsynet vier klimarisiko stor oppmerksomhet, og har publisert en rekke rapporter m.m. som du finner på Finanstilsynets webside for klimarisiko.

Prioriteringer for rapporteringen

Neste steg

Noen overordnede råd: 

  • Trekk linjer mellom finansiell og ikke-finansiell informasjon for å sikre konsistens og tydeliggjøre sammenhenger i rapporteringen.

  • Gi tydelig og åpen informasjon om hvordan klimarisiko er vurdert i årsregnskapet (for eksempel for avskrivninger og nedskrivninger av eiendeler).

Lær mer