Prioriteringer fra norske og europeiske tilsynsmyndigheter

Bærekraft – et prioritert område også for tilsynsmyndigheter

Finanstilsynet har ansvar for kontroll av rapporteringen for foretak som er notert på regulert marked (Oslo Børs og Euronext Expand). Temaer innenfor bærekraft er blant Finanstilsynets prioriterte områder for 2022. Finanstilsynet har også gjennomført et tematilsyn om klimarelaterte forhold i årsrapportene for 2021, der deres observasjoner viser et betydelig forbedringspotensiale i rapporteringen.

Bærekraftsinformasjon presentert utenfor årsregnskapet

Styrets beretning for noterte foretak må oppfylle kravene i regnskapsloven § 3-3c om redegjørelsen om samfunnsansvar. For 2022 er bestemmelsen utvidet, slik at en nå også skal gi informasjon om hvordan omgivelsene påvirker foretaket. Dette medfører at prinsippet om dobbelt vesentlighet er innført i styrets årsberetning. Endringen er gjort for å oppfylle kravene i EU direktiv om ikke finansiell rapportering. 

Finanstilsynet har understreket viktigheten av endringen og vil følge opp at kravene blir fulgt. Videre anbefaler de foretakene å se hen til EU-kommisjonens ikke bindende retningslinjer for ytterligere veiledning. Retningslinjene er tilgjengelig gjennom linkene under.

Klimarelaterte forhold i årsregnskapet 

Opplysninger om klimarisiko kan være vesentlig informasjon i et regnskap. En helhetlig tilnærming til dette, og at det er konsistent kommunikasjon gjennom ulike informasjonskanaler til markedet, er sentralt. Både klimaendringene og tiltak for å begrense klimaendringene kan påvirke forutsetninger som inngår i ulike estimater, og dermed påvirker måling av eiendeler og gjeld. Håndtering av klimarisiko i regnskapet er som i fjor et prioritert tilsynsområde, og forventningene til hva som er tilstrekkelig informasjon har trolig økt. Tilsynsmyndighetene anbefaler at foretakene gir informasjon om hvordan klimarisiko påvirker regnskapet i en egen note. Vi anbefaler at en slik note forklarer hvorvidt ulike risikoer i øvrig rapportering har betydning for måling av eiendeler og gjeld i regnskapet, samt at det gis konkret informasjon om hvordan eventuell påvirkning er håndtert. Dette vil bidra til å skape en rød tråd mot øvrig rapportering. Vi har laget et oversikt over anbefalte fokusområder for årsrapporten 2022.

Prioritering nummer tre

Tematilsyn om klimarelaterte forhold i årsrapportene for 2021

Klimarelaterte forhold i årsrapporter for 2021 og revisors kontroll av denne informasjonen har vært gjenstand for et tematilsyn av Finanstilsynet (FT). rapporten kan leses her (PDF, 1.2 MB) (åpnes i nytt vindu). Tematilsynet omfattet elleve foretak med aksjer notert på Oslo Børs. Transparens, relevans, konsistens, fullstendighet og vesentlighet er nøkkelen til god rapportering. Nedenfor følger en oppsummering av FTs funn.

Hvis klimarelatert informasjon som gis utenfor årsregnskapet kan tilsynets observasjoner oppsummeres som følger:

  • Er for generell og i liten grad knyttet til foretakenes virksomhet. 

  • Gir ikke mulighet til å forstå rekkevidden av de forretningsmessige mulighetene og påvirkning klimaendringene gir og hvordan dette vil påvirke foretakets totale virksomhet. 

  • Er for lite spesifikk i omtale  av hvordan overordnede klimamål skal nås og hvordan målene skal følges opp.

  • Mangler kvalitative analyser om hvordan klimarelaterte KPI-er utvikler seg fra periode til periode, og hvor mye nærmere man er å nå de overordnede målene. Det påpekes også at KPI-ene bør ha en kobling til foretakets overordnede klimarelaterte mål.

Hvis klimarelatert informasjon som gis i årsregnskapet observerer FT: 

  • At flere foretak enn tidligere har gitt opplysninger om klimarelaterte forhold. Likevel er det enkelte foretak med vesentlig klimaeksponering som ikke har gitt informasjon om klimarelaterte forhold i årsregnskapet.

  • Manglende opplysninger om klimarelaterte forhold som kilde til estimeringsusikkerhet  (IAS 1.125).

  • Manglende opplysninger om klimarelaterte forhold i forbindelse med nedskrivingsvurderinger (IAS 36). 

  • Klimavirkningen på utnyttbar levetid er i liten grad opplyst. 

  • Opplysninger om driftssegmenter og oppdeling av driftsinntekter fremstår inkonsistent eller mangelfull vurdert opp mot øvrig informasjon.

  • Manglende konsistens mellom informasjon som gis i regnskapet og annen informasjon foretakene har publisert. Og selv innenfor regnskapet er ikke informasjonen som gis nødvendigvis konsistent.

Det er grunn til å anta at flere av observasjonene er relevante for mange foretak som ikke inngår i undersøkelsen. Funnene tyder at det er en betydelig avstand mellom tilsynsmyndighetenes forventninger og det som faktisk rapporteres. Sett i lys av at dette er områder som vil bli fulgt opp fremover, og at dette er viktig informasjon for brukerne av årsrapporten, anbefaler vi at alle foretak tar en kritisk gjennomgang av egen rapportering på området.