Prioriteringer fra norske og europeiske tilsynsmyndigheter

Bærekraft – et prioritert område også for tilsynsmyndigheter

Finanstilsynet har ansvar for kontroll av rapporteringen for foretak som er notert på regulert marked (Oslo Børs og Euronext Expand). Temaer innenfor bærekraft er blant Finanstilsynets prioriterte områder for 2021.

ESMAs anbefalinger og Finanstilsynets prioriteringer

Europeiske tilsynsmyndigheter (The European Securities and Markets Authority - ESMA) beslutter hvert år hva som skal være felles europeiske prioriteringer (PDF, 152KB) ved håndheving av regelverk knyttet til foretakenes årlige rapportering. Kontroller gjennomføres med utgangspunkt i disse prioriteringene, både innenfor finansiell og ikke-finansiell rapportering. Finanstilsynets prioriteringer sammenfaller i stor grad med ESMAs prioriteringer. For 2021 er følgende områder innenfor bærekraft prioritert fra Finanstilsynet:

Finanstilsynets prioriteringer

Covid-19: Finanstilsynet forventer at foretakene gir foretaksspesifikk informasjon om effektene av Covid-19, herunder spesifikk og konkret informasjon om sentrale skjønnsutøvelser.

Klimarisiko: Opplysninger om klimarisiko kan være vesentlig informasjon i et regnskap. En helhetlig tilnærming til dette, og at det er konsistent kommunikasjon gjennom ulike informasjonskanaler til markedet, er sentralt. Både klimaendringene og tiltak for å begrense klimaendringene kan påvirke forutsetninger som inngår i ulike estimater.

Prioritering nummer tre

Øvrig finansiell informasjon - herunder bærekraft: Finanstilsynet fremhever at god bærekraftsrapportering er nødvendig for at interessenter skal kunne vurdere påvirkningen foretakene har på samfunnet og miljøet rundt seg, og hvordan bærekraft påvirker foretakenes risikovurderinger og beslutningsprosesser. Informasjonen fra foretakene bør være relevant, konsistent og vesentlig. Det er også et behov for kvantitativ informasjon som er sammenlignbar og kan måles over tid.

Prioritering nummer 4

ESEF - European Single Electronic Format: Fra og med regnskapsåret som startet 1. januar 2021, skal årsrapporten utarbeides på European Single Electronic Format (ESEF). Også bærekraftsrapportering vil bli underlagt krav om slik elektronisk “tagging” etter hvert.