EU setter sosial bærekraft på agendaen med sosial taksonomi

20/04/22

EUs plattform for bærekraftig finans har nylig lansert en sluttrapport til en sosial taksonomi, som nå vurderes hos EU. Her er en rask oversikt over forslagene. 

EUs taksonomi, som trådte i kraft for virksomheter i EU fra januar 2022, er dedikert til seks miljømessige mål, hvor to av disse allerede er gjeldende: å stanse klimaendringene, og å sikre klimatilpasning. Samtidig som at EU-kommisjonen har jobbet med retningslinjer for de fire resterende miljømålene, har en ekspertgruppe hos Platform on Sustainable Finance utarbeidet sluttrapport for en sosial taksonomi, som nylig ble oversendt EU-kommisjonen og lansert for offentligheten.

Sosial bærekraft som en del av taksonomiforordningen

Behovet for å ta hensyn til sosiale forhold i EU-taksonomien har vært tilstede fra start gjennom at virksomheter må oppfylle minimumskriterier for sosiale forhold (“Minimum social safeguards”). I tillegg til dette krever taksonomiens artikkel 18 at en bærekraftig økonomisk aktivitet må møte og være i henhold til internasjonale regulatoriske standarder som blant andre OECD sine retningslinjer for multinasjonale virksomheter, United Nations Principles on Business and Human Rights, og the International Bill of Human Rights.

Med andre ord er sosiale hensyn allerede en del av taksonomiforordningen.

Sosial bærekraft for arbeidere, konsumenter, og samfunn

Forslaget i den sosiale taksonomien omhandler tre hovedobjektiver:

  • Anstendig arbeid (inkluderer arbeidere i verdikjede)

  • God levestandard og velvære til sluttbruker

  • Inkluderende og bærekraftige samfunn

De tre hovedobjektivene tar hensyn til hver sin interessentgruppe: arbeidere, konsumenter, og lokalsamfunn. For hvert av hovedobjektivene er det foreslått ulike underobjektiver:

  Arbeidere Konsumenter Samfunn

Hoved-objektiver

Anstendig arbeid (inkluderer arbeidere i verdikjede)
God levestandard og velvære til sluttbruker

Inkluderende og bærekraftige samfunn

Foreslåtte under-objektiver

- Fremme anstendig arbeid

- Fremme likestilling og nulltoleranse for diskriminering på jobb

- Respektere menneskerettigheter og arbeidstakers rettigheter for arbeidere i verdikjeden 

- Sikre trygge og sunne produkter og tjenester

- Designe produkter slik at de varer og er reparerbare

- Forbedre tilgang til vann og mat av god kvalitet

- Fremme likestilling og inkluderende vekst

- Støtte bærekraftig levebrød og landrettigheter

- Sikre respekt for menneskerettigheter i sårbare lokalsamfunn

Den sosiale taksonomien følger strukturen til miljøtaksonomien. Som i miljøtaksonomien er det foreslått at den sosiale taksonomien skal bidra vesentlig til ett av hovedmålene, ikke være til vesentlig skade for de øvrige hovedmålene, samt oppfylle minimumskriterier for miljømessige forhold. 

Ulikhetene mellom miljøtaksonomien og den sosiale taksonomien handler primært om hvordan man skal vurdere hva som er en bærekraftig aktivitet. Der miljøtaksonomien gjerne kan vurderes ut fra kvantitative kriterier, vil det kreve mer kvalitative kriterier for å vurdere hva som kan klassifiseres som sosialt bærekraftig. I tillegg kan miljøtaksonomien i stor grad baseres på vitenskap, mens den sosiale taksonomien må baseres på internasjonale regulatoriske standarder som den Internasjonale menneskerettsloven.

Veien videre for den sosiale taksonomien vil for EU være å vurdere om den skal integreres i miljøtaksonomien, eller om de skal sameksistere som to ulike taksonomier. I tillegg skal EU spesifisere de tekniske kriteriene, samt i hvilken grad virksomheter må oppfylle miljømessige minimumskriterier for å kunne klassifisere sine aktiviteter som sosialt bærekraftig.


PwC bistår selskaper med rådgivning, kartlegging av aktiviteter mot taksonomien og utarbeidelse av nødvendig rapportering. 

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale med våre taksonomieksperter.

 

 

Kontakt oss

Jon Sigurd Borgen

Jon Sigurd Borgen

Spesialist, PwC Norway

Tlf: 952 99 266