Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

EUs regelverk for grønne investeringer er klar: Norsk skipsfart og vannkraft får gode nyheter

22/04/21

Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør i PwC

- EU taksonomien er en sterk påminnelse om viktigheten av en rask overgang til fornybare energisystemer, sier Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør i PwC.

Nye taksonomiregler fra årsskiftet 

EUs taksonomi vil ha stor påvirkning på hvor finansielle midler vil bli investert de neste årene. Taksonomiens terskelkrav definerer hvilke aktiviteter som vurderes som grønne, og hvilke som ikke gjør det. I første utkast av terskelkravene, publisert mars 2020, var Norges viktigste økonomiske sektorer enten ekskludert eller ikke inkludert enda. Klassifiseringen vakte stor debatt i både EU og EØS, primært rundt behandlingen av gass, vannkraft, kjernekraft og skogdrift. 21. april 2021 publiserte EU endelig utgave av terskelkravene for miljømål en og to, å stanse klimaendringene og å sikre klimatilpasning. Endelig utkast vedtas i mai, og reglene vil være gjeldende fra årsskiftet. Det som allerede er klart er at kravene gir en rekke konsekvenser for Norge.

Fortsatt ikke plass til “grønn” olje i EUs taksonomi

EU står fast ved en streng behandling av olje- og gass-relaterte aktiviteter. Olje vil fremdeles være ekskludert fra taksonomien, uavhengig av CO2-intensitet. Avgjørelsen av om kjernekraft og naturgass blir inkludert som “grønne” er foreløpig utsatt. For Norge blir det spennende å se om hydrogenproduksjon fra naturgass med karbonfangst (blå hydrogen) blir kategorisert som bærekraftig. Endelige oppdateringer er ventet i løpet av året.

Høye krav til teknologiutvikling i norsk skipsfart

Selv om shipping nå er inkludert i taksonomien, er det med strenge terskelkrav. Skip som frakter fossilt drivstoff vil diskvalifiseres, og fra 2026 vil bare nullutslippsskip godkjennes som grønne. For norsk skipsfart vil betydelig teknologisk utvikling være nødvendig for å sikre grønn finansiering og lede an i det grønne skiftet til havs.

Gode nyheter for vannkraftnasjonen Norge

Oppdaterte regler gir forenklede terskelkrav for vannkraft. Dette er en god nyhet for norske kraftaktører, som nå kan sikre grønn finansiering av videreutvikling i Norges vannkraftproduksjon. I tillegg er utslippsreduksjonskravet til produksjon av hydrogen og ammoniakk laget av hydrogen, redusert fra 80 til 73.4 prosent av en fossil drivstoff-faktor på 94g CO2e/MJ. Flere norske selskaper beveger seg nå mot hydrogen og ammoniakk, og med nye regler vil det bli lettere å sikre et grønt stempel og finansiering for videre teknologiutvikling og pilotering. Her ligger forholdene til rette for at Norge bygger ut mer fornybar elektrisitetsproduksjon og tar en ledende rolle i utvikling og produksjon av fremtidens energibærere - basert på ren energi. 

Teknologiutvikling og klimastrategi må plasseres i førersetet

Selv om et selskap eller en sektor ikke automatisk blir ulønnsom om den ikke blir kategorisert som bærekraftig, vil dette ha viktige konsekvenser for prising i kapitalmarkedene. Etterhvert som etterspørselen etter grønne finansprodukter øker vil selskaper som ikke kvalifiserer som bærekraftige i stadig større grad ekskluderes fra fond og andre finansprodukter. Derfor må en tydelig klimastrategi og grønn teknologiutvikling plasseres i førersetet hos alle norske bedrifter som ønsker å være med på veien mot nullutslippssamfunnet. 

 

Kontakt oss

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

Brita Bergland

Brita Bergland

Senior Associate, PwC Norway

Tlf: 952 36 161