Vestlandet kan bli verdens fremste havregion ... men det krever bærekraftig forvaltning av ressurser og kompetanse

19/02/19

Vestlandsmeldingen viser at vi vestlendinger har all grunn til å være stolte over hva vi får til. Innenfor de sentrale basisnæringene i Norge, hvor naturressursene gir Norge et fortrinn, står Vestlandet for en betydelig del av sysselsettingen og verdiskapingen. 
Utarbeidelsen av Vestlandsmeldingen har vært et samarbeidsprosjekt mellom PwC, SenseNet og Zynk på oppdrag fra Sparebanken Vest.

I enkelte næringer er vår landsdel helt i verdenstoppen på innovasjon og kompetanseutvikling. Vestlandets verdiskapingspotensial er likevel langt høyere enn hva vi greier å ta ut i dag. I årene framover må vi klare å ta ut dette potensialet på en mer optimal måte.

Vestlandsmeldingen ble lagt frem under Vestlandskonferansen i Grieghallen. Les hele meldingen her

Fremtidspotensialet til Norge ligger langs norskekysten. Det er her vi har våre naturgitte konkurransefortrinn - med havet i sentrum. Det er her, i nærheten av produksjonen og den faktiske verdiskapingen, at innovasjon og kompetanseutvikling har de beste forutsetninger. Vår analyse av de globale megatrendene viser at dette gir Vestlandet store vekstmuligheter innenfor viktige internasjonale markeder.

Landsdelen har sterke kort på hånden som gir grunnlag for offensiv posisjonering. Den kan bli verdens fremste havregion om vestlendingene forvalter sine marine ressurser og maritime kompetanse på en bærekraftig måte.

Kompetanseflukt

Her er også trusler. Det er et klart faresignal når Vestlandet opplever betydelig kompetanseflukt til hovedstaden - Norges maktsentrum, spesielt fra unge mennesker i aldersgruppen 20-29 år. Dette er en utvikling som må stoppes om vi skal nå visjonen om å bli verdens fremste havregion. Velferdsstaten er avhengig av et sterkt og livskraftig næringsliv. Fallhøyden er betydelig, både for nasjonen og landsdelen, dersom Vestlandet ikke evner å realisere sitt potensial.

 

For å lykkes med visjonen om å utvikle verdens fremste havregion trenger vi ikke bare unik kompetanse i nærhet av verdiskapingen. Vi har også behov for et statlig virkemiddelapparat som forstår behovene, mulighetene og utfordringene som kystnæringene står ovenfor, og som næringene har tillit til. Et statlig virkemiddelapparat som er tettere på og samarbeider offensivt med næringene, vil med større sannsynlighet kunne treffe riktige avgjørelser og gi næringene arbeidsbetingelser og muligheter som understøtter en bærekraftig og ønsket utvikling.

Høy og virksom tillit kan hevdes å være vår nasjons største konkurransefortrinn. Men her ser vi en fare for at sentraliseringen til hovedstaden bidrar til å slite den ned.  Skal vi verne om og styrke Norges tillitskapital, er det en forutsetning at nasjonen spiller på lag med næringslivet langs kysten. Det betyr, i tråd med et viktig formål med regions- og kommunereformen, at vesentlige sider ved statlig makt må desentraliseres, ikke sentraliseres.

Desentralisering av makt vil bidra til å tiltrekke og beholde talenter i regionene, bygge tillit mellom næringer og statlige institusjoner samt forbedre samarbeids- og innovasjonsprosesser.

Vestlandskoden: fire grep

Det er vestlendingenes kunnskap, ferdigheter, arbeidskultur og samarbeidsevne som avgjør styrken, kvaliteten og vekstevnen i næringslivet på Vestlandet. 

Det er vestlendingenes kunnskap, ferdigheter, arbeidskultur og samarbeidsevne som avgjør styrken, kvaliteten og vekstevnen i næringslivet på Vestlandet.

Måløy - en del av et Vestland med store vekstmuligheter innenfor viktige internasjonale markeder.

Vi kaller denne suksessfaktoren for Vestlandskoden, når vi løfter fram disse fire grepene på veien videre: Mer kompetanse. Nye samarbeidsmodeller. Bedre digitale innovasjonsprosesser. Flere bærekraftige løsninger. Vestlandskoden er enkel, men krevende. Hvert eneste grep må sitte. Glipper ett, ryker det hele.

Summert opp. Vi ser for oss en Vestlandsoffensiv, i form av et felles syn på hva Vestlandet står for, hva landsdelen kan strekke seg etter, og hvordan felles forankring og forståelse kan utgjøre en samlende handlekraft.  Vi ser for oss en allianse som skaper reell innflytelse og bidrar til at statens makt desentraliseres.

Vi ser for oss konkrete gjøremål som stimulerer innovasjonsprosesser, skaper tettere kontakt mellom næringsklynger og intensiverer den internasjonale kompetanseutvekslingen.  Vi ser for oss tettere samarbeid mellom bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner på Vestlandet. Vi ser en sterk visjon for Vestlandet og vestlendingen, som det er all grunn til å tro på!

Kontakt oss

Hallvard Aarø

Hallvard Aarø

Partner | Leader in Region Vest, PwC Norway

Tlf: +47 952 61 304

Torbjørn Torsvik

Torbjørn Torsvik

Direktør | Leder for markeds- og forretningsutvikling, PwC Bergen kontaktperson presse/marked, PwC Norway

Tlf: 952 61 256