Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

PwC Bærekraft 100 2018

Vi analyserer Norges 100 største selskap sin rapportering på miljø- og samfunnsansvar.

2018 er tredje årgangen av PwCs Bærekraft 100.

NB! Dette er rapporten for 2018, ønsker du å lese den siste utgaven for 2020 finner du den her. 

 

Selskap som integrerer bærekraftmålene i sin forretningsstrategi forsterker sin driftslisens. Disse selskapene vil i tillegg ha en større og mer langsiktig verdiskaping for sine eiere og andre interessenter. Internasjonal forskning og våre egne funn fra Norge støtter opp om dette.

 

 

Mer bevisst rapportering

 

58 av de 100 største selskapene nevner bærekraftsmålene (2017: 31)

Sammenlignet med fjoråret er det nesten dobbelt så mange selskaper - 87% flere enn i 2017 - som nevner FNs bærekraftsmål.

 

40 av de 100 største selskapene har valgt å prioritere ett eller flere bærekraftsmål (2017: 22)

82% flere selskaper enn i 2017 har tatt stilling til hvilke av FNs bærekraftmål er relevante for deres virksomhet.

 

Overrasket over hvor store endringene er!

Totalt sett er kvaliteten på selskapenes rapportering på bærekraftsmålene langt bedre enn i fjor.

Rapporteringen er mer konkret: Langt flere tallfestede resultater og mål, men også flere selskaper som beskriver sine ambisjoner for bærekraft og samfunnsansvar.

Selskaper som tidligere forsøkte å rapportere “litt på alt”, har gjort tydeligere vurderinger av hvilke tema innen bærekraft og samfunnsansvar som er vesentlige for deres virksomhet.

 

Bærekraft 100: hvordan står det til med de største selskapene i Norge?

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er ratifisert av 197 land, og representerer med dette hele verdens agenda for langsiktig verdiskaping. Halvparten av landene, inkludert Norge, har allerede gjennomgått en såkalt “voluntary national review” for å vurdere fremgang mot oppnåelse av målene. 

Vi mener at selskap som integrerer bærekraftmålene i sin forretningsstrategi forsterker sin driftslisens. Disse selskapene vil i tillegg ha en større og mer langsiktig verdiskaping for sine eiere og andre interessenter. Internasjonal forskning og våre egne funn fra Norge støtter opp om dette.

Vi har derfor laget denne rapporten for å gi et innblikk i hvor Norsk næringsliv står i 2018. Vi håper rapporten kan være både tankevekker og inspirasjon, og samtidig gir en pekepinn på framtiden for selskapsrapportering.

God lesing!

 

 

UN Sustainable Development Goals

Hvilke av bærekraftsmålene er næringslivet mest opptatt av? 

Vi har analysert resultatene opp mot hvert av de 17 bærekraftsmalene. 

Gå i dybden!

Klimaendringer står på på agendaen 

Bærekraftsmålene om å stoppe klimaendringer (mål 13) og å sikre ansvarlig næringsliv og bærekraftig vekst (mål 8) er de målene som flest selskaper definerer som vesentlige for deres virksomhet.

Nesten dobbelt så mange selskaper har i år tatt stilling til hvilke bærekraftsmål som er vesentlig for deres virksomhet sammenlignet med i 2017.

Vi mener klimagassutslipp og klimarisiko (mål 13) og ansvarlighet i selskapets arbeidskontrakter og verdiskaping (mål 8) er vesentlige for alle selskaper, uavhengig av industri og bransje.

Undersøkelsen viser at klimaendringene er det bærekraftstemaet som er tydeligst på agendaen for norsk næringsliv. Likevel er det bare 31 av de 100 største selskapene i Norge som har definert dette som vesentlig for deres virksomhet (opp fra 19 i 2017). 28 av de 100 største rapporterer at mål 8 er vesentlig for deres virksomhet (opp fra 11 i 2017).

Resultatene viser likevel at selskapene i år er langt mer bevisst FNs bærekraftsmål og sin egen rolle i å vise ansvarlighet og promotere bærekraftig verdiskaping.

Ut over mål 13 og 8 er noen bærekraftsmål mer relevant for selskaper i visse sektorer

 

  • Offshore, shipping, olje-, gass- og kraftbransjen berøres særlig av mål 6 om bærekraftig forvaltning av vannressurser, mål 7 bærekraftig energi, og mål 9 om infrastruktur, innovasjon og bærekraftig industrialisering.
  • Teknologibransjen berøres særlig av mål 3 om helse og velvære, mål 4 om utdanning og livslang læring, og mål 9 om infrastruktur, innovasjon og bærekraftig industrialisering.
  • Transport, industri og produksjon berøres særlig av mål 7 om bærekraftig energi, mål 9 om infrastruktur, innovasjon og bærekraftig industrialisering, og mål 12 om bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle.

 

  • Mat- og handelsbransjen berøres særlig av mål 2 om sult, matsikkerhet og bærekraftig landbruk, mål 3 om helse og velvære, og mål 12 om bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle.
  • Service- og tjenesteleverandører berøres særlig av mål 3 om helse og velvære, mål 4 om utdanning og livslang læring, og mål 12 om bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle.
  • Bank og finans, forsikring og eiendomsbransjen berøres særlig av mål 4 om utdanning og livslang læring, mål 5 om likestilling, og mål 9 om bærekraftige byer og samfunn.
  • Bygg og anlegg berøres særlig av mål 9 om infrastruktur, innovasjon og bærekraftig industrialisering, mål 11 om bærekraftige byer og samfunn, og mål 12 om bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle.

 

Bærekraft og finansiell verdiskapning

Sammenhengen mellom bærekraft og finansielle resultater siste fem år

 

Det lønner seg å prioritere

Selskapene som prioriterer vesentlige områder innenfor bærekraft har bedre finansielle resultater enn selskaper som er mindre tydelig i sin tilnærming til ikke-finansielle faktorer.

Det koster tid og krever sin innsats å få oversikt og orden i eget hus, men det lønner seg på sikt. De som er flinke på bærekraft har hatt høyere driftsmargin, høyere avkastning, og lavere volatilitet de siste fem årene.

Selskaper som kommuniserer sin bærekraftstrategi bedre har høyere driftsmargin. Når det gjelder egenkapitalavkastning er det mindre forskjeller og ikke tydelig at bærekraft er korrelert med høyere avkastning. Det er imidlertid lavere volatilitet i egenkapitalverdien for de med høy bærekraft-score. Dette støtter opp under tidligere forskning som viser at ESG-integrering er korrelert med lavere volatilitet, bedre driftsresultater og bedre avkastning på lang sikt, og indikerer at dette også gjelder for Norge.

 

Selskapene som har høyere kvinneandel i styret og ledelsen, er også bedre på bærekraft

De har tydeligere fokus på ikke-finansielle risikoer, og har i større grad integrert ikke-finansielle forhold i selskapets strategi og målstyring.

Dessverre er vi langt fra likestilling i norsk næringsliv. Norges største selskap har i snitt 30% kvinnelige styremedlem 24% kvinner i ledelsen.

 

Klimaendringer står på på agendaen 

Bærekraftsmålene om å stoppe klimaendringer (mål 13) og å sikre ansvarlig næringsliv og bærekraftig vekst (mål 8) er de målene som flest selskaper definerer som vesentlige for deres virksomhet.

Nesten dobbelt så mange selskaper har i år tatt stilling til hvilke bærekraftsmål som er vesentlig for deres virksomhet sammenlignet med i 2017.

Vi mener klimagassutslipp og klimarisiko (mål 13) og ansvarlighet i selskapets arbeidskontrakter og verdiskaping (mål 8) er vesentlige for alle selskaper, uavhengig av industri og bransje.

Undersøkelsen viser at klimaendringene er det bærekraftstemaet som er tydeligst på agendaen for norsk næringsliv. Likevel er det bare 31 av de 100 største selskapene i Norge som har definert dette som vesentlig for deres virksomhet (opp fra 19 i 2017). 28 av de 100 største rapporterer at mål 8 er vesentlig for deres virksomhet (opp fra 11 i 2017).

Resultatene viser likevel at selskapene i år er langt mer bevisst FNs bærekraftsmål og sin egen rolle i å vise ansvarlighet og promotere bærekraftig verdiskaping.

Vårt Sustainability-team kan bistå gjennom internrevisjon, ekstern verifikasjon, strategisk rådgiving eller ulike utredningsoppdrag.

Wind Mills
For mer informasjon om ditt selskaps resultater og hvordan du kan bli bedre på bærekraft - ta kontakt!

Kontakt vårt sustainability-team for en prat!

Andre trender & aktualiteter

#metoo

42% av selskapene rapporterer spesifikt om relatert til #metoo og seksuell trakassering.

ASA rapporterer bedre på bærekraftsmålene enn ikke-ASA.

ASA er litt flinkere på bærekraftsmålene (2,04) enn ikke-ASA (1,41).

Både ASA og ikke-ASA har jevnt over bedre kvalitet på sin bærekraftsrapportering i år enn i fjor.

 

Statlig eierskap korrelert med bedre rapportering på bærekraftsmålene.

Statlig eide selskap er litt flinkere på bærekraftsmålene (2,03) enn ikke-statlig eide (1,48).

Sammenlignet med 2017 har de private selskapene derimot større fremgang i kvaliteten enn de statlig eide selskapene.

 

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Magnus Young

Magnus Young

Direktør | Klima og Bærekraft | Trust Solutions, PwC Norway

Tlf: 952 60 531