Biodrivstoff - et viktig klimatiltak som krever tillit

20/01/23

Tallenes tale er klar. Til tross for økte klimaambisjoner ligger vi ikke an til å begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grader celsius i tråd med Paris-avtalen. Norge har  satt som mål å bidra ved å kutte utslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. Status er at utslippene kun har blitt redusert med 4,7 prosent fra 1990 til 2021. Vi når hverken globale eller nasjonale utslippsmål hvis vi fortsetter som i dag.

Innsatsen må forsterkes i alle sektorer. Miljødirektoratet har utredet ulike tiltak som kan iverksettes for å redusere utslippene fram mot 2030. Transportsektoren står for en tredel av de norske klimagassutslippene og er en av sektorene med størst potensiale for ytterligere kutt. Miljødirektoratet har utredet tiltak som totalt kan bidra til å redusere transportutslippene med i størrelsesorden 25 millioner tonn CO2-ekv. frem mot 2030, hvilket tilsvarer mer enn halvparten av de norske, årlige klimagassutslippene. Av disse er over 9 millioner tonn CO2-ekv. knyttet til økte krav til bruk av biodrivstoff som erstatning for fossilt drivstoff. 

Biodrivstoff er flytende eller gassformig brensel som er fremstilt av biologisk materiale, ofte kalt biomasse. I norsk regelverk bruker vi begrepene konvensjonelt og avansert biodrivstoff basert på hvilket råstoff biodrivstoffet er fremstilt av. Konvensjonelle biodrivstoff fremstilles av råstoff som også kan brukes til å produsere mat eller dyrefôr. Avanserte biodrivstoff framstilles i hovedsak av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk og kommer ikke fra råstoff som kan utnyttes som mat eller dyrefôr.

Økte krav til bruk av biodrivstoff

Prosessen med å øke bruken av biodrivstoff er i full gang. Fra 1. januar 2023 økte omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk og det ble innført krav til avansert biodrivstoff til andre formål, som eksempelvis ikke-veigående maskiner og anlegg. Samtidig er det politiske vedtak om økte krav til bruk av biodrivstoff i luftfart og innføring av omsetningskrav for avansert biodrivstoff i sjøfart og fiske fra 1. juli 2023.

Biodrivstoff som brukes til å oppfylle omsetningskrav i Norge er underlagt et omfattende regelverk med krav til bærekraft for å sikre faktiske utslippsreduksjoner, både i Norge og globalt. Eksempelvis kan ikke biodrivstoffet produseres av råstoff fra arealer som i dag regnes som regnskog, og det stilles minimumskrav til livsløpsutslipp sammenlignet med fossilt drivstoff. Avansert biodrivstoff lages av avfall og rester, og vil i motsetning til konvensjonelle råstoff, ikke kunne brukes til mat og fôr. Biodrivstoff produsert av avfall og rester vil heller ikke bidra til risiko for økte utslipp fra indirekte arealbruksendringer, som følge av at arealer til produksjon av matvekster flyttes som konsekvens av økt etterspørsel etter biodrivstoff.

Bildrivstoff blir en viktig brikke skal vi klare å kutte i klimagassutslipp.

Et tydelig regelverk og krav til rapportering

Biodrivstoff gir et betydelig bidrag inn mot våre klimaforpliktelser, men økt bruk må gjøres forsvarlig. Arealbruksendringer og avskoging er viktige globale drivere for tap av naturmangfold, og vi må unngå at økt bruk av biodrivstoff fører til ødeleggelse av natur og risiko for at økt klimagassutslipp. Det er derfor nødvendig med et tydelig regelverk som følges opp, samt tillit mellom aktørene i verdikjeden. 

Selskapene må sikre at biodrivstoffet er bærekraftig i henhold til kriterier i norsk og felleseuropeisk regelverk. Omsetterne må hvert år rapportere bærekraftsegeneskapene til biodrivstoffet som selges i det norske markedet, og en revisor må verifisere rapportene før de sendes til Miljødirektoratet. PwC bistår selskaper med verifikasjon av deres rapportering i hele verdikjeden med rådgiving og verifikasjon.

Ved å være tett på råstoffleverandører, produsenter, råvarehandlere/tradere og omsettere opplever vi at det er en økt grad av modenhet og profesjonalisering. Dette er drevet av en kombinasjon av regulatoriske krav, interne føringer og strategiske forretningsmuligheter. Vi ser en bransje som i økende grad er på søken etter å ta i bruk biologiske avfalls- og sidestrømmer som per i dag ikke utnyttes, fremfor råstoff som kan brukes til mat og fôr. Produsentene av biodrivstoff jobber kontinuerlig med å videreutvikle teknologi for å kunne ta i bruk nye råstoff, noe som resulterer i nye verdikjeder og forretningsmodeller som for kun få år siden ikke var et tema. 

En troverdig klimapolitikk krever tillit

Det knyttes stor usikkerhet til hvorvidt vi klarer å redusere klimagassutslippene i tråd med 1,5-gradersmålet. Det er imidlertid klart at behovet for en rekke ulike klimaløsninger er til stede, og at disse må implementeres slik at det skapes tillit til at løsningene faktisk bidrar til utslippsreduksjoner. 

Vi kan bidra til å skape denne tilliten ved å gi regulatorisk rådgiving, samt ved å ettergå styring og kontroll hos selskapene i verdikjeden for biodrivstoff. I den forbindelse ser vi en utvikling hvor verdikjedene blir stadig mer komplekse og sammensatte, og at flere aktører melder seg på. Dette stiller større krav til åpenhet og tillit.

Relevant spisskompetanse på styring og kontroll

  • Vi har inngående kjennskap til ulike verdikjeder for biodrivstoff nasjonalt og globalt, og bistår selskaper som jobber med å etablere nye forretningsmodeller innen biodrivstoff.
  • Vi har kompetanse på nasjonalt og europeisk regelverk, og bistår selskaper å navigere i et regulatorisk landskap med stadig strengere krav til dokumentasjon og rapportering i hele verdikjeden.
  •  Vi er del av et globalt nettverk med eksperter innen ulike fagdisipliner som kan bidra med å løse komplekse og tverrfaglige problemstillinger.

 

Kontakt oss

Jan Rindal

Direktør, Oslo, PwC Norway

950 32 410

Kontakt meg

Martin Smedsrud Kristensen

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

454 74 807

Kontakt meg