ESG investorundersøkelse: Syv av ti etterlyser bedre bærekraftsrapportering

Åtte av ti globale investorer mener bærekraft og ESG-risiko er kritisk for å ta gode investeringsbeslutninger. Men bare en av tre mener dagens rapporterte ESG-informasjon holder tilstrekkelig kvalitet. Vi har snakket med 325 profesjonelle investorer fra 43 land. Her er funnene fra PwCs globale ESG investorundersøkelse.

Verdi handler om mer enn økonomiske resultater

Lenge var det nok å forsikre seg om at årsregnskapet var riktig for å forstå en virksomhet eller ta en investeringsbeslutning. - I dag er investorer også opptatt av de ikke-finansielle faktorene, som kan ha stor betydning for risikoen ved å investere i et selskap eller et fond, sier Eli Moe-Helgesen, leder for revisjon i PwC. 

Begrepet ESG står for «Environmental, Social and Governance». - Investorer bruker ESG som en metode for å vurdere og rangere hvor godt et selskapet ivaretar ikke-finansielle faktorer som; klima/miljø, sosiale forhold og rettigheter, og viktige interessenter i og rundt selskapet, forklarer Moe-Helgesen. 

Metoden benyttes som en del av risikovurderingen, der en god ESG-score forventes å gi en mer bærekraftig, langsiktig avkastning. Ikke-finansielle faktorer er ofte mindre målbare, men blir av stadig flere ansett som minst like viktige. Det øker investorenes krav til kvaliteten på ESG-rapporteringen, som ifølge PwCs globale undersøkelse ikke holder mål.

Eli Moe-Helgesen, leder for revisjon i PwC

Eli Moe-Helgesen, leder for revisjon i PwC, tror verifisering er en kritisk del av klimakampen, så verden kan ta beslutninger basert på riktig informasjon.

Vi trenger bedre rapportering og verifisert informasjon

Ifølge undersøkelsen mener bare en av tre investorer at dagens rapporterte ESG-informasjon holder tilstrekkelig kvalitet. Det skyldes at mye av dagens ESG-rapportering mangler relevant, tidsriktig, fullstendig og sammenlignbar informasjon. 

PwCs leder for revisjon mener vi trenger klare standarder og rammeverk. - Hver dag finner vi store feil og mangler i informasjonen næringslivet gir om bærekraft – både fordi det er vanskelig og fordi det ikke er klare standarder. Men også fordi det i dag ikke er krav om at tallene skal verifiseres, sier Moe-Helgesen, som mener verifikasjon og tillit til bærekraftsinformasjon blir en kritisk del av klimakampen, men også viktig for å sikre økt konkurransekraft hos næringslivet.

- Investorer trenger tryggere data for å kunne drive kapital i en grønnere retning. Næringslivet må dele både kvantitativ og kvalitativ informasjon hvis de skal være attraktive i investor, kunde- og arbeidsmarkedet, og myndighetene må ha riktige beslutningsgrunnlag til å ta gode valg som gir klimafremgang, sier hun. 

Krav om tredjepartsverifikasjon av rapportering kommer antageligvis allerede fra 2023. Helgesen håper norske myndigheter vil være en pådriver i prosessen med å få på plass et felles globalt rammeverk. - Vi trenger kontroll på at rapportering skjer med riktige tall, med rammeverk som gir sammenlignbar informasjon. Og informasjonen må være sann og fullstendig, sier hun.

 

 

Flere funn fra PwCs globale ESG investorundersøkelse

Åtte av ti mener ESG-risiko er kritisk for å ta gode investeringsbeslutninger

Globale investorer forventer at ESG er en integrert del av selskapets forretningsstrategi, der reduksjon av utslipp i Scope 1 og 2, blir trukket frem som det viktigste området for selskaper å prioritere fremover.

Flertallet mener toppleder-ansvarlighet hjelper dem å vurdere i hvilken grad selskapet tar ESG på alvor, ettersom en solid tone fra toppen er avgjørende for å skape endring. I 53 prosent av tilfellene blir administrerende direktør pekt ut som en naturlig "eier" for ESG-ansvaret, men investorene tror også at ansvaret bør ligge hos flere enn én person for å være effektivt. Syv av ti mener ESG bør være et eget ytelsesmål i lederlønnsordninger, som en motivasjonsfaktor for å få til reell endring. 

Hovedfunn fra undersøkelsen
Hovedfunn fra undersøkelsen

ESG er viktigere enn kortsiktig lønnsomhet

Over syv av ti investorer mener selskaper bør adressere ESG-spørsmål og utfordringer, selv hvis det reduserer lønnsomheten til selskapet på kort sikt. Samtidig svarer halvparten at de ikke er villig til å godta en lavere avkastning på investeringen i bytte mot samfunnsmessige eller økonomiske fordeler. 

Hovedfunn fra undersøkelsen

Manglende ESG-fokus kan få store økonomiske konsekvenser

På samme måte som at “grønne” selskap vil få bedre lånebetingelser av bankene fremover, viser undersøkelsen at også investorer i økende grad er villige til å iverksette tiltak hvis selskaper ikke i tilstrekkelig grad adresserer ESG-spørsmål og utfordringer. Halvparten er villig til å kvitte seg med investeringer i bedrifter som ikke tar ESG på alvor. 

Hovedfunn fra undersøkelsen

 

 

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113